Opinie
Autor: Konrad Białas

Przed FOMC: podwyżka teraz, ale ważniejsze, co potem

Dwudniowe posiedzenie Federalnego Komitetu Otwartego Rynku (FOMC) zakończy się w środę 14 czerwca ogłoszeniem decyzji o 20:00 polskiego czasu. Konferencja prasowa prezes Janet Yellen rozpocznie się o 20:30.

Decyzja

Oczekujemy zgodnie z powszechnym przekonaniem, że Fed podniesie cel dla stopy rezerw federalnych do 1-1,25 proc. Obecnie taki scenariusz jest wyceniany przez rynek stopy procentowej na 96 proc., w efekcie byłoby wielkim szokiem, gdyby Fed zdecydował inaczej. W ostatnich tygodniach zdecydowana większość przedstawicieli Komitetu w swoich wystąpieniach publicznych nie dawała żadnych sygnałów, aby odmienić rynkowe oczekiwania w stosunku do czerwcowej podwyżki, co czyni ten element decyzji najmniej interesujący.

Prognozy gospodarcze

Od czasu publikacji ostatnich prognoz w marcu dane z gospodarki wskazały na słabszy wzrost PKB za pierwszy kwartał, ale Fed już wcześniej informował, że jest na to przygotowany i traktuje spowolnienie jako przejściowe, oczekując przyspieszenia w kolejnych kwartałach. Cząstkowe dane za drugi kwartał potwierdzają taki scenariusz, w rezultacie nie spodziewamy się istotnych zmian po stronie prognoz PKB (poprz. 2,1 proc. w 2017 r.). Poniżej oczekiwań wypadały też miesięczne odczyty inflacji, choć tutaj efekty jednorazowe zaniżały wyniki, czego Fed jest świadomy. Wypowiadający się członkowie FOMC w dalszym ciągu podkreślali swoje oczekiwania na wzrost inflacji w kierunku 2 proc. Możemy widzieć minimalne zmiany prognoz inflacji PCE (z 1,9 proc. dla 2017 r.), a na większe korekty może przyjść czas we wrześniu, jeśli najbliższe miesiące nie przeniosłyby przyspieszenia inflacji.

Równoważącym czynnikiem jest dalszy spadek stopy bezrobocia, która na 4,3 proc. (kwiecień) wyraźnie wykracza poza długoterminową prognozę Fed 4,7 proc., która ma być tożsama z maksymalnym poziomem zatrudnienia niegenerującym nierównowag w gospodarce. Zjawisko to wysyła sprzeczne sygnały wobec wskazań inflacji, ale jednocześnie nakazuje ostrożne podejście do zmian ścieżki polityki monetarnej. Spadek bezrobocia powinien uspokajać FOMC, że podąża we właściwym kierunku, ale tutaj również Fed powinien zdecydować się tylko na niewielkie korekty (ok. 0,1 pkt proc.) prognozy 4,5 proc. wyznaczonej na 2017 r.

Dot plot

„Dot plot” to wykres prognoz punktowych poziomu stopy rezerw federalnych na koniec poszczególnych okresów wyznaczany przez indywidualne oczekiwania przedstawicieli FOMC. Ostatni zestaw danych nie skłania do wyraźnej rewizji perspektyw gospodarczych, stąd uważamy, że Fed powinien podtrzymać prognozy sugerujące trzy podwyżki w 2017 r. i kolejne trzy podwyżki w 2018 r. Komentarze członków Komitetu także sugerowały, że większe zmiany są mało prawdopodobne. Większe ryzyko leży po stronie obniżenia mediany prognoz na ten rok, jednak taki krok mógłby być zbyt silnym gołębim sygnałem, którym Fed mógłby sobie zamknąć drogę dla reakcji na kolejnych posiedzeniach, gdyby ożywienie gospodarcze przyspieszyło. Sądzimy, że bank chciałby uniknąć takiego zamieszania w przekazie. Oczekujemy, że wrzesień przyniesie kolejną podwyżkę o 25 pb.

Suma bilansowa

Ograniczenie sumy bilansowej Fed stało się ostatnio gorącym tematem i oczekujemy, że temat stopniowego ograniczania portfela aktywów finansowych będzie szeroko dyskutowany na posiedzeniu. Fed już informował, że zamierza stopniowo odchudzać wartą 4,5 bln USD sumę bilansową i proces ten rozpocząć jeszcze w tym roku. Jednocześnie nie oczekujemy, aby w czerwcu zostały podjęte kluczowe decyzje.  Ponieważ zakładamy start procesu redukcji w grudniu, Fed może w bardziej zdecydowany sposób przygotowywać rynki od września. W ten sposób pozostawi sobie otwarta furtkę na wypadek pogorszenia perspektyw gospodarczych (jednocześnie dalej utrzymując optymistyczną ocenę i prognozę trzeciej podwyżki stóp procentowych do końca roku). Pomimo że w opinii niektórych członków Fed (np. Bullard) jest wyższa skłonność do redukcji bilansu niż dalszych podwyżek, „zamiana” forward guidance poprzez usunięcie trzeciej podwyżki na rzecz przerzucenia uwagi na ograniczanie portfela aktywów stanowiłoby zbyt duży szok dla rynków, co nie leży w interesie banku centralnego.

Komunikat i oświadczenie

Język komunikatu powinien uwzględniać ostatnie informacje napływające z gospodarki, zatem możliwe są zmiany. Prawdopodobna jest jakaś forma zaznaczenia osłabienia dynamiki wzrostu i inflacji, ale z podkreśleniem przejściowego charakteru tego stanu. Fed powinien tez zaznaczyć wyraźny spadek stopy bezrobocia. Podczas konferencji prasowej prezes Janet Yellen powinna skupić się na podkreśleniu, że rozwój gospodarczy odbywa się mniej więcej w zgodzie z oczekiwaniami Fed, tym samym FOMC nie ma powodów, by odchodzić od ścieżki stopniowego zacieśniania monetarnego. Widzimy wysokie szanse w tym, że Yellen w bardziej zdecydowany sposób będzie chciała przekonać uczestników rynku do determinacji Fed w dążeniu do normalizacji. Byłaby to odpowiedź na sceptyczne nastawienie rynku do przyszłych podwyżek stóp procentowych.

Implikacje dla USD

Na ten moment rynek daje niecałe 50 proc. szans na trzecią podwyżkę w tym roku, a na 2018 rok wycenia tylko jedne ruch o 25 pb. Innymi słowy: w perspektywie do końca 2018 roku rynek wycenia dwie i pół podwyżki mniej niż sugeruje to mediana wskazań członków FOMC. Jeśli Fed pokaże, że „trzyma się planu”, powinno być to kojące dla dolara i pomóc odbudować przynajmniej część siły utraconej w konsekwencji skandalu politycznego w Waszyngtonie oraz rozczarowania majowym raportem z rynku pracy. Jest niemożliwe, aby rynek natychmiast zrównał wycenę ścieżki stóp procentowych z oczekiwaniami Fed (permanentny sceptycyzm jest jego znakiem firmowym), ale z drugiej strony rentowność 10-letnich obligacji skarbowych USA na poziomie bliskim 2,20 proc. jest  zbyt niska w relacji do fundamentów gospodarki. Optymistyczny wydźwięk posiedzenia FOMC powinien być jastrzębim impulsem dla rentowności, a tym samym dla dolara.

Inwestuj teraz! Otwórz aplikację mobilną TMS Brokers.

Powrót
Zastrzeżenia prawne

Niniejsza publikacja została przygotowana przez Dom Maklerski TMS Brokers S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Złota 59, 00-120 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000204776, NIP 5262759131, kapitał w wysokości 3,537,560 PLN, w całości wpłacony (“TMS Brokers”) działającą zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, wyłącznie na potrzeby klientów TMS Brokers. TMS Brokers podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego na podstawie zezwolenia z dnia 26 kwietnia 2004 r. (KPWiG-4021-54-1/2004).

Niniejsza publikacja jest publikacją handlową w rozumieniu art. 36 ust. 2 Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy.

Odbiorcy tej publikacji przed podjęciem jakiekolwiek decyzji inwestycyjnej na podstawie niniejszej publikacji powinni zasięgnąć opinii niezależnego doradcy finansowego.

TMS Brokers przy sporządzaniu niniejszej publikacji nie uwzględniał indywidualnych potrzeb i sytuacji danego inwestora. Inwestycje oraz usługi przedstawione lub zawarte w niniejszym dokumencie mogą nie być dla konkretnego inwestora odpowiednie, dlatego w razie wątpliwości dotyczących takich inwestycji bądź usług inwestycyjnych zaleca się konsultację z niezależnym doradcą inwestycyjnym.

Odbiorca niniejszego raportu musi dokonać własnej oceny, czy inwestycja w jakikolwiek instrument, do którego niniejsza publikacja się odnosi, jest dla niego odpowiednia w oparciu o korzyści i ryzyka w nim zawarte, biorąc pod uwagę jego własną strategię oraz sytuację prawną i finansową.

Żadna z informacji przedstawionych w niniejszej publikacji nie stanowi porady inwestycyjnej, prawnej, księgowej czy podatkowej lub oświadczenia, że jakakolwiek strategia inwestycyjna jest adekwatna lub odpowiednia z względu na indywidualne okoliczności dotyczące odbiorcy, jak również nie stanowi w żaden inny sposób osobistej rekomendacji. TMS Brokers nie świadczy usług doradztwa podatkowego związanych z inwestowaniem w instrumenty finansowe i zaleca skontaktowanie się z niezależnym doradcą podatkowym.

TMS Brokers informuje, że w przypadku usługi sporządzania rekomendacji o charakterze ogólnym, istnieje konflikt interesów polegający na wydaniu przez TMS Brokers rekomendacji o charakterze ogólnym przy jednoczesnym zawieraniu transakcji na portfelu handlowym TMS Brokers.

Niniejsza publikacja ma jedynie informacyjny charakter i: (i) nie stanowi ani nie tworzy części oferty sprzedaży, subskrypcji lub zaproszenia do nabycia lub subskrypcji jakichkolwiek instrumentów finansowych, (ii) nie ma na celu oferowania nabycia lub zapisu ani nakłaniania do nabycia lub zapisu na jakiekolwiek instrumenty finansowe, (iii) nie stanowi reklamy jakichkolwiek instrumentów finansowych.

Niniejsza publikacja została sporządzona z zachowaniem należytej staranności, rzetelności oraz zasad obiektywizmu w oparciu o ogólnodostępne informacje. Informacje i opinie zawarte w niniejszym dokumencie zostały zebrane lub opracowane przez TMS Brokers w oparciu o źródła uznawane za wiarygodne, jednakże TMS Brokers oraz podmioty z nim powiązane nie ponoszą odpowiedzialności za wszelkie niedokładności lub pominięcia. Niniejszy dokument wyraża wiedzę oraz poglądy jego autorów, według stanu na dzień sporządzenia.

Wyniki osiągnięte w przeszłości nie powinny być traktowane jako wskazanie czy gwarancja przyszłych wyników. TMS Brokers nie ponosi odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie niniejszej publikacji ani za szkody poniesione w wyniku decyzji inwestycyjnych na podstawie niniejszej publikacji. Data na pierwszej stronie niniejszej publikacji jest datą sporządzenia i jej opublikowania.

Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 81% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.

Szczegółowe informacje dotyczące TMS Brokers, zasad sporządzania i rozpowszechniania rekomendacji, źródeł informacji, określenia odbiorców rekomendacji, terminologii fachowej, konfliktów interesów, jak również częstotliwości wydawania i ważności rekomendacji, wskazane zostały na stronie internetowej www.tms.pl w części https://www.tms.pl/disclaimer/