Opinie
Autor: Konrad Białas

Przed RBA: niewiele zmian od ostatniego razu

Decyzja Banku Rezerwy Australii zostanie opublikowana we wtorek 4 września o 6:30 polskiego czasu. Oczekujemy utrzymania stopy kasowej na 1,50 proc.

W ciągu ostatniego miesiąca dane z Australii wypadały pozytywnie. Silniej od prognoz wypadła sprzedaż detaliczna i wzrost zatrudnienia, poprawiły się wskaźniki zaufania biznesu (choć nastroje konsumentów dołowały). Dane o wydatkach inwestycyjnych przedsiębiorstw po II kw. wskazały na silny skok w planach inwestycji na lata 2017/2018. Słabiej natomiast ma się rynek nieruchomości (spadek cen w sierpniu).

Dla RBA powyższe dane oraz generalnie pozytywne tło globalne powinny wspierać dotychczasowe neutralne nastawienie banku. Prawdopodobne jest powtórzenie komunikatu sprzed miesiąca, że utrzymywanie stopy procentowej na obecnym poziomie będzie odpowiednie dla zrównoważonego wzrostu i powrotu inflacji do celu.

Rynek nie ma wygórowanych oczekiwań w stosunku do RBA, wyceniając jedynie 6 proc. szans na podwyżkę w tym roku i pełną podwyżkę dopiero za rok. Stąd podtrzymanie tonu z ostatniego komunikatu powinno mieć neutralny pływ na AUD.

Ponieważ AUD/USD utrzymuje się blisko tegorocznych szczytów, możliwe jest zaostrzenie retoryki wokół kursu walutowego. W sierpniu RBA (przy AUD/USD 0,80) zauważył w komunikacie, że AUD umocnił się, częściowo odzwierciedlając słabość USD, a także stwierdził dość oględnie, że „wysoki kurs walutowy będzie hamować presję cenową” oraz „ciążył na perspektywach wzrostu i zatrudnienia”. Jeśli teraz wyrazi bardziej bezpośrednie obawy o wpływ bieżącego kursu na prognozy gospodarcze, będzie to gołębi akcent. Mimo to uważamy za mało prawdopodobne, aby werbalna uwaga miała się przerodzić w interwencję walutową lub przyczynić się do powrotu banku do gołębiego nastawienia.

Utrzymując bez zmian komunikat, a w szczególności fragment o walucie, może dać umiarkowany pozytywny impuls dla AUD (AUD/USD 20-30 pipsów) w zgodzie z panującym klimatem inwestycyjnym (pomijając przejściowy wpływ Korei Płn.). Jednocześnie jesteśmy zdania, że może to być ostatni zryw i w reakcji na decyzję szukalibyśmy okazji do sprzedaży AUD/USD. Dalej w tygodniu mamy kilka istotnych publikacji makro z Australii -  PKB (środa), sprzedaż detaliczna i bilans handlowy (oba w czwartek). Wyśrubowane konsensusy prognoz ustawiają wysoko poprzeczkę dla pozytywnych zaskoczeń, za to czynią AUD odkrytego na rozczarowanie.

Inwestuj teraz! Otwórz aplikację mobilną TMS Brokers.

Powrót
Zastrzeżenia prawne

Niniejsza publikacja została przygotowana przez Dom Maklerski TMS Brokers S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Złota 59, 00-120 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000204776, NIP 5262759131, kapitał w wysokości 3,537,560 PLN, w całości wpłacony (“TMS Brokers”) działającą zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, wyłącznie na potrzeby klientów TMS Brokers. TMS Brokers podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego na podstawie zezwolenia z dnia 26 kwietnia 2004 r. (KPWiG-4021-54-1/2004).

Niniejsza publikacja jest publikacją handlową w rozumieniu art. 36 ust. 2 Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy.

Odbiorcy tej publikacji przed podjęciem jakiekolwiek decyzji inwestycyjnej na podstawie niniejszej publikacji powinni zasięgnąć opinii niezależnego doradcy finansowego.

TMS Brokers przy sporządzaniu niniejszej publikacji nie uwzględniał indywidualnych potrzeb i sytuacji danego inwestora. Inwestycje oraz usługi przedstawione lub zawarte w niniejszym dokumencie mogą nie być dla konkretnego inwestora odpowiednie, dlatego w razie wątpliwości dotyczących takich inwestycji bądź usług inwestycyjnych zaleca się konsultację z niezależnym doradcą inwestycyjnym.

Odbiorca niniejszego raportu musi dokonać własnej oceny, czy inwestycja w jakikolwiek instrument, do którego niniejsza publikacja się odnosi, jest dla niego odpowiednia w oparciu o korzyści i ryzyka w nim zawarte, biorąc pod uwagę jego własną strategię oraz sytuację prawną i finansową.

Żadna z informacji przedstawionych w niniejszej publikacji nie stanowi porady inwestycyjnej, prawnej, księgowej czy podatkowej lub oświadczenia, że jakakolwiek strategia inwestycyjna jest adekwatna lub odpowiednia z względu na indywidualne okoliczności dotyczące odbiorcy, jak również nie stanowi w żaden inny sposób osobistej rekomendacji. TMS Brokers nie świadczy usług doradztwa podatkowego związanych z inwestowaniem w instrumenty finansowe i zaleca skontaktowanie się z niezależnym doradcą podatkowym.

TMS Brokers informuje, że w przypadku usługi sporządzania rekomendacji o charakterze ogólnym, istnieje konflikt interesów polegający na wydaniu przez TMS Brokers rekomendacji o charakterze ogólnym przy jednoczesnym zawieraniu transakcji na portfelu handlowym TMS Brokers.

Niniejsza publikacja ma jedynie informacyjny charakter i: (i) nie stanowi ani nie tworzy części oferty sprzedaży, subskrypcji lub zaproszenia do nabycia lub subskrypcji jakichkolwiek instrumentów finansowych, (ii) nie ma na celu oferowania nabycia lub zapisu ani nakłaniania do nabycia lub zapisu na jakiekolwiek instrumenty finansowe, (iii) nie stanowi reklamy jakichkolwiek instrumentów finansowych.

Niniejsza publikacja została sporządzona z zachowaniem należytej staranności, rzetelności oraz zasad obiektywizmu w oparciu o ogólnodostępne informacje. Informacje i opinie zawarte w niniejszym dokumencie zostały zebrane lub opracowane przez TMS Brokers w oparciu o źródła uznawane za wiarygodne, jednakże TMS Brokers oraz podmioty z nim powiązane nie ponoszą odpowiedzialności za wszelkie niedokładności lub pominięcia. Niniejszy dokument wyraża wiedzę oraz poglądy jego autorów, według stanu na dzień sporządzenia.

Wyniki osiągnięte w przeszłości nie powinny być traktowane jako wskazanie czy gwarancja przyszłych wyników. TMS Brokers nie ponosi odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie niniejszej publikacji ani za szkody poniesione w wyniku decyzji inwestycyjnych na podstawie niniejszej publikacji. Data na pierwszej stronie niniejszej publikacji jest datą sporządzenia i jej opublikowania.

Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 81% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.

Szczegółowe informacje dotyczące TMS Brokers, zasad sporządzania i rozpowszechniania rekomendacji, źródeł informacji, określenia odbiorców rekomendacji, terminologii fachowej, konfliktów interesów, jak również częstotliwości wydawania i ważności rekomendacji, wskazane zostały na stronie internetowej www.tms.pl w części https://www.tms.pl/disclaimer/