Opinie
Autor: Konrad Białas

Przed RBNZ: czas wybrzmieć gołębio

Decyzja Banku Rezerwy Nowej Zelandii (RBNZ) zostanie opublikowana w środę, 9 sierpnia, o 23:00. My i konsensus zakładamy utrzymanie głównej stopy kasowej (OCR) na 1,75 proc. Wraz z decyzją bank przedstawi komunikat oraz aktualizację prognoz makroekonomicznych.

Obraz gospodarczy Nowej Zelandii pogorszył się od czasu ostatniej rewizji prognoz przez RBNZ w maju. Choć wskaźniki nastrojów biznesu i konsumentów pozostają solidne, kwartalne raporty z rynku pracy i o cenach rozczarowały. Wprawdzie stopa bezrobocia w II kwartale spadła do ośmioletniego minimum na 4,8 proc., było to zasługą obniżenia się współczynnika partycypacji, który neutralizował niespodziewany spadek zatrudnienia. Wreszcie odczyt CPI za II kwartał rozczarował na 1,7 proc. r/r przy 2,1 proc. zakładanych przez bank w majowych prognozach. Wiosenny skok cen w wyniku zdarzeń nadzwyczajnych już zdążył wygasnąć. Dodatkowo kurs NZD ważony obrotami handlu (NZD TWI) pozostaje na podwyższonym poziomie, wyżej niż w czasie czerwcowego posiedzenia RBNZ i ponad 2 proc. powyżej prognozy RBNZ na koniec września.

Choć decyzja o poziomie stopy OCR jest bezdyskusyjna, w komunikacie może zostać podkreślona ostatnia słabość w danych, jak również niezadowolenia banku z wyraźnej aprecjacji waluty. Nawet jeśli jest to głównie zasługa osłabienia USD, istnieje wysokie ryzyko, że RBNZ zdecyduje się na wyraźniejszą werbalną interwencję. Prognozy CPI dla 2017 r. powinny zostać nieznacznie obniżone, choć bank raczej podtrzyma ścieżkę dla stopy OCR, gdzie podwyżka o 25 pb nie jest planowana wcześniej niż w drugiej połowie 2019 r.

Rynek stopy procentowej od dłuższego czasu jest bardziej jastrzębi w ocenie perspektyw RBNZ (obecnie wycenia pierwszą podwyżkę na koniec przyszłego roku), jego oczekiwania wyraźnie spadły w reakcji na gorsze odczyty makro. Jedynie 2 pb zacieśniana są wycenione na ten rok i 7 pb (mniej niż 30 proc.) do końca I kw. 2018 r., zatem pole do wyrażenia większego sceptycyzmu jest niewielkie. Jednak z punktu widzenia rynku FX sytuacja wygląda inaczej.  Patrząc na ostatni raport CFTC, na NZD/USD w ostatnich tygodniach przeważała strona kupująca, odwracając się z krótkiej pozycji netto w maju. Mimo że było to odzwierciedleniem generalnego pogorszenia pozycji USD do pozostałych walut G10, w ten sposób NZD stał się bardziej wrażliwy na gołębie zmiany w stanowisku RBNZ. Biorąc pod uwagę, że NZD słabo rozpoczął tydzień, sugeruje to, że rynek powoli redukuje ryzyko na wypadek niekorzystnego wydźwięku posiedzenia RBNZ, choć dotychczasowy zjazd nie wyczerpuje szansy na wyprzedaż w reakcji na decyzję.

Inwestuj teraz! Otwórz aplikację mobilną TMS Brokers.

Powrót
Zastrzeżenia prawne

Niniejsza publikacja została przygotowana przez Dom Maklerski TMS Brokers S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Złota 59, 00-120 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000204776, NIP 5262759131, kapitał w wysokości 3,537,560 PLN, w całości wpłacony (“TMS Brokers”) działającą zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, wyłącznie na potrzeby klientów TMS Brokers. TMS Brokers podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego na podstawie zezwolenia z dnia 26 kwietnia 2004 r. (KPWiG-4021-54-1/2004).

Niniejsza publikacja jest publikacją handlową w rozumieniu art. 36 ust. 2 Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy.

Odbiorcy tej publikacji przed podjęciem jakiekolwiek decyzji inwestycyjnej na podstawie niniejszej publikacji powinni zasięgnąć opinii niezależnego doradcy finansowego.

TMS Brokers przy sporządzaniu niniejszej publikacji nie uwzględniał indywidualnych potrzeb i sytuacji danego inwestora. Inwestycje oraz usługi przedstawione lub zawarte w niniejszym dokumencie mogą nie być dla konkretnego inwestora odpowiednie, dlatego w razie wątpliwości dotyczących takich inwestycji bądź usług inwestycyjnych zaleca się konsultację z niezależnym doradcą inwestycyjnym.

Odbiorca niniejszego raportu musi dokonać własnej oceny, czy inwestycja w jakikolwiek instrument, do którego niniejsza publikacja się odnosi, jest dla niego odpowiednia w oparciu o korzyści i ryzyka w nim zawarte, biorąc pod uwagę jego własną strategię oraz sytuację prawną i finansową.

Żadna z informacji przedstawionych w niniejszej publikacji nie stanowi porady inwestycyjnej, prawnej, księgowej czy podatkowej lub oświadczenia, że jakakolwiek strategia inwestycyjna jest adekwatna lub odpowiednia z względu na indywidualne okoliczności dotyczące odbiorcy, jak również nie stanowi w żaden inny sposób osobistej rekomendacji. TMS Brokers nie świadczy usług doradztwa podatkowego związanych z inwestowaniem w instrumenty finansowe i zaleca skontaktowanie się z niezależnym doradcą podatkowym.

TMS Brokers informuje, że w przypadku usługi sporządzania rekomendacji o charakterze ogólnym, istnieje konflikt interesów polegający na wydaniu przez TMS Brokers rekomendacji o charakterze ogólnym przy jednoczesnym zawieraniu transakcji na portfelu handlowym TMS Brokers.

Niniejsza publikacja ma jedynie informacyjny charakter i: (i) nie stanowi ani nie tworzy części oferty sprzedaży, subskrypcji lub zaproszenia do nabycia lub subskrypcji jakichkolwiek instrumentów finansowych, (ii) nie ma na celu oferowania nabycia lub zapisu ani nakłaniania do nabycia lub zapisu na jakiekolwiek instrumenty finansowe, (iii) nie stanowi reklamy jakichkolwiek instrumentów finansowych.

Niniejsza publikacja została sporządzona z zachowaniem należytej staranności, rzetelności oraz zasad obiektywizmu w oparciu o ogólnodostępne informacje. Informacje i opinie zawarte w niniejszym dokumencie zostały zebrane lub opracowane przez TMS Brokers w oparciu o źródła uznawane za wiarygodne, jednakże TMS Brokers oraz podmioty z nim powiązane nie ponoszą odpowiedzialności za wszelkie niedokładności lub pominięcia. Niniejszy dokument wyraża wiedzę oraz poglądy jego autorów, według stanu na dzień sporządzenia.

Wyniki osiągnięte w przeszłości nie powinny być traktowane jako wskazanie czy gwarancja przyszłych wyników. TMS Brokers nie ponosi odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie niniejszej publikacji ani za szkody poniesione w wyniku decyzji inwestycyjnych na podstawie niniejszej publikacji. Data na pierwszej stronie niniejszej publikacji jest datą sporządzenia i jej opublikowania.

Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 81% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.

Szczegółowe informacje dotyczące TMS Brokers, zasad sporządzania i rozpowszechniania rekomendacji, źródeł informacji, określenia odbiorców rekomendacji, terminologii fachowej, konfliktów interesów, jak również częstotliwości wydawania i ważności rekomendacji, wskazane zostały na stronie internetowej www.tms.pl w części https://www.tms.pl/disclaimer/