Opinie
Autor: Konrad Białas

Przed RBNZ: konstruktywnie

Źródło: primepair.com

Decyzja Banku Rezerwy Nowej Zelandii (RBNZ) zostanie opublikowana w środę 8 listopada o 21:00. My i rynek oczekujemy utrzymania stopy kasowej na 1,50 proc. Wraz z decyzją poznamy komunikat, Raport Polityki Monetarnej z prognozami gospodarczymi.

Dane z Nowej Zelandii od czasu ostatniego posiedzenia były pozytywne. Przede wszystkim inflacja CPI w III kw. wzrosła do 1,9 proc. r/r z 1,7 proc. Stopa bezrobocia spadła do 4,6 proc. przy wzroście dynamiki wynagrodzeń do 1,2 proc. k/k. Dodatkowo kurs NZD wyraźnie się osłabił pod wpływem niepewności politycznej po wyborach parlamentarnych, co RBNZ przyjmie z zadowoleniem. Ryzykiem jest pogorszenie wskaźników zaufania biznesu i konsumentów w związku z przedłużającymi się negocjacjami koalicyjnymi. Ogólnie jednak stan gospodarki pozwala RBNZ na optymistyczny ton w komunikacie, choć bank będzie się pilnował, by nie dać jastrzębiego sygnału do aprecjacji waluty.

W nowych prognozach można oczekiwać korekty w górę prognoz inflacji (pod wpływem wyższego CPI i słabszego kiwi), choć niewykluczone są lekkie rewizje w dół dla wzrostu gospodarczego. Prognoza ścieżki stóp procentowych prawdopodobnie zostanie utrzymana bez zmian dalej sugerując stabilizację stopy kasowej co najmniej do września 2019 r. Przybliżenie podwyżki byłoby znaczącym zwrotek w jastrzębią stronę, co jednak wydaje się niechcianym posunięciem.

Na konferencji prasowej interesujące będą odniesienia dotyczące rewizji mandatu RBNZ przez nowy rząd. Od wczoraj wiemy, że rząd nie zamierza umieszczać kursu walutowego w założeniach, a także nie chce wyznaczać konkretnego celu dla bezrobocia. Mimo to istotne będzie nastawienie banku centralnego do kwestii wzrostu wydatków fiskalnych planowanych przez Partię Pracy, a także potencjalne zaostrzanie kontroli imigracyjnej. Ta druga kwestia z jednej strony ma negatywne przełożenie na perspektywy wzrostu, choć zacieśnianie rynku pracy podbije płace i inflację. Interesujące będzie, co RBNZ uzna za ważniejsze.

Sądzimy, że posiedzenie RBNZ oferuje szanse na bardziej konstruktywny wydźwięk w oparciu o generalnie pozytywne dane z gospodarki. NZD w ostatnim czasie podlegał silnemu wpływowi ryzyka politycznego, które w naszej ocenie wydaje się jednak nieco przesadzone. Z takiego położenia neutralny, ale optymistyczny RBNZ może być pretekstem do spieniężenia krótkich pozycji NZD i krótkoterminowego wsparcia waluty.

Inwestuj teraz! Otwórz aplikację mobilną TMS Brokers.

Powrót
Zastrzeżenia prawne

Niniejsza publikacja została przygotowana przez Dom Maklerski TMS Brokers S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Złota 59, 00-120 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000204776, NIP 5262759131, kapitał w wysokości 3,537,560 PLN, w całości wpłacony (“TMS Brokers”) działającą zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, wyłącznie na potrzeby klientów TMS Brokers. TMS Brokers podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego na podstawie zezwolenia z dnia 26 kwietnia 2004 r. (KPWiG-4021-54-1/2004).

Niniejsza publikacja jest publikacją handlową w rozumieniu art. 36 ust. 2 Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy.

Odbiorcy tej publikacji przed podjęciem jakiekolwiek decyzji inwestycyjnej na podstawie niniejszej publikacji powinni zasięgnąć opinii niezależnego doradcy finansowego.

TMS Brokers przy sporządzaniu niniejszej publikacji nie uwzględniał indywidualnych potrzeb i sytuacji danego inwestora. Inwestycje oraz usługi przedstawione lub zawarte w niniejszym dokumencie mogą nie być dla konkretnego inwestora odpowiednie, dlatego w razie wątpliwości dotyczących takich inwestycji bądź usług inwestycyjnych zaleca się konsultację z niezależnym doradcą inwestycyjnym.

Odbiorca niniejszego raportu musi dokonać własnej oceny, czy inwestycja w jakikolwiek instrument, do którego niniejsza publikacja się odnosi, jest dla niego odpowiednia w oparciu o korzyści i ryzyka w nim zawarte, biorąc pod uwagę jego własną strategię oraz sytuację prawną i finansową.

Żadna z informacji przedstawionych w niniejszej publikacji nie stanowi porady inwestycyjnej, prawnej, księgowej czy podatkowej lub oświadczenia, że jakakolwiek strategia inwestycyjna jest adekwatna lub odpowiednia z względu na indywidualne okoliczności dotyczące odbiorcy, jak również nie stanowi w żaden inny sposób osobistej rekomendacji. TMS Brokers nie świadczy usług doradztwa podatkowego związanych z inwestowaniem w instrumenty finansowe i zaleca skontaktowanie się z niezależnym doradcą podatkowym.

TMS Brokers informuje, że w przypadku usługi sporządzania rekomendacji o charakterze ogólnym, istnieje konflikt interesów polegający na wydaniu przez TMS Brokers rekomendacji o charakterze ogólnym przy jednoczesnym zawieraniu transakcji na portfelu handlowym TMS Brokers.

Niniejsza publikacja ma jedynie informacyjny charakter i: (i) nie stanowi ani nie tworzy części oferty sprzedaży, subskrypcji lub zaproszenia do nabycia lub subskrypcji jakichkolwiek instrumentów finansowych, (ii) nie ma na celu oferowania nabycia lub zapisu ani nakłaniania do nabycia lub zapisu na jakiekolwiek instrumenty finansowe, (iii) nie stanowi reklamy jakichkolwiek instrumentów finansowych.

Niniejsza publikacja została sporządzona z zachowaniem należytej staranności, rzetelności oraz zasad obiektywizmu w oparciu o ogólnodostępne informacje. Informacje i opinie zawarte w niniejszym dokumencie zostały zebrane lub opracowane przez TMS Brokers w oparciu o źródła uznawane za wiarygodne, jednakże TMS Brokers oraz podmioty z nim powiązane nie ponoszą odpowiedzialności za wszelkie niedokładności lub pominięcia. Niniejszy dokument wyraża wiedzę oraz poglądy jego autorów, według stanu na dzień sporządzenia.

Wyniki osiągnięte w przeszłości nie powinny być traktowane jako wskazanie czy gwarancja przyszłych wyników. TMS Brokers nie ponosi odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie niniejszej publikacji ani za szkody poniesione w wyniku decyzji inwestycyjnych na podstawie niniejszej publikacji. Data na pierwszej stronie niniejszej publikacji jest datą sporządzenia i jej opublikowania.

Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 81% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.

Szczegółowe informacje dotyczące TMS Brokers, zasad sporządzania i rozpowszechniania rekomendacji, źródeł informacji, określenia odbiorców rekomendacji, terminologii fachowej, konfliktów interesów, jak również częstotliwości wydawania i ważności rekomendacji, wskazane zostały na stronie internetowej www.tms.pl w części https://www.tms.pl/disclaimer/