Opinie
Autor: Konrad Białas

Przed NFP: jest dobrze, czy lepiej?

Po silnym przyspieszaniu dynamiki wynagrodzeń do 2,9 proc. r/r w styczniu (później zrewidowane do 2,8 proc.), w lutym tempo osłabło do 2,6 proc. Podwyżka płacy minimalnej z początkiem roku oraz zakłócenia w liczbie przepracowanych godzin w związku z trudną pogodą podbiły wynik, jednak wyczerpywanie się puli wykwalifikowanych pracowników stopniowo nasila presję płacową. W rezultacie marzec ma przynieść dalszy wzrost płac przy konsensusie ustawionym na 0,3 proc. m/m, choć ryzyka przeważają po stronie rozczarowania, w związku z wysoką reprezentacją prognoz na poziomie 0,2 proc. Z drugiej strony rozkład prognoz dla dynamiki rocznej (prog. 2,7 proc.) wykazuje asymetrię na rzecz wyższego odczytu. To sugeruje, że zaokrąglenia mogą zaburzać wyniki. Dynamika roczna będzie miała większe znaczenie i może zadecydować o odbiorze całego raportu. Przyspieszenie wzrostu wynagrodzeń (do 2,8 proc. i wyżej) wesprze spekulacje o czterech podwyżkach stóp procentowych Fed w całym 2018 r. (wobec trzech sugerowanych w projekcji FOMC), co by pchnęło USD do góry, ale prawdopodobnie negatywnie odbije się na ryzykownych aktywach. Przy odczycie na 2,7 proc. liczyć się będą zmiana zatrudnienia i stopa bezrobocia. Utrzymanie 2,6 proc. i niżej będzie złe dla USD, ale Wall Street oraz np. AUD i NZD będą zyskiwać.

Wzrost zatrudnienia o 313 tys. w lutym był sporym zaskoczeniem, wypadł wyraźnie powyżej średniej z ostatnich 12 miesięcy (181 tys.), jednak wyniki były silnie zaburzone przez nadzwyczajnie ciepłą pogodę, która według szacunków oddziału Fed w San Francisco mogła podbić szacunki o ok. 90 tys. Podobne zaburzenia w styczniu i lutym 2017 r. zostały odwrócone w kolejnych miesiącach, a modele pogodowe sugerują, że temperatury w ubiegłym miesiącu były poniżej przeciętnych. Biorąc za punkt odniesienia solidny odczyt ADP na 241 tys. (gdzie element pogodowy nie ma wpływu) konsensus przed NFP na 185 tys. jest dogodnie ustawiony, by uwzględnić korektę za pogodę. Każdy odczyt powyżej 150 tys. powinien być zrzucony na karb zaburzeń wywołanych pogodą, podczas gdy wynik powyżej 200 tys. będzie pozytywnym znakiem wskazującym na utrzymanie wysokiej tempa aktywności gospodarki.

W lutym stopa bezrobocia utrzymała się na 4,1 proc. piąty miesiąc z rzędu, jednak przy wysokim tempie zatrudnienia w ostatnich miesiącach teraz jest wysoce prawdopodobne, że stopa obniży się do 4,0 proc. Jeśli stopa pozostanie na 4,1 proc., będzie to sugerować, że w gospodarce wciąż są pokłady niewykorzystanej siły roboczej, co na dłuższą metę może hamować przyspieszenie płac. Mało realne jednak, aby rozminięcie się odczytu z konsensusem mogło mieć wymierny wpływ na reakcję rynków.

Inwestuj teraz! Otwórz aplikację mobilną TMS Brokers.

Powrót
Zastrzeżenia prawne

Niniejsza publikacja została przygotowana przez Dom Maklerski TMS Brokers S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Złota 59, 00-120 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000204776, NIP 5262759131, kapitał w wysokości 3,537,560 PLN, w całości wpłacony (“TMS Brokers”) działającą zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, wyłącznie na potrzeby klientów TMS Brokers. TMS Brokers podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego na podstawie zezwolenia z dnia 26 kwietnia 2004 r. (KPWiG-4021-54-1/2004).

Niniejsza publikacja jest publikacją handlową w rozumieniu art. 36 ust. 2 Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy.

Odbiorcy tej publikacji przed podjęciem jakiekolwiek decyzji inwestycyjnej na podstawie niniejszej publikacji powinni zasięgnąć opinii niezależnego doradcy finansowego.

TMS Brokers przy sporządzaniu niniejszej publikacji nie uwzględniał indywidualnych potrzeb i sytuacji danego inwestora. Inwestycje oraz usługi przedstawione lub zawarte w niniejszym dokumencie mogą nie być dla konkretnego inwestora odpowiednie, dlatego w razie wątpliwości dotyczących takich inwestycji bądź usług inwestycyjnych zaleca się konsultację z niezależnym doradcą inwestycyjnym.

Odbiorca niniejszego raportu musi dokonać własnej oceny, czy inwestycja w jakikolwiek instrument, do którego niniejsza publikacja się odnosi, jest dla niego odpowiednia w oparciu o korzyści i ryzyka w nim zawarte, biorąc pod uwagę jego własną strategię oraz sytuację prawną i finansową.

Żadna z informacji przedstawionych w niniejszej publikacji nie stanowi porady inwestycyjnej, prawnej, księgowej czy podatkowej lub oświadczenia, że jakakolwiek strategia inwestycyjna jest adekwatna lub odpowiednia z względu na indywidualne okoliczności dotyczące odbiorcy, jak również nie stanowi w żaden inny sposób osobistej rekomendacji. TMS Brokers nie świadczy usług doradztwa podatkowego związanych z inwestowaniem w instrumenty finansowe i zaleca skontaktowanie się z niezależnym doradcą podatkowym.

TMS Brokers informuje, że w przypadku usługi sporządzania rekomendacji o charakterze ogólnym, istnieje konflikt interesów polegający na wydaniu przez TMS Brokers rekomendacji o charakterze ogólnym przy jednoczesnym zawieraniu transakcji na portfelu handlowym TMS Brokers.

Niniejsza publikacja ma jedynie informacyjny charakter i: (i) nie stanowi ani nie tworzy części oferty sprzedaży, subskrypcji lub zaproszenia do nabycia lub subskrypcji jakichkolwiek instrumentów finansowych, (ii) nie ma na celu oferowania nabycia lub zapisu ani nakłaniania do nabycia lub zapisu na jakiekolwiek instrumenty finansowe, (iii) nie stanowi reklamy jakichkolwiek instrumentów finansowych.

Niniejsza publikacja została sporządzona z zachowaniem należytej staranności, rzetelności oraz zasad obiektywizmu w oparciu o ogólnodostępne informacje. Informacje i opinie zawarte w niniejszym dokumencie zostały zebrane lub opracowane przez TMS Brokers w oparciu o źródła uznawane za wiarygodne, jednakże TMS Brokers oraz podmioty z nim powiązane nie ponoszą odpowiedzialności za wszelkie niedokładności lub pominięcia. Niniejszy dokument wyraża wiedzę oraz poglądy jego autorów, według stanu na dzień sporządzenia.

Wyniki osiągnięte w przeszłości nie powinny być traktowane jako wskazanie czy gwarancja przyszłych wyników. TMS Brokers nie ponosi odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie niniejszej publikacji ani za szkody poniesione w wyniku decyzji inwestycyjnych na podstawie niniejszej publikacji. Data na pierwszej stronie niniejszej publikacji jest datą sporządzenia i jej opublikowania.

Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 81% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.

Szczegółowe informacje dotyczące TMS Brokers, zasad sporządzania i rozpowszechniania rekomendacji, źródeł informacji, określenia odbiorców rekomendacji, terminologii fachowej, konfliktów interesów, jak również częstotliwości wydawania i ważności rekomendacji, wskazane zostały na stronie internetowej www.tms.pl w części https://www.tms.pl/disclaimer/