Opinie
Autor: Konrad Białas

Przed NFP: podsycane nadzieje na dobry odczyt

Jak na razie wyrokowanie o wydźwięku piątkowego raportu NFP na postawie dostępnych informacji jest bezowocne. ISM dla przemysłu wzrósł mocniej do prognoz do 59,7 z 58,2, co dobrze świadczy o kondycji sektora. Chociaż subindeks zatrudnienia w raporcie ISM dla przemysłu spadł w grudniu, to na poziomie 57 w dalszym ciągu wskazuje na chęć firm do prężnego powiększania bazy pracowników. Dziś potwierdził to raport ADP, który wskazał na wzrost zatrudnienia w sektorze prywatnym o 250 tys. wobec oczekiwanych 190 tys. To dobrze rokuje dla rządowego raportu NFP, nawet jeśli dane nie maja bezpośredniego powiązania. Mimo to brak większej reakcji USD po publikacji ADP jasno wskazuje, że dla rynku kluczowa jest sprawa tempa wzrostu wynagrodzeń.

Konsensus zakłada miesięczny wzrost płac o 0,3 proc. m/m, co jednak wystarczy tylko do utrzymania rocznej dynamiki na poziomie 2,5 proc., a zatem dużo poniżej cyklicznych szczytów na poziomie 2,8 proc. Pomimo tego, ISM, ADP oraz regionalne wskaźniki pozwalają przywiązywać wyższe prawdopodobieństwo do pozytywnych zaskoczeń. Silniejsza dynamika płac będzie wspierać oczekiwania na kolejny ruch ze strony Fed w marcu, choć przy wysokim dyskoncie podwyżki (ok. 70 proc.) nie ma tu dużego pola do wzmocnienia USD. Ważniejsze będzie, jeśli dane o płacach rozgrzeją debatę o rozpędzaniu się inflacji, co wspomogłoby wzrost długoterminowych oczekiwań inflacyjnych. W tym kontekście warto będzie śledzić reakcję rentowności 10-letnich obligacji skarbowych USA. Wybicie ponad 2,50 proc. (obecnie 2,47 proc.) da istotny impuls do umocnienia USD głównie względem JPY, choć także może zainicjować korektę na AUD, NZD i CAD. Z ostrożnością podchodzimy do skali spadków EUR/USD, biorąc pod uwagę generalnie pozytywne nastawienie inwestorów do EUR. W rezultacie korekta może być płytka i prędko wykorzystywania do odnowienia długich pozycji.

Prognoza dla zmiany zatrudnienia w sektorze pozarolniczym (non-farm payrolls, NFP) wynosi teraz 190 tys. po 228 tys. w listopadzie. Silny ADP może do jutra wpłynąć na korektę w górę konsensusu i punktu odniesienia dla oceny danych należy szukać gdzieś bliżej 210 tys. Rozstrzał prognoz między 160 tys. i 232 tys. jest względnie wąski, ale przez to zwiększa pole do zaskoczeń. Powtórzenie wyniku ADP (250 tys.) podkreśli siłę ożywienia, choć wpiszę się to w globalny trend, stąd nie należy spodziewać się euforii. Dużo słabsze dane (<120 tys.) mogą mieć mocniejszy efekt, gdyż mogą wzbudzić obawy o końcu cyklu.

Dużo wyższy od prognoz przyrost zatrudnienia prawdopodobnie obniży stopę bezrobocia z 4,1 proc. do 4,0 proc. W ten sposób wskaźnik znalazł by się o krok od prognozy Fed na lata 2018-2019 r. (3,9 proc.). Jako dodatek do wyższej dynamiki płac stopa bezrobocia posłużyłaby jako argument za podtrzymaniem szybkiego tempa zacieśniania.

Inwestuj teraz! Otwórz aplikację mobilną TMS Brokers.

Powrót
Zastrzeżenia prawne

Niniejsza publikacja została przygotowana przez OANDA TMS Brokers S.A. (dawniej: Dom Maklerski TMS Brokers S.A.) z siedzibą w Warszawie, ul. Złota 59, 00-120 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000204776, NIP 5262759131, kapitał w wysokości 3,537,560 PLN, w całości opłacony (“OANDA TMS Brokers”) działającą zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, wyłącznie na potrzeby klientów OANDA TMS Brokers. OANDA TMS Brokers podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego na podstawie zezwolenia z dnia 26 kwietnia 2004 r. (KPWiG-4021-54-1/2004).

Niniejsza publikacja jest publikacją handlową w rozumieniu art. 36 ust. 2 Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy.

Odbiorcy tej publikacji przed podjęciem jakiekolwiek decyzji inwestycyjnej na podstawie niniejszej publikacji powinni zasięgnąć opinii niezależnego doradcy finansowego.

OANDA TMS Brokers przy sporządzaniu niniejszej publikacji nie uwzględniał indywidualnych potrzeb i sytuacji danego inwestora. Inwestycje oraz usługi przedstawione lub zawarte w niniejszym dokumencie mogą nie być dla konkretnego inwestora odpowiednie, dlatego w razie wątpliwości dotyczących takich inwestycji bądź usług inwestycyjnych zaleca się konsultację z niezależnym doradcą inwestycyjnym.

Odbiorca niniejszego raportu musi dokonać własnej oceny, czy inwestycja w jakikolwiek instrument, do którego niniejsza publikacja się odnosi, jest dla niego odpowiednia w oparciu o korzyści i ryzyka w nim zawarte, biorąc pod uwagę jego własną strategię oraz sytuację prawną i finansową.

Żadna z informacji przedstawionych w niniejszej publikacji nie stanowi porady inwestycyjnej, prawnej, księgowej czy podatkowej lub oświadczenia, że jakakolwiek strategia inwestycyjna jest adekwatna lub odpowiednia z względu na indywidualne okoliczności dotyczące odbiorcy, jak również nie stanowi w żaden inny sposób osobistej rekomendacji. OANDA TMS Brokers nie świadczy usług doradztwa podatkowego związanych z inwestowaniem w instrumenty finansowe i zaleca skontaktowanie się z niezależnym doradcą podatkowym.

OANDA TMS Brokers informuje, że w przypadku usługi sporządzania rekomendacji o charakterze ogólnym, istnieje konflikt interesów polegający na wydaniu przez OANDA TMS Brokers rekomendacji o charakterze ogólnym przy jednoczesnym zawieraniu transakcji na portfelu handlowym OANDA TMS Brokers.

Niniejsza publikacja ma jedynie informacyjny charakter i: (i) nie stanowi ani nie tworzy części oferty sprzedaży, subskrypcji lub zaproszenia do nabycia lub subskrypcji jakichkolwiek instrumentów finansowych, (ii) nie ma na celu oferowania nabycia lub zapisu ani nakłaniania do nabycia lub zapisu na jakiekolwiek instrumenty finansowe, (iii) nie stanowi reklamy jakichkolwiek instrumentów finansowych.

Niniejsza publikacja została sporządzona z zachowaniem należytej staranności, rzetelności oraz zasad obiektywizmu w oparciu o ogólnodostępne informacje. Informacje i opinie zawarte w niniejszym dokumencie zostały zebrane lub opracowane przez OANDA TMS Brokers w oparciu o źródła uznawane za wiarygodne, jednakże OANDA TMS Brokers oraz podmioty z nim powiązane nie ponoszą odpowiedzialności za wszelkie niedokładności lub pominięcia. Niniejszy dokument wyraża wiedzę oraz poglądy jego autorów, według stanu na dzień sporządzenia.

Wyniki osiągnięte w przeszłości nie powinny być traktowane jako wskazanie czy gwarancja przyszłych wyników. OANDA TMS Brokers nie ponosi odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie niniejszej publikacji ani za szkody poniesione w wyniku decyzji inwestycyjnych na podstawie niniejszej publikacji. Data na pierwszej stronie niniejszej publikacji jest datą sporządzenia i jej opublikowania.

Usługa TMS Stocks (przyjmowanie i przekazywanie zleceń) oferowana jest w ramach sprzedaży krzyżowej wraz z usługą TMS Connect (wykonywanie zleceń). Szczegółowe informacje dotyczące ryzyk wynikających z poszczególnych usług oferowanych w ramach sprzedaży krzyżowej oraz informacje o kosztach i opłatach związanych z tymi usługami dostępne są na stronie internetowej www.tms.pl w sekcji Dokumenty.

Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 81% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.

Szczegółowe informacje dotyczące OANDA TMS Brokers, zasad sporządzania i rozpowszechniania rekomendacji, źródeł informacji, określenia odbiorców rekomendacji, terminologii fachowej, konfliktów interesów, jak również częstotliwości wydawania i ważności rekomendacji, wskazane zostały na stronie internetowej www.tms.pl w części https://www.tms.pl/disclaimer/