Opinie
Autor: Kornel Kot

Przed Jackson Hole: niedźwiedzie czyhają na sygnał z Gór Skalistych

Wybór tematu wystąpienia przez Janet Yellen wyraźnie studzi zapędy tych, którzy oczekiwali wyraźnych impulsów do rychłej wyprzedaży dolara. Szefowa Fed zdecydowała się pozostawić na dalszym planie zagadnienia związane z wysoce rozczarowującą trajektorią cen konsumenta na poczet problemów stabilności finansowej w USA. Każda wzmianka na temat wysoce przewartościowanych walorów na amerykańskim parkiecie będzie odbierana przez uczestników rynku jako chęć przyjęcia nieco jastrzębiej pozy. Co więcej, ujawnienie przez Yellen zamiaru dodatkowej podwyżki stóp procentowych w horyzoncie najbliższych czterech miesięcy nie powinna przyczynić się do gwałtownego przetasowania sentymentu na rynku walutowym. Wzmianki o potencjalnej zmianie parametrów w trakcie grudniowego posiedzenia padały z ust Billa Dudley’a, wiceprzewodniczącego Fed, uważanego za członka sympatyzującego z frakcją gołębi.

Piątkowego show Janet Yellen nie powinni skraść pozostali głosujący w posiedzeniach FOMC. Z punktu widzenia ostatnich wystąpień można stwierdzić, że uczestnicy rynku są wysoce przekonani o wrześniowej decyzji Fed w sprawie rozpoczęcia zacieśniania ilościowego. Do umocnienia dolara mogą przyczynić się ci, którzy w obliczu wysoce wygładzonego programu redukcji sumy bilansowej będą mieli dostatecznie dużo odwagi, aby poprzeć scenariusz cokwartalnych podwyżek stóp procentowych w 2018 roku. Nie jest niespodzianką, że wszelkie założenia dotyczące wprowadzenia bardziej restrykcyjnych ram polityki pieniężnej będą obwarowane założeniami dotyczącymi przyszłych poziomów cen w gospodarce czy odchyleń bezrobocia faktycznego od wyznaczonego poziomu równowagi. Z punktu widzenia wykorzystywanych przez nas metod ilościowych, w tym strukturalnych modeli klasy VECM, nie należy wykluczać lekkiego zmniejszenia parametrów wygładzania stóp procentowych, dając tym samym szansę na wyższe poziomy stóp procentowych.

W historii amerykańskiego kurortu Mario Draghi zdążył już się zapisać złotymi literami. Tym razem nie spodziewamy się, aby obecny prezes ECB ponownie zwrócił na siebie tak potężną uwagę jak w 2014 roku, gdy zapowiedział luzowanie ilościowe w Eurolandzie. Z pewnością Draghi będzie miał w zanadrzu szereg wymijających odpowiedzi, które pozwolą wspólnej walucie na zachowanie rynkowego statusu quo. Prawdopodobieństwo wyważonej odpowiedzi istotnie podbija środowe łagodzenie wydźwięku dość świeżo opublikowanych minutek ECB, w których Rada Prezesów wyrażała obawy o przewartościowania euro. Na podstawie obecnych tendencji nie przewidujemy, aby Draghi w trakcie najbliższych godzin planował przygotować w Jackson Hole grunt pod planowane zmiany programu skupu aktywów – tym bardziej, że w przyszłym miesiącu europejscy oficjele będą dysponowali świeżymi projekcjami makroekonomicznymi.

Powody do wyprzedaży japońskiej waluty mogą ponownie zapewnić oficjele z BOJ, którzy wypowiadając się na temat skali modelowania krzywej rentowności przyczynili się do wyraźnej zmiany nastrojów. Obecnie jen nadal pozostaje zakładnikiem słów dotyczących pozostawienia ultra-ekspansywnych ram polityki pieniężnej z racji na niezbyt satysfakcjonującą dynamikę cen w gospodarce. Niemniej jednak uważamy, że wystąpienie Haruhiko Kurody będzie przede wszystkim skoncentrowane na fenomenalnym wskazaniu zannualizowanego tempa wzrostu za miniony kwartał (4,0 proc., poprzednio: 1,5 proc.). Kuroda mając świadomość rozkładu opóźnień pomiędzy luką produkcyjną oraz siłą procesów inflacyjnych może być nieco bardziej skory do wzmianek o potencjalnej strategii wyjścia z japońskiego luzowania.

Inwestuj teraz! Otwórz aplikację mobilną TMS Brokers.

Powrót
Zastrzeżenia prawne

Niniejsza publikacja została przygotowana przez Dom Maklerski TMS Brokers S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Złota 59, 00-120 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000204776, NIP 5262759131, kapitał w wysokości 3,537,560 PLN, w całości wpłacony (“TMS Brokers”) działającą zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, wyłącznie na potrzeby klientów TMS Brokers. TMS Brokers podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego na podstawie zezwolenia z dnia 26 kwietnia 2004 r. (KPWiG-4021-54-1/2004).

Niniejsza publikacja jest publikacją handlową w rozumieniu art. 36 ust. 2 Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy.

Odbiorcy tej publikacji przed podjęciem jakiekolwiek decyzji inwestycyjnej na podstawie niniejszej publikacji powinni zasięgnąć opinii niezależnego doradcy finansowego.

TMS Brokers przy sporządzaniu niniejszej publikacji nie uwzględniał indywidualnych potrzeb i sytuacji danego inwestora. Inwestycje oraz usługi przedstawione lub zawarte w niniejszym dokumencie mogą nie być dla konkretnego inwestora odpowiednie, dlatego w razie wątpliwości dotyczących takich inwestycji bądź usług inwestycyjnych zaleca się konsultację z niezależnym doradcą inwestycyjnym.

Odbiorca niniejszego raportu musi dokonać własnej oceny, czy inwestycja w jakikolwiek instrument, do którego niniejsza publikacja się odnosi, jest dla niego odpowiednia w oparciu o korzyści i ryzyka w nim zawarte, biorąc pod uwagę jego własną strategię oraz sytuację prawną i finansową.

Żadna z informacji przedstawionych w niniejszej publikacji nie stanowi porady inwestycyjnej, prawnej, księgowej czy podatkowej lub oświadczenia, że jakakolwiek strategia inwestycyjna jest adekwatna lub odpowiednia z względu na indywidualne okoliczności dotyczące odbiorcy, jak również nie stanowi w żaden inny sposób osobistej rekomendacji. TMS Brokers nie świadczy usług doradztwa podatkowego związanych z inwestowaniem w instrumenty finansowe i zaleca skontaktowanie się z niezależnym doradcą podatkowym.

TMS Brokers informuje, że w przypadku usługi sporządzania rekomendacji o charakterze ogólnym, istnieje konflikt interesów polegający na wydaniu przez TMS Brokers rekomendacji o charakterze ogólnym przy jednoczesnym zawieraniu transakcji na portfelu handlowym TMS Brokers.

Niniejsza publikacja ma jedynie informacyjny charakter i: (i) nie stanowi ani nie tworzy części oferty sprzedaży, subskrypcji lub zaproszenia do nabycia lub subskrypcji jakichkolwiek instrumentów finansowych, (ii) nie ma na celu oferowania nabycia lub zapisu ani nakłaniania do nabycia lub zapisu na jakiekolwiek instrumenty finansowe, (iii) nie stanowi reklamy jakichkolwiek instrumentów finansowych.

Niniejsza publikacja została sporządzona z zachowaniem należytej staranności, rzetelności oraz zasad obiektywizmu w oparciu o ogólnodostępne informacje. Informacje i opinie zawarte w niniejszym dokumencie zostały zebrane lub opracowane przez TMS Brokers w oparciu o źródła uznawane za wiarygodne, jednakże TMS Brokers oraz podmioty z nim powiązane nie ponoszą odpowiedzialności za wszelkie niedokładności lub pominięcia. Niniejszy dokument wyraża wiedzę oraz poglądy jego autorów, według stanu na dzień sporządzenia.

Wyniki osiągnięte w przeszłości nie powinny być traktowane jako wskazanie czy gwarancja przyszłych wyników. TMS Brokers nie ponosi odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie niniejszej publikacji ani za szkody poniesione w wyniku decyzji inwestycyjnych na podstawie niniejszej publikacji. Data na pierwszej stronie niniejszej publikacji jest datą sporządzenia i jej opublikowania.

Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 81% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.

Szczegółowe informacje dotyczące TMS Brokers, zasad sporządzania i rozpowszechniania rekomendacji, źródeł informacji, określenia odbiorców rekomendacji, terminologii fachowej, konfliktów interesów, jak również częstotliwości wydawania i ważności rekomendacji, wskazane zostały na stronie internetowej www.tms.pl w części https://www.tms.pl/disclaimer/