Opinie
Autor: Konrad Białas

Przed NFP: wzrost znaczenia przez wzrost wartości dolara

Głównym problemem, jaki inwestorzy widzą w ocenie polityki monetarnej Fed (a za tym perspektyw USD) jest słabnąca inflacja CPI, która nie znajduje wsparcia w presji płacowej. Porecesyjny szczyt dynamiki wynagrodzeń na 2,9 proc. r/r wypadł w grudniu 2016 r. i od tego czasu wzrost płacy nominalnej hamuje. Choć mediana prognoz dla sierpnia wskazuje na przyspieszenie do 2,6 proc. r/r z 2,5 proc. w lipcu, to jest to związane z korzystnymi efektami bazy statystycznej, natomiast miesięczny przyrost o 0,2 proc. to za mało, by istotnie podbić inflację. Oczekiwalibyśmy, że dane zgodne z konsensusem okażą się niewystarczające, by powstrzymać rynek przed zamknięciem długich pozycji w USD budowanych w ostatnich kilkunastu godzinach. Co więcej, 9 z 25 prognoz zgłoszonych do Bloomberga zakłada niższy odczyt na 2,5 proc., co podnosi ryzyko słabszego odczytu. Rozczarowanie przełożyłoby się na obniżenie wyceny prawdopodobieństwa podwyżki stóp procentowych Fed w grudniu (obecnie 33 proc.). Mimo to dla samego Fed nie są to decydujące dane, a ważniejszy będzie kolejny odczyt inflacji CPI publikowany 14 września. Jeśli wskaże na sezonowe przyspieszanie CPI, pomoże uchować optymistyczny ton najbliższego komunikatu FOMC.

Silne odczyty wskaźników aktywności gospodarczej i rewizję w górę dynamiki PKB spowodowały, że dane o zmianie zatrudnienia utraciły swoją wyjątkowość. Przyzwoity przyrost miejsc pracy utrzymuje się do wielu miesięcy, więc kolejny wynik powyżej 200 tys. (po 231 tys. w czerwcu i 209 tys. w lipcu) nie będzie dla nikogo niespodzianką. Konsensus dla zmiany zatrudnienia w sektorze pozarolniczym (non-farm payrolls, NFP) wynosi 180 tys., choć po solidnym raporcie ADP ze środy (wzrost zatrudnienia w sektorze prywatnym o 237 tys.) rynkowe oczekiwania prawdopodobnie ustawione są wyżej gdzieś przy 200-210 tys. Zagrożeniem dla jutrzejszych danych są sezonowe zaburzenia w danych za sierpień, które obniżają wstępny szacunek (późniejsze rewizje podciągają wartości). Spadek do 150 tys. i niżej także nie powinien zostać odebrany jako coś niepokojącego, gdyż przy cyklicznych minimach bezrobocia można oczekiwać przyhamowania tempa zatrudnienia. Mimo to, jeśli niższy odczyt zatrudnienia będzie towarzyszył słabszej dynamice płac, będzie to podsycać głębszą przecenę USD. Hamowanie dynamiki zatrudnienia będzie sugerować schyłek cyklu koniunkturalnego gospodarki i podniesie obawy o spowolnienie wzrostu PKB. Taki zestaw uderzy USD, ale też waluty ryzykowne, a mocniej będzie premiować JPY. EUR może być odporne na większe wahania w oczekiwaniu na przyszłotygodniowe posiedzenie ECB.

Stopa bezrobocia będzie znaczyć najmniej. Spodziewany przyrost zatrudnienia oraz cotygodniowe niskie odczyty liczby wniosków o zasiłek dla bezrobotnych są pozytywnymi sygnałami, ale utrzymanie poziomu 4,3 proc. jest najbardziej prawdopodobne, gdyż lipcowa figura wzięła się z zaokrąglenia wartości 4,349 proc.

Inwestuj teraz! Otwórz aplikację mobilną TMS Brokers.

Powrót
Zastrzeżenia prawne

Niniejsza publikacja została przygotowana przez OANDA TMS Brokers S.A. (dawniej: Dom Maklerski TMS Brokers S.A.), ul. Złota 59, 00-120 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000204776, NIP 5262759131, kapitał w wysokości 3,537,560 PLN, w całości wpłacony (“OANDA TMS Brokers”) działającą zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, wyłącznie na potrzeby klientów OANDA TMS Brokers. OANDA TMS Brokers podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego na podstawie zezwolenia z dnia 26 kwietnia 2004 r. (KPWiG-4021-54-1/2004).

Niniejsza publikacja jest publikacją handlową w rozumieniu art. 36 ust. 2 Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy.

Odbiorcy tej publikacji przed podjęciem jakiekolwiek decyzji inwestycyjnej na podstawie niniejszej publikacji powinni zasięgnąć opinii niezależnego doradcy finansowego.

OANDA TMS Brokers przy sporządzaniu niniejszej publikacji nie uwzględniał indywidualnych potrzeb i sytuacji danego inwestora. Inwestycje oraz usługi przedstawione lub zawarte w niniejszym dokumencie mogą nie być dla konkretnego inwestora odpowiednie, dlatego w razie wątpliwości dotyczących takich inwestycji bądź usług inwestycyjnych zaleca się konsultację z niezależnym doradcą inwestycyjnym.

Odbiorca niniejszego raportu musi dokonać własnej oceny, czy inwestycja w jakikolwiek instrument, do którego niniejsza publikacja się odnosi, jest dla niego odpowiednia w oparciu o korzyści i ryzyka w nim zawarte, biorąc pod uwagę jego własną strategię oraz sytuację prawną i finansową.

Żadna z informacji przedstawionych w niniejszej publikacji nie stanowi porady inwestycyjnej, prawnej, księgowej czy podatkowej lub oświadczenia, że jakakolwiek strategia inwestycyjna jest adekwatna lub odpowiednia z względu na indywidualne okoliczności dotyczące odbiorcy, jak również nie stanowi w żaden inny sposób osobistej rekomendacji. OANDA TMS Brokers nie świadczy usług doradztwa podatkowego związanych z inwestowaniem w instrumenty finansowe i zaleca skontaktowanie się z niezależnym doradcą podatkowym.

OANDA TMS Brokers informuje, że w przypadku usługi sporządzania rekomendacji o charakterze ogólnym, istnieje konflikt interesów polegający na wydaniu przez OANDA TMS Brokers rekomendacji o charakterze ogólnym przy jednoczesnym zawieraniu transakcji na portfelu handlowym OANDA TMS Brokers.

Niniejsza publikacja ma jedynie informacyjny charakter i: (i) nie stanowi ani nie tworzy części oferty sprzedaży, subskrypcji lub zaproszenia do nabycia lub subskrypcji jakichkolwiek instrumentów finansowych, (ii) nie ma na celu oferowania nabycia lub zapisu ani nakłaniania do nabycia lub zapisu na jakiekolwiek instrumenty finansowe, (iii) nie stanowi reklamy jakichkolwiek instrumentów finansowych.

Niniejsza publikacja została sporządzona z zachowaniem należytej staranności, rzetelności oraz zasad obiektywizmu w oparciu o ogólnodostępne informacje. Informacje i opinie zawarte w niniejszym dokumencie zostały zebrane lub opracowane przez OANDA TMS Brokers w oparciu o źródła uznawane za wiarygodne, jednakże OANDA TMS Brokers oraz podmioty z nim powiązane nie ponoszą odpowiedzialności za wszelkie niedokładności lub pominięcia. Niniejszy dokument wyraża wiedzę oraz poglądy jego autorów, według stanu na dzień sporządzenia.

Wyniki osiągnięte w przeszłości nie powinny być traktowane jako wskazanie czy gwarancja przyszłych wyników. OANDA TMS Brokers nie ponosi odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie niniejszej publikacji ani za szkody poniesione w wyniku decyzji inwestycyjnych na podstawie niniejszej publikacji. Data na pierwszej stronie niniejszej publikacji jest datą sporządzenia i jej opublikowania.

Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 82% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.

Szczegółowe informacje dotyczące OANDA TMS Brokers, zasad sporządzania i rozpowszechniania rekomendacji, źródeł informacji, określenia odbiorców rekomendacji, terminologii fachowej, konfliktów interesów, jak również częstotliwości wydawania i ważności rekomendacji, wskazane zostały na stronie internetowej www.tms.pl w części https://www.tms.pl/disclaimer/