Opinie
Autor: Konrad Białas

Przed NFP: dolar potrzebuje perfekcyjnej kompozycji

Wzrost zatrudnienia o 148 tys. w grudniu był rozczarowaniem nie tylko wobec konsensusu (190 tys.), ale też w odniesieniu do 252 tys. w listopadzie i 211 tys. w październiku. Silne odczyty w poprzednich miesiącach były głównie podyktowane odbudową miejsc pracy po „huraganowym” wrześniu, więc trudne do podtrzymania. Dodatkowo pojedyncze informacje z gospodarki sugerują, że w związku z przedświątecznym sezonem zakupowym sklepy jeszcze w listopadzie zwiększały zatrudnienie, w rezultacie dane grudniowe zostały zaniżone. Stabilizacja sytuacji powinna pozwolić na odbicie w styczniu. Konsensus na 180 tys. jest tylko nieznacznie powyżej średniej za ostatnie 6 miesięcy (166 tys.). Opublikowany już raport ADP wskazał na przyrost zatrudnienia w sektorze prywatnym o 234 tys. (prog. 185 tys.), co przemawia za pozytywnym ryzykiem przy piątkowym odczycie. Z drugiej strony temperatury powietrza w styczniu były niższe od średniej oraz niektóre stany doświadczyły anomalii pogodowych i dużych opadów śniegu. To mogło zaburzyć aktywność w sektorze budowlanym, tym samym zaniżając odczyt zatrudnienia.

Biorąc pod uwagę rozjazd danych ADP i NFP przed miesiącem (ADP: 250 tys. przy prognozie 190 tys.) jest mało prawdopodobne, aby teraz rynek przed raportem Departamentu Pracy budował podwyższone oczekiwania i wszystko powyżej 200 tys. będzie odebrane pozytywnie. Większa jednak będzie wrażliwość na słabszy odczyt, gdy drugie rozczarowanie z rzędu obali tezę o jednorazowej aberracji, a wzmocni obawy, że rynek pracy ma za sobą szczyt tempa przyrostu zatrudnienia i w gospodarce wyczerpują się pokłady niewykorzystanej siły roboczej. Dane o stopie bezrobocia mogą wesprzeć ten argument, jeśli wskażą na czwarty miesiąc z rzędu utrzymania 4,1 proc. (konsensus). Większe ryzyka leżą po stronie odczytu 4,0 proc. niż 4,2 proc., choć generalnie dane o stopie bezrobocia będą dopełnieniem wydźwięku danych o zatrudnieniu i płacach, więc niespodzianka tutaj może być łatwo przyćmiona rozjazdem wyniku tamże.

Wynagrodzenia mogą być największym źródłem niespodzianek w tym miesiącu z uwagi na podwyżki płacy minimalnej w 18 stanach na przełomie grudnia i stycznia. Departament Pracy stara się oczyszczać dane z sezonowych wahań, ale efekty tego są różne (0,5 proc. m/m w 2015 i 2016 r., za to 0,1 proc. w 2017 r.). Prognozy w tym miesiącu uśredniają się na 0,2 proc. z silną reprezentacją dla 0,3 proc., więc ryzyka przeważają za pozytywnym zaskoczeniem. Jednak wtedy dynamika roczna przyspieszyłaby tylko do 2,7 proc., co dalej plasuje tempo wynagrodzeń poniżej szczytu 2,9 proc. z grudnia 2016 r.

Słabsze dane mogą zostać odczytane jako pierwsze oznaki hamowania rynku pracy, co będzie preludium do spowolnienia gospodarczego. Oznaczałoby to, że Fed kończy się czas na kontynuację normalizacji polityki pieniężnej i rynek nie ma powodów, by podnosić oczekiwania dla liczby podwyżki stóp procentowych w tym cyklu. Nie powinno to jednak wpłynąć na wycenę prawdopodobieństwa podwyżki w marcu, gdyż Fed ma podstawy do kontynuowania zacieśniania w solidnym wzroście gospodarczym. Żeby dolar znalazł pozytywny impuls w raporcie NFP, kompozycja zmiany zatrudnienia, stopy bezrobocia i wynagrodzeń musiałaby być idealna. To mało realny scenariusz, którego niewielu się spodziewa, ale z tego też powodu reakcja rynku w tym przypadku byłaby najmocniejsza. Odczyt wypadający w konsensusie będzie oznaczał jedynie tyle, że potencjalny czynnik ryzyka mogący zakłócić nastawienie rynku do sprzedaży USD nie zmaterializował się i dolar powróci do trendu spadkowego.

Inwestuj teraz! Otwórz aplikację mobilną TMS Brokers.

Powrót
Zastrzeżenia prawne

Niniejsza publikacja została przygotowana przez Dom Maklerski TMS Brokers S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Złota 59, 00-120 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000204776, NIP 5262759131, kapitał w wysokości 3,537,560 PLN, w całości wpłacony (“TMS Brokers”) działającą zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, wyłącznie na potrzeby klientów TMS Brokers. TMS Brokers podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego na podstawie zezwolenia z dnia 26 kwietnia 2004 r. (KPWiG-4021-54-1/2004).

Niniejsza publikacja jest publikacją handlową w rozumieniu art. 36 ust. 2 Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy.

Odbiorcy tej publikacji przed podjęciem jakiekolwiek decyzji inwestycyjnej na podstawie niniejszej publikacji powinni zasięgnąć opinii niezależnego doradcy finansowego.

TMS Brokers przy sporządzaniu niniejszej publikacji nie uwzględniał indywidualnych potrzeb i sytuacji danego inwestora. Inwestycje oraz usługi przedstawione lub zawarte w niniejszym dokumencie mogą nie być dla konkretnego inwestora odpowiednie, dlatego w razie wątpliwości dotyczących takich inwestycji bądź usług inwestycyjnych zaleca się konsultację z niezależnym doradcą inwestycyjnym.

Odbiorca niniejszego raportu musi dokonać własnej oceny, czy inwestycja w jakikolwiek instrument, do którego niniejsza publikacja się odnosi, jest dla niego odpowiednia w oparciu o korzyści i ryzyka w nim zawarte, biorąc pod uwagę jego własną strategię oraz sytuację prawną i finansową.

Żadna z informacji przedstawionych w niniejszej publikacji nie stanowi porady inwestycyjnej, prawnej, księgowej czy podatkowej lub oświadczenia, że jakakolwiek strategia inwestycyjna jest adekwatna lub odpowiednia z względu na indywidualne okoliczności dotyczące odbiorcy, jak również nie stanowi w żaden inny sposób osobistej rekomendacji. TMS Brokers nie świadczy usług doradztwa podatkowego związanych z inwestowaniem w instrumenty finansowe i zaleca skontaktowanie się z niezależnym doradcą podatkowym.

TMS Brokers informuje, że w przypadku usługi sporządzania rekomendacji o charakterze ogólnym, istnieje konflikt interesów polegający na wydaniu przez TMS Brokers rekomendacji o charakterze ogólnym przy jednoczesnym zawieraniu transakcji na portfelu handlowym TMS Brokers.

Niniejsza publikacja ma jedynie informacyjny charakter i: (i) nie stanowi ani nie tworzy części oferty sprzedaży, subskrypcji lub zaproszenia do nabycia lub subskrypcji jakichkolwiek instrumentów finansowych, (ii) nie ma na celu oferowania nabycia lub zapisu ani nakłaniania do nabycia lub zapisu na jakiekolwiek instrumenty finansowe, (iii) nie stanowi reklamy jakichkolwiek instrumentów finansowych.

Niniejsza publikacja została sporządzona z zachowaniem należytej staranności, rzetelności oraz zasad obiektywizmu w oparciu o ogólnodostępne informacje. Informacje i opinie zawarte w niniejszym dokumencie zostały zebrane lub opracowane przez TMS Brokers w oparciu o źródła uznawane za wiarygodne, jednakże TMS Brokers oraz podmioty z nim powiązane nie ponoszą odpowiedzialności za wszelkie niedokładności lub pominięcia. Niniejszy dokument wyraża wiedzę oraz poglądy jego autorów, według stanu na dzień sporządzenia.

Wyniki osiągnięte w przeszłości nie powinny być traktowane jako wskazanie czy gwarancja przyszłych wyników. TMS Brokers nie ponosi odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie niniejszej publikacji ani za szkody poniesione w wyniku decyzji inwestycyjnych na podstawie niniejszej publikacji. Data na pierwszej stronie niniejszej publikacji jest datą sporządzenia i jej opublikowania.

Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 81% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.

Szczegółowe informacje dotyczące TMS Brokers, zasad sporządzania i rozpowszechniania rekomendacji, źródeł informacji, określenia odbiorców rekomendacji, terminologii fachowej, konfliktów interesów, jak również częstotliwości wydawania i ważności rekomendacji, wskazane zostały na stronie internetowej www.tms.pl w części https://www.tms.pl/disclaimer/