Opinie
Autor: Konrad Białas

Przed FOMC: przebrnąć przez szum

Dwudniowe posiedzenie Federalnego Komitetu Otwartego Rynku (FOMC) kończy się w środę 1 listopada publikacją komunikatu o 19:00. Rynek powszechnie oczekuje utrzymania celu dla stopy rezerwy federalnej w przedziale 1,00-1,25 proc.

Fed ma do wyboru dwie ścieżki dla zmiany komunikatu. Z jednej strony dyskusja odnośnie oceny warunków gospodarczych może wskazać na silną postawę pomimo wpływu ostatnich huraganów. Odczyt za III kw. na 3 proc. zaskoczył pozytywnie, wysoko utrzymują się wskaźniki wyprzedzające koniunktury. FOMC powinien zignorować spadek zatrudnienia we wrześniu spowodowany zakłóceniami w gromadzeniu danych (przez huragany), a prędzej podkreślić kontynuowany spadek stopy bezrobocia. Niezłomność ożywienia jest jednak oczywista dla uczestników rynku, więc siła jastrzębiego impulsu z komunikatu jest ograniczona.

Podkreślenie podtrzymywanej słabości inflacji może mieć większe znaczenie, jednakże wątpliwe, aby po jednym dodatkowym odczycie CPI Fed jest gotowy na wyraźną rewizję perspektyw inflacji. Po ostatnich wypowiedziach członków Komitetu (Yellen, Dudley, Williams) można wnioskować, że dalej traktują bieżącą słabość jako przejściową, która nie jest do utrzymania w dłuższym terminie przez presję płynącą z rynku pracy. Jeśli głos gołębich członków będzie uwzględniony w komunikacie, jest mało prawdopodobne, aby Fed dał podstawy do zwątpienia w grudniową podwyżkę stóp procentowych. Niepewność trendów inflacyjnych może ważyć na ścieżce podwyżek w przyszłym roku, ale rynek pozostaje sceptyczny względem wskazań Fed (wycenia jedną dodatkową podwyżkę o 25 pb przy trzech prognozowanych przez bank), więc ewentualne zmiany w komunikacie w tym kierunku nie będą wielkim zaskoczeniem.

Ogólnie uważamy, że Fed powinien podtrzymać otwartość dla grudniowej podwyżki, choć bez jednoznacznego jej przesądzenia. Kosmetyczne zmiany w komunikacie oferują ograniczone pole do wpłynięcia na oczekiwania dotyczące stóp procentowych, a w rezultacie redukują zmienność dla USD. Jest bardzo możliwe, że w środę blask decyzji FOMC skradnie prezentacja projektu ustawy podatkowej. Biorąc pod uwagę, że w ostatnich dniach procedowanie rezolucji budżetowej w obu izbach Kongresu było interpretowane jako otwarcie drogi do reformy podatkowej i było impulsem do umocnienia dolara, teraz prezentacja dokumentu w tym temacie może być świeżym argumentem za podtrzymaniem wzrostów USD.

Inwestuj teraz! Otwórz aplikację mobilną TMS Brokers.

Powrót
Zastrzeżenia prawne

Niniejsza publikacja została przygotowana przez Dom Maklerski TMS Brokers S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Złota 59, 00-120 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000204776, NIP 5262759131, kapitał w wysokości 3,537,560 PLN, w całości wpłacony (“TMS Brokers”) działającą zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, wyłącznie na potrzeby klientów TMS Brokers. TMS Brokers podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego na podstawie zezwolenia z dnia 26 kwietnia 2004 r. (KPWiG-4021-54-1/2004).

Niniejsza publikacja jest publikacją handlową w rozumieniu art. 36 ust. 2 Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy.

Odbiorcy tej publikacji przed podjęciem jakiekolwiek decyzji inwestycyjnej na podstawie niniejszej publikacji powinni zasięgnąć opinii niezależnego doradcy finansowego.

TMS Brokers przy sporządzaniu niniejszej publikacji nie uwzględniał indywidualnych potrzeb i sytuacji danego inwestora. Inwestycje oraz usługi przedstawione lub zawarte w niniejszym dokumencie mogą nie być dla konkretnego inwestora odpowiednie, dlatego w razie wątpliwości dotyczących takich inwestycji bądź usług inwestycyjnych zaleca się konsultację z niezależnym doradcą inwestycyjnym.

Odbiorca niniejszego raportu musi dokonać własnej oceny, czy inwestycja w jakikolwiek instrument, do którego niniejsza publikacja się odnosi, jest dla niego odpowiednia w oparciu o korzyści i ryzyka w nim zawarte, biorąc pod uwagę jego własną strategię oraz sytuację prawną i finansową.

Żadna z informacji przedstawionych w niniejszej publikacji nie stanowi porady inwestycyjnej, prawnej, księgowej czy podatkowej lub oświadczenia, że jakakolwiek strategia inwestycyjna jest adekwatna lub odpowiednia z względu na indywidualne okoliczności dotyczące odbiorcy, jak również nie stanowi w żaden inny sposób osobistej rekomendacji. TMS Brokers nie świadczy usług doradztwa podatkowego związanych z inwestowaniem w instrumenty finansowe i zaleca skontaktowanie się z niezależnym doradcą podatkowym.

TMS Brokers informuje, że w przypadku usługi sporządzania rekomendacji o charakterze ogólnym, istnieje konflikt interesów polegający na wydaniu przez TMS Brokers rekomendacji o charakterze ogólnym przy jednoczesnym zawieraniu transakcji na portfelu handlowym TMS Brokers.

Niniejsza publikacja ma jedynie informacyjny charakter i: (i) nie stanowi ani nie tworzy części oferty sprzedaży, subskrypcji lub zaproszenia do nabycia lub subskrypcji jakichkolwiek instrumentów finansowych, (ii) nie ma na celu oferowania nabycia lub zapisu ani nakłaniania do nabycia lub zapisu na jakiekolwiek instrumenty finansowe, (iii) nie stanowi reklamy jakichkolwiek instrumentów finansowych.

Niniejsza publikacja została sporządzona z zachowaniem należytej staranności, rzetelności oraz zasad obiektywizmu w oparciu o ogólnodostępne informacje. Informacje i opinie zawarte w niniejszym dokumencie zostały zebrane lub opracowane przez TMS Brokers w oparciu o źródła uznawane za wiarygodne, jednakże TMS Brokers oraz podmioty z nim powiązane nie ponoszą odpowiedzialności za wszelkie niedokładności lub pominięcia. Niniejszy dokument wyraża wiedzę oraz poglądy jego autorów, według stanu na dzień sporządzenia.

Wyniki osiągnięte w przeszłości nie powinny być traktowane jako wskazanie czy gwarancja przyszłych wyników. TMS Brokers nie ponosi odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie niniejszej publikacji ani za szkody poniesione w wyniku decyzji inwestycyjnych na podstawie niniejszej publikacji. Data na pierwszej stronie niniejszej publikacji jest datą sporządzenia i jej opublikowania.

Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 81% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.

Szczegółowe informacje dotyczące TMS Brokers, zasad sporządzania i rozpowszechniania rekomendacji, źródeł informacji, określenia odbiorców rekomendacji, terminologii fachowej, konfliktów interesów, jak również częstotliwości wydawania i ważności rekomendacji, wskazane zostały na stronie internetowej www.tms.pl w części https://www.tms.pl/disclaimer/