Opinie
Autor: Konrad Białas

Przed NFP: powrót do normy

W październiku zatrudnienie w sektorze pozarolniczym (non-farm payrolls, NFP) wzrosło aż o 261 tys., odzwierciedlając odreagowanie po słabych danych z września, kiedy to skutki huraganów w południowej części USA zaburzyło statystyki. Napływające w listopadzie dane sugerują, że silna postawa rynku pracy została podtrzymana. Wskaźniki zatrudnienia w indeksie oddziału Fed z Filadelfii, czy indeksach ISM pozostają na wysokich poziomach. Opublikowany w środę raport ADP wskazał na solidny przyrost 190 tys. miejsc pracy w sektorze prywatnym. Stąd konsensus dla odczytu NFP ustawiony jest wysoko, bo na poziomie 195 tys.

Potencjalne pozytywne ryzyko dla danych o zatrudnieniu leży w fakcie, że średni przyrost miejsc pracy w okresie wrzesień-październik wyniósł tylko 140 tys. Jest to wynik niższy od średniej z poprzednich miesięcy 2017 r. (176 tys.). Sugeruje to, że odbudowa miejsc pracy utraconych w trakcie, gdy szalały huragany, nie dokonała się w pełni w październiku i listopad może przynieść kontynuację tego procesu.

Wrażliwość rynku na dane o zatrudnieniu pozostaje niska, gdyż zdrowe tempo przyrostu miejsc pracy utrzymuje się od wielu miesięcy. Oznaki spowolnienia (tj. odczyt bliżej 150 tys.) nie będą wielkim rozczarowaniem, gdyż na tym etapie cyklu koniunkturalnego uzasadnionym będą oznaki hamowania wywołanego trudnościami w znalezieniu wykwalifikowanej siły roboczej. Wyższe wartości (kolejne raz powyżej 250 tys.) będą bardziej istotne, jeśli przełożą się spadek stopy bezrobocia. W październiku wskaźnik spadł do 4,1 proc. z 4,2 proc. we wrześniu. Zejście do 4,0 proc. oznaczałoby, że już teraz stopa bezrobocia jest poniżej prognoz FOMC na lata 2018-2019. Scenariusz dwóch lub trzech podwyżek stóp procentowych Fed w 2018 r. stałby się bardziej prawdopodobny. Dla USD stanowiłoby to pozytywny impuls.

W przypadku niespodziewanego wzrostu stopy bezrobocia rynek prędzej odbierze to jako zaburzenia wywołane napływem nowych osób do aktywnego poszukiwania pracy niż coś złego.

Bez wątpienia dane o wynagrodzeniach będą ustawiać całościowy wydźwięk piątkowego raportu. Mediana prognoz wskazuje na wzrost płacy godzinowej o 0,3 proc. m/m po rozczarowującej stagnacji w październiku. Słabość danych za październik częściowo można tłumaczyć wzrostem liczby przepracowanych godzin w rejonach dotkniętych skutkami huraganu (przy zachowaniu stałej tygodniówki obniża to płacę godzinową). W listopadzie sytuacja powinna wrócić do normy, co by wypchnęło dynamikę roczną do 2,7 proc.

Patrząc na rozkład prognoz w ankiecie Bloomberga, spora część analityków przewiduje wzrost płac o 0,2 proc., jednak w prognozach dla dynamiki rocznej dysproporcje między 2,6 proc. i 2,7 proc. są dużo większe. To sugeruje, że część rynku może zakładać rewizję w górę danych za październik. To ważna wskazówka dla interpretacji piątkowych danych – jeśli słabsza dynamika miesięczna nie zagrozi wzrostowi r/r, negatywny wpływ na USD będzie osłabiony. Mimo to wycena marcowej podwyżki stóp procentowych Fed na poziomie ok. 60 proc. może w takim wypadku wydać się wygórowana i rewizja rynkowych oczekiwać osłabi dolara.

Silniejszy od prognoz wzrost płac będzie miał wyraźnie pozytywny wydźwięk dla USD niezależnie od wskazań NFP i stopy bezrobocia, gdyż dostarczy argumentów dla jastrzębi w Fed, że presja płacowa w gospodarce nasila się i wkrótce znajdzie odbicie w przyspieszeniu inflacji. W takim wypadku dane będą podwaliną dla budowy oczekiwań na podtrzymanie jastrzębiego nastawienia przez Fed na przyszłotygodniowym posiedzeniu z perspektywą trzech podwyżek w 2018 r.

Inwestuj teraz! Otwórz aplikację mobilną TMS Brokers.

Powrót
Zastrzeżenia prawne

Niniejsza publikacja została przygotowana przez Dom Maklerski TMS Brokers S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Złota 59, 00-120 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000204776, NIP 5262759131, kapitał w wysokości 3,537,560 PLN, w całości wpłacony (“TMS Brokers”) działającą zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, wyłącznie na potrzeby klientów TMS Brokers. TMS Brokers podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego na podstawie zezwolenia z dnia 26 kwietnia 2004 r. (KPWiG-4021-54-1/2004).

Niniejsza publikacja jest publikacją handlową w rozumieniu art. 36 ust. 2 Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy.

Odbiorcy tej publikacji przed podjęciem jakiekolwiek decyzji inwestycyjnej na podstawie niniejszej publikacji powinni zasięgnąć opinii niezależnego doradcy finansowego.

TMS Brokers przy sporządzaniu niniejszej publikacji nie uwzględniał indywidualnych potrzeb i sytuacji danego inwestora. Inwestycje oraz usługi przedstawione lub zawarte w niniejszym dokumencie mogą nie być dla konkretnego inwestora odpowiednie, dlatego w razie wątpliwości dotyczących takich inwestycji bądź usług inwestycyjnych zaleca się konsultację z niezależnym doradcą inwestycyjnym.

Odbiorca niniejszego raportu musi dokonać własnej oceny, czy inwestycja w jakikolwiek instrument, do którego niniejsza publikacja się odnosi, jest dla niego odpowiednia w oparciu o korzyści i ryzyka w nim zawarte, biorąc pod uwagę jego własną strategię oraz sytuację prawną i finansową.

Żadna z informacji przedstawionych w niniejszej publikacji nie stanowi porady inwestycyjnej, prawnej, księgowej czy podatkowej lub oświadczenia, że jakakolwiek strategia inwestycyjna jest adekwatna lub odpowiednia z względu na indywidualne okoliczności dotyczące odbiorcy, jak również nie stanowi w żaden inny sposób osobistej rekomendacji. TMS Brokers nie świadczy usług doradztwa podatkowego związanych z inwestowaniem w instrumenty finansowe i zaleca skontaktowanie się z niezależnym doradcą podatkowym.

TMS Brokers informuje, że w przypadku usługi sporządzania rekomendacji o charakterze ogólnym, istnieje konflikt interesów polegający na wydaniu przez TMS Brokers rekomendacji o charakterze ogólnym przy jednoczesnym zawieraniu transakcji na portfelu handlowym TMS Brokers.

Niniejsza publikacja ma jedynie informacyjny charakter i: (i) nie stanowi ani nie tworzy części oferty sprzedaży, subskrypcji lub zaproszenia do nabycia lub subskrypcji jakichkolwiek instrumentów finansowych, (ii) nie ma na celu oferowania nabycia lub zapisu ani nakłaniania do nabycia lub zapisu na jakiekolwiek instrumenty finansowe, (iii) nie stanowi reklamy jakichkolwiek instrumentów finansowych.

Niniejsza publikacja została sporządzona z zachowaniem należytej staranności, rzetelności oraz zasad obiektywizmu w oparciu o ogólnodostępne informacje. Informacje i opinie zawarte w niniejszym dokumencie zostały zebrane lub opracowane przez TMS Brokers w oparciu o źródła uznawane za wiarygodne, jednakże TMS Brokers oraz podmioty z nim powiązane nie ponoszą odpowiedzialności za wszelkie niedokładności lub pominięcia. Niniejszy dokument wyraża wiedzę oraz poglądy jego autorów, według stanu na dzień sporządzenia.

Wyniki osiągnięte w przeszłości nie powinny być traktowane jako wskazanie czy gwarancja przyszłych wyników. TMS Brokers nie ponosi odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie niniejszej publikacji ani za szkody poniesione w wyniku decyzji inwestycyjnych na podstawie niniejszej publikacji. Data na pierwszej stronie niniejszej publikacji jest datą sporządzenia i jej opublikowania.

Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 81% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.

Szczegółowe informacje dotyczące TMS Brokers, zasad sporządzania i rozpowszechniania rekomendacji, źródeł informacji, określenia odbiorców rekomendacji, terminologii fachowej, konfliktów interesów, jak również częstotliwości wydawania i ważności rekomendacji, wskazane zostały na stronie internetowej www.tms.pl w części https://www.tms.pl/disclaimer/