Opinie
Autor: Konrad Białas

Przed RBA: ryzyka po gołębiej stronie

Decyzja Banku Rezerwy Australii (RBA) zostanie opublikowana we wtorek 7 listopada o 4:30. Żaden z analityków ankietowanych przez Bloomberga nie spodziewa się zmiany stopy kasowej, która wynosi 1,50 proc.

Dane opublikowane od ostatniego posiedzenia w październiku generalnie rozczarowywały. Inflacja za III kwartał na 1,8 proc. r/r wypadła gorzej od prognoz (2,0 proc.), podobnie jak inflacja bazowa (1,8 proc.), utrzymując obie miary poniżej celu inflacyjnego określonego przedziałem 2-3 proc. Dodatkowo australijski urząd statystyczny zakomunikował aktualizację wag w koszyku inflacyjnym, dzięki czemu CPI zostanie jednorazowo obniżony o 0,25 pkt. proc., jeszcze bardziej oddalając wskaźnik o celu. Konsumpcja prywatna pozostaje słaba - w dwóch ostatnich miesiącach (sierpień-wrzesień) sprzedaż detaliczna skurczyła się łącznie o 0,5 proc. Chociaż popyt na kredyt wzrósł we wrześniu (2 proc. /m), to jednak wysoki poziom zadłużenia i słaba dynamika wynagrodzeń przekładają się na osłabienie konsumpcji.

Powszechnie oczekiwane jest, że RBA obniży prognozy inflacji, jednak pytanie jest o ile? Tylko kosmetyczna rewizja o korektę urzędu statystycznego raczej skupi się na prognozach krótkoterminowych, jednak jeśli wartości dla grudnia 2018 r. i/lub czerwca 2019 r. zostaną obniżone pod 2 proc., będzie to wyraźna sugestia, że RBA będzie miał problem z uzasadnieniem podwyżki stóp procentowych w przyszłym roku.

Miesiąc temu rynek niemal w pełni wyceniał pierwszą podwyżkę o 25 pb w sierpniu 2018 r., ale po rozczarowujących danych o CPI odsunął wycenę na listopad 2018. Ta wycena może jednak wydać się wygórowana, jeśli neutralne stanowisko RBA zostanie wzbogacone o podkreślenie dwustronnych ryzyk dla perspektyw polityki monetarnej (dotychczas bank zakładał, że następnym posunięciem będzie podwyżka). Rynek walutowy również nie jest od końca przygotowany i ewentualne gołębie wzmianki w komunikacie stanowią ryzyko wyprzedaży AUD.

Inwestuj teraz! Otwórz aplikację mobilną TMS Brokers.

Powrót
Zastrzeżenia prawne

Niniejsza publikacja została przygotowana przez Dom Maklerski TMS Brokers S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Złota 59, 00-120 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000204776, NIP 5262759131, kapitał w wysokości 3,537,560 PLN, w całości wpłacony (“TMS Brokers”) działającą zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, wyłącznie na potrzeby klientów TMS Brokers. TMS Brokers podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego na podstawie zezwolenia z dnia 26 kwietnia 2004 r. (KPWiG-4021-54-1/2004).

Niniejsza publikacja jest publikacją handlową w rozumieniu art. 36 ust. 2 Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy.

Odbiorcy tej publikacji przed podjęciem jakiekolwiek decyzji inwestycyjnej na podstawie niniejszej publikacji powinni zasięgnąć opinii niezależnego doradcy finansowego.

TMS Brokers przy sporządzaniu niniejszej publikacji nie uwzględniał indywidualnych potrzeb i sytuacji danego inwestora. Inwestycje oraz usługi przedstawione lub zawarte w niniejszym dokumencie mogą nie być dla konkretnego inwestora odpowiednie, dlatego w razie wątpliwości dotyczących takich inwestycji bądź usług inwestycyjnych zaleca się konsultację z niezależnym doradcą inwestycyjnym.

Odbiorca niniejszego raportu musi dokonać własnej oceny, czy inwestycja w jakikolwiek instrument, do którego niniejsza publikacja się odnosi, jest dla niego odpowiednia w oparciu o korzyści i ryzyka w nim zawarte, biorąc pod uwagę jego własną strategię oraz sytuację prawną i finansową.

Żadna z informacji przedstawionych w niniejszej publikacji nie stanowi porady inwestycyjnej, prawnej, księgowej czy podatkowej lub oświadczenia, że jakakolwiek strategia inwestycyjna jest adekwatna lub odpowiednia z względu na indywidualne okoliczności dotyczące odbiorcy, jak również nie stanowi w żaden inny sposób osobistej rekomendacji. TMS Brokers nie świadczy usług doradztwa podatkowego związanych z inwestowaniem w instrumenty finansowe i zaleca skontaktowanie się z niezależnym doradcą podatkowym.

TMS Brokers informuje, że w przypadku usługi sporządzania rekomendacji o charakterze ogólnym, istnieje konflikt interesów polegający na wydaniu przez TMS Brokers rekomendacji o charakterze ogólnym przy jednoczesnym zawieraniu transakcji na portfelu handlowym TMS Brokers.

Niniejsza publikacja ma jedynie informacyjny charakter i: (i) nie stanowi ani nie tworzy części oferty sprzedaży, subskrypcji lub zaproszenia do nabycia lub subskrypcji jakichkolwiek instrumentów finansowych, (ii) nie ma na celu oferowania nabycia lub zapisu ani nakłaniania do nabycia lub zapisu na jakiekolwiek instrumenty finansowe, (iii) nie stanowi reklamy jakichkolwiek instrumentów finansowych.

Niniejsza publikacja została sporządzona z zachowaniem należytej staranności, rzetelności oraz zasad obiektywizmu w oparciu o ogólnodostępne informacje. Informacje i opinie zawarte w niniejszym dokumencie zostały zebrane lub opracowane przez TMS Brokers w oparciu o źródła uznawane za wiarygodne, jednakże TMS Brokers oraz podmioty z nim powiązane nie ponoszą odpowiedzialności za wszelkie niedokładności lub pominięcia. Niniejszy dokument wyraża wiedzę oraz poglądy jego autorów, według stanu na dzień sporządzenia.

Wyniki osiągnięte w przeszłości nie powinny być traktowane jako wskazanie czy gwarancja przyszłych wyników. TMS Brokers nie ponosi odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie niniejszej publikacji ani za szkody poniesione w wyniku decyzji inwestycyjnych na podstawie niniejszej publikacji. Data na pierwszej stronie niniejszej publikacji jest datą sporządzenia i jej opublikowania.

Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 81% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.

Szczegółowe informacje dotyczące TMS Brokers, zasad sporządzania i rozpowszechniania rekomendacji, źródeł informacji, określenia odbiorców rekomendacji, terminologii fachowej, konfliktów interesów, jak również częstotliwości wydawania i ważności rekomendacji, wskazane zostały na stronie internetowej www.tms.pl w części https://www.tms.pl/disclaimer/