Opinie
Autor: Konrad Białas

Przed Riksbankiem: jak najdłużej zwlekać ze zmianą

Przed Riksbankiem: jak najdłużej zwlekać ze zmianą

Decyzja Riksbanku zostanie opublikowana w czwartek 7 września o 9:30. My i konsensus oczekujemy utrzymania stawki repo na -0,50 proc. Na 11:00 zaplanowano konferencję prasową prezesa Stefana Ingvesa.

Od czasu lipcowego posiedzenia sytuacja gospodarcza w Szwecji rozwijała się nadzwyczaj dobrze. Wstępne dane o PKB za II kw. wskazały na wzrost o 4 proc. r/r, najszybsze tempo od IV kw. 2015 r. Miesięczne dane o produkcji przemysłowej i sprzedaży detalicznej zaskakiwały pozytywnie. Rząd szwedzki przedstawił plany ekspansji fiskalnej na przyszły rok, a globalne otoczenie makroekonomiczne pozostaje dobre. Inflacja bazowa CPIF na 2,4 proc. r/r w lipcu była o 0,5 pkt proc. powyżej prognoz Riksbanku, choć tymczasowe czynniki odgrywają tutaj istotną rolę (energia, koszty wakacji). Co więcej, inflacja importowa ma obecnie duży udział w związku z opóźnionym efektem deprecjacji SEK na przestrzeni poprzednich lat. Powrót SEK do aprecjacji w tym roku (+5 proc. do koszyka ważonego handlem) będzie zaniżać inflację importową w kolejnych miesiącach.

Ogólnie jednak Riksbank ma podstawy, by zmienić nastawienie na bardziej jastrzębie, ale będzie z tym zwlekał jak najdłużej. Podstawowym argumentem jest uniknięcie nadmiernej aprecjacji SEK, która podkopie trwałość odbicia inflacji. Z drugiej strony korzystna sytuacja gospodarcza przemawia za tym, że polityka monetarna Riksbanku w przyszłości będzie bardziej restrykcyjna. Mimo to bank nie musi już teraz decydować, co zrobić z programem QE (kończy się w grudniu), a także prawdopodobnie utrzyma dotychczasową prognozę ścieżki stopy procentowej (sugerowana pierwsza podwyżka w IV kw. 2018 r.). Riksbank może uzasadniać status quo wątpliwościami wokół trwałości odbicia inflacji i czekaniem na więcej danych za trzeci kwartał. Riksbank przejawia też tendencję do uzależniania swojej polityki od posunięć ECB, więc odpuszczając wrześniowe posiedzenie szwedzki bank daje sobie możliwość poczekać, aż ECB wyłoży karty.

Ryzyka przeważają po jastrzębiej stronie, jeśli podniesie ścieżkę stóp procentowych (podwyżka w III kw. ’18) lub zasugeruje start redukcji sumy bilansowej na początku 2018 r. Pomimo tego w bazowym scenariuszu zakładamy ostrożnościowy ton i przestrzeganie rynków (jak było to w lipcu), by nie spieszyli się z dyskontem wcześniejszego terminu podwyżki stóp procentowych. Biorąc pod uwagę silną postawę SEK w ostatnim czasie, decyzja Riksbanku może być lekkim rozczarowaniem. Mimo to widzielibyśmy w tym okazję do średnioterminowego zakupu waluty, gdyż jastrzębi zwrot w polityce Riksbanku wydaje się nam nieunikniony, co pomoże budować siłę korony w kolejnych miesiącach.

Inwestuj teraz! Otwórz aplikację mobilną TMS Brokers.

Powrót
Zastrzeżenia prawne

Niniejsza publikacja została przygotowana przez OANDA TMS Brokers S.A. (dawniej: Dom Maklerski TMS Brokers S.A.), ul. Złota 59, 00-120 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000204776, NIP 5262759131, kapitał w wysokości 3,537,560 PLN, w całości wpłacony (“OANDA TMS Brokers”) działającą zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, wyłącznie na potrzeby klientów OANDA TMS Brokers. OANDA TMS Brokers podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego na podstawie zezwolenia z dnia 26 kwietnia 2004 r. (KPWiG-4021-54-1/2004).

Niniejsza publikacja jest publikacją handlową w rozumieniu art. 36 ust. 2 Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy.

Odbiorcy tej publikacji przed podjęciem jakiekolwiek decyzji inwestycyjnej na podstawie niniejszej publikacji powinni zasięgnąć opinii niezależnego doradcy finansowego.

OANDA TMS Brokers przy sporządzaniu niniejszej publikacji nie uwzględniał indywidualnych potrzeb i sytuacji danego inwestora. Inwestycje oraz usługi przedstawione lub zawarte w niniejszym dokumencie mogą nie być dla konkretnego inwestora odpowiednie, dlatego w razie wątpliwości dotyczących takich inwestycji bądź usług inwestycyjnych zaleca się konsultację z niezależnym doradcą inwestycyjnym.

Odbiorca niniejszego raportu musi dokonać własnej oceny, czy inwestycja w jakikolwiek instrument, do którego niniejsza publikacja się odnosi, jest dla niego odpowiednia w oparciu o korzyści i ryzyka w nim zawarte, biorąc pod uwagę jego własną strategię oraz sytuację prawną i finansową.

Żadna z informacji przedstawionych w niniejszej publikacji nie stanowi porady inwestycyjnej, prawnej, księgowej czy podatkowej lub oświadczenia, że jakakolwiek strategia inwestycyjna jest adekwatna lub odpowiednia z względu na indywidualne okoliczności dotyczące odbiorcy, jak również nie stanowi w żaden inny sposób osobistej rekomendacji. OANDA TMS Brokers nie świadczy usług doradztwa podatkowego związanych z inwestowaniem w instrumenty finansowe i zaleca skontaktowanie się z niezależnym doradcą podatkowym.

OANDA TMS Brokers informuje, że w przypadku usługi sporządzania rekomendacji o charakterze ogólnym, istnieje konflikt interesów polegający na wydaniu przez OANDA TMS Brokers rekomendacji o charakterze ogólnym przy jednoczesnym zawieraniu transakcji na portfelu handlowym OANDA TMS Brokers.

Niniejsza publikacja ma jedynie informacyjny charakter i: (i) nie stanowi ani nie tworzy części oferty sprzedaży, subskrypcji lub zaproszenia do nabycia lub subskrypcji jakichkolwiek instrumentów finansowych, (ii) nie ma na celu oferowania nabycia lub zapisu ani nakłaniania do nabycia lub zapisu na jakiekolwiek instrumenty finansowe, (iii) nie stanowi reklamy jakichkolwiek instrumentów finansowych.

Niniejsza publikacja została sporządzona z zachowaniem należytej staranności, rzetelności oraz zasad obiektywizmu w oparciu o ogólnodostępne informacje. Informacje i opinie zawarte w niniejszym dokumencie zostały zebrane lub opracowane przez OANDA TMS Brokers w oparciu o źródła uznawane za wiarygodne, jednakże OANDA TMS Brokers oraz podmioty z nim powiązane nie ponoszą odpowiedzialności za wszelkie niedokładności lub pominięcia. Niniejszy dokument wyraża wiedzę oraz poglądy jego autorów, według stanu na dzień sporządzenia.

Wyniki osiągnięte w przeszłości nie powinny być traktowane jako wskazanie czy gwarancja przyszłych wyników. OANDA TMS Brokers nie ponosi odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie niniejszej publikacji ani za szkody poniesione w wyniku decyzji inwestycyjnych na podstawie niniejszej publikacji. Data na pierwszej stronie niniejszej publikacji jest datą sporządzenia i jej opublikowania.

Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 82% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.

Szczegółowe informacje dotyczące OANDA TMS Brokers, zasad sporządzania i rozpowszechniania rekomendacji, źródeł informacji, określenia odbiorców rekomendacji, terminologii fachowej, konfliktów interesów, jak również częstotliwości wydawania i ważności rekomendacji, wskazane zostały na stronie internetowej www.tms.pl w części https://www.tms.pl/disclaimer/