Opinie
Autor: Konrad Białas

Przed NFP: zamieszanie po huraganie

Największym ryzykiem związanym z piątkowym raportem rynku pracy jest to, że wrześniowe odczyty mogą zostać całkowicie zignorowane jako mało miarodajne dla oceny sytuacji w gospodarce. Słabość dynamiki zatrudnienia we wrześniu będzie zrzucana na karb wpływu huraganów Harvey i Irma z oczekiwaniami wyraźnego odbicia w październiku. Zaburzenia w danych biorąc się z metody gromadzenia danych przez Bureau of Labor Statistics (BLS). Harvey przyniósł spore spustoszenie w Teksasie i Luizjanie, a Irma nawiedzała Florydę dokładnie w tygodniu, który BLS bierze jako referencyjny dla swoich szacunków. Zamknięcie zakładów pracy w tym okresie oznacza, że urząd statystyczny będzie traktował takie przedsiębiorstwo jakie niezatrudniające żadnego pracownika. To powoduje, że wokół piątkowego odczytu jest istotne ryzyko dla zaniżonego odczytu.

Konsensus dla zmiany zatrudnienia wypada nisko (80 tys.) w związku ze zniekształceniami wywołanymi przez ataki huraganów. Rozpiętość prognoz od -45 tys. do 260 tys. pokazuje, jak dużą niewiadomą jest najbliższy odczyt. Nadzieje na pozytywne zaskoczenie obudził w środę odczyt zmiany zatrudnienia wg ADP, który wyniósł zgodne z prognozą 135 tys. Jednak dane ADP (zbierane od klientów agencji, który obejmuje tylko 1/5 rynku pracy) w okresach zaburzeń – strajki, pogoda – mają tendencję do wypadania powyżej wskazań NFP. Subindeksy zatrudnienia w indeksach ISM dla przemysłu i usług wskazały na niewielkie zmiany (odpowiednio wzrost o 0,3 pkt i 0,6 pkt), nie dając żadnych wskazówek dla NFP.

Z samego ADP można założyć, że mentalnie rynek nastawia się na odczyt NFP bliżej 100 tys. Przy takim punkcie odniesienia potrzeba by było naprawdę słabego odczytu (zero lub niżej), by rynek faktycznie się wystraszył i mocno sprzedawał USD – bardziej wobec walut defensywnych (JPY, CHF, EUR), gdyż obawy o słabnięcie rynku pracy mocniej uderza w rentowności obligacji skarbowych USA. Łatwiej jednak powinno być o pozytywną reakcję, gdyż wszelkie pozytywne zaskoczenia (100+ tys.) będą sugerować, że albo wpływ huraganów jest mniejszy od oczekiwań, albo siła rynku pracy poza rejonami dotkniętymi kataklizmami jest dużo większa.

Dane o średniej płacy godzinowej mogą zostać sztucznie podbite w górę (prog. 0,3 proc. m/m). Zakłócenia w pracy firm wpłyną na zaniżenie liczby przeprowadzonych godzin. Z drugiej strony prace rekonstrukcyjne oznaczają wiele nadgodzin dla niektórych pracowników. Z tego względu niewykluczone, że dostaniemy wyższą wartość (0,4 proc.), która będzie pozytywnym impulsem dla USD i z łatwością może przyćmić ewentualny słaby odczyt NFP.

Najmniejsze zainteresowanie inwestorów będzie dotyczyć stopy bezrobocia (prog. 4,4 proc.). Zakłócenia związane z huraganami mogą być tutaj mniejsze niż w przypadku zmiany zatrudnienia z uwagi na inny sposób pomiaru (ankiety przeprowadzane są wśród gospodarstw domowych). Mimo to ryzyka przeważają po stronie wyższego odczytu głównie z uwagi na niezaokrągloną wartość (4,44 proc.).

Ogólnie, jakkolwiek większe szanse widzimy po stronie pozytywnego wydźwięku danych (wyższa dynamika płac), jest wątpliwe, aby Fed miał wyciągać pochopne wnioski z tak zaburzonych danych. To z jednej strony implikuje, że wycena szans na grudniową podwyżek stóp procentowych powinna pozostać niewzruszona. Z drugiej strony, zagubiony w tym tygodniu rynek jest głodny świeżego impulsu i pozytywny raport NFP może przebudzić kolejną falę umocnienia USD.

Inwestuj teraz! Otwórz aplikację mobilną TMS Brokers.

Powrót
Zastrzeżenia prawne

Niniejsza publikacja została przygotowana przez Dom Maklerski TMS Brokers S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Złota 59, 00-120 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000204776, NIP 5262759131, kapitał w wysokości 3,537,560 PLN, w całości wpłacony (“TMS Brokers”) działającą zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, wyłącznie na potrzeby klientów TMS Brokers. TMS Brokers podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego na podstawie zezwolenia z dnia 26 kwietnia 2004 r. (KPWiG-4021-54-1/2004).

Niniejsza publikacja jest publikacją handlową w rozumieniu art. 36 ust. 2 Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy.

Odbiorcy tej publikacji przed podjęciem jakiekolwiek decyzji inwestycyjnej na podstawie niniejszej publikacji powinni zasięgnąć opinii niezależnego doradcy finansowego.

TMS Brokers przy sporządzaniu niniejszej publikacji nie uwzględniał indywidualnych potrzeb i sytuacji danego inwestora. Inwestycje oraz usługi przedstawione lub zawarte w niniejszym dokumencie mogą nie być dla konkretnego inwestora odpowiednie, dlatego w razie wątpliwości dotyczących takich inwestycji bądź usług inwestycyjnych zaleca się konsultację z niezależnym doradcą inwestycyjnym.

Odbiorca niniejszego raportu musi dokonać własnej oceny, czy inwestycja w jakikolwiek instrument, do którego niniejsza publikacja się odnosi, jest dla niego odpowiednia w oparciu o korzyści i ryzyka w nim zawarte, biorąc pod uwagę jego własną strategię oraz sytuację prawną i finansową.

Żadna z informacji przedstawionych w niniejszej publikacji nie stanowi porady inwestycyjnej, prawnej, księgowej czy podatkowej lub oświadczenia, że jakakolwiek strategia inwestycyjna jest adekwatna lub odpowiednia z względu na indywidualne okoliczności dotyczące odbiorcy, jak również nie stanowi w żaden inny sposób osobistej rekomendacji. TMS Brokers nie świadczy usług doradztwa podatkowego związanych z inwestowaniem w instrumenty finansowe i zaleca skontaktowanie się z niezależnym doradcą podatkowym.

TMS Brokers informuje, że w przypadku usługi sporządzania rekomendacji o charakterze ogólnym, istnieje konflikt interesów polegający na wydaniu przez TMS Brokers rekomendacji o charakterze ogólnym przy jednoczesnym zawieraniu transakcji na portfelu handlowym TMS Brokers.

Niniejsza publikacja ma jedynie informacyjny charakter i: (i) nie stanowi ani nie tworzy części oferty sprzedaży, subskrypcji lub zaproszenia do nabycia lub subskrypcji jakichkolwiek instrumentów finansowych, (ii) nie ma na celu oferowania nabycia lub zapisu ani nakłaniania do nabycia lub zapisu na jakiekolwiek instrumenty finansowe, (iii) nie stanowi reklamy jakichkolwiek instrumentów finansowych.

Niniejsza publikacja została sporządzona z zachowaniem należytej staranności, rzetelności oraz zasad obiektywizmu w oparciu o ogólnodostępne informacje. Informacje i opinie zawarte w niniejszym dokumencie zostały zebrane lub opracowane przez TMS Brokers w oparciu o źródła uznawane za wiarygodne, jednakże TMS Brokers oraz podmioty z nim powiązane nie ponoszą odpowiedzialności za wszelkie niedokładności lub pominięcia. Niniejszy dokument wyraża wiedzę oraz poglądy jego autorów, według stanu na dzień sporządzenia.

Wyniki osiągnięte w przeszłości nie powinny być traktowane jako wskazanie czy gwarancja przyszłych wyników. TMS Brokers nie ponosi odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie niniejszej publikacji ani za szkody poniesione w wyniku decyzji inwestycyjnych na podstawie niniejszej publikacji. Data na pierwszej stronie niniejszej publikacji jest datą sporządzenia i jej opublikowania.

Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 81% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.

Szczegółowe informacje dotyczące TMS Brokers, zasad sporządzania i rozpowszechniania rekomendacji, źródeł informacji, określenia odbiorców rekomendacji, terminologii fachowej, konfliktów interesów, jak również częstotliwości wydawania i ważności rekomendacji, wskazane zostały na stronie internetowej www.tms.pl w części https://www.tms.pl/disclaimer/