Opinie
Autor: Konrad Białas

Przed FOMC: ostatnie posiedzenie Yellen

Dwudniowe posiedzenie Federalnego Komitetu Otwartego Rynku (FOMC) kończy się w środę 31 stycznia publikacją decyzji w sprawie stóp procentowych o 20:00. My i konsensus oczekujemy utrzymania celu dla stopy rezerw federalnych na 1,25-1,50 proc. Razem z decyzją opublikowany zostanie komunikat.

Informacje z gospodarki od czasu grudniowego posiedzenia były względnie pozytywne, podkreślając utrzymanie solidnego tempa ożywienia. Pomimo tego, że wzrost zatrudnienia w grudnia był poniżej oczekiwań, nadal wysokie tempo (148 tys.) pozwoliło na utrzymanie stopy bezrobocia na 17-letnim minimum 4,1 proc. Inflacja PCE Core na 1,5 proc. r/r pozostaje wciąż poniżej celu inflacyjnego Fed (2 proc.), ale generalny trend jest wzrostowy, a długoterminowe oczekiwania inflacyjne zaczęły rosnąć. Wstępny odczyt PKB za IV kwartał na powierzchni był słabszy od oczekiwań (2,6 proc. vs 3,0 proc.), jednak kluczowe składowe wypadły dobrze: konsumpcja prywatna wzrosła o 3,8 proc. po 2,2 proc. w III kw., a inwestycje zwiększyły się o 7,9 proc. po 2,4 proc. kwartał wcześniej). Eksport netto i odreagowanie silnego wzrostu zapasów w III kw. odpowiadały za rozczarowanie.

Rozwój sytuacji w gospodarce nie wymusza istotnych zmian w komunikacie w tym temacie (poza porzuceniem fragmentu o ryzykach związanych z huraganami). W części dotyczącej polityki pieniężnej także trudno oczekiwać zaskoczeń. W styczniu nie ma planowanej konferencji prasowej, a to tradycyjnie wyklucza decyzję o zmianie poziomu stóp procentowych, szczególnie od razu po grudniowej podwyżce. Co więcej, pierwsze posiedzenie w 2018 r. jest zarazem ostatnim z Janet Yellen na fotelu prezesa. Jej kadencja kończy się 3 lutego, a na jej miejsce wchodzi dotychczasowy członek zarządu Fed Jerome Powell. W dobrym tonie byłoby zostawienie nowemu prezesowi wyboru kierunku dla polityki monetarnej w kolejnych miesiącach.

Początek roku to także przetasowania w składzie członków FOMC z prawem głosu. Dotychczasowe prawo głosu tracą prezesi oddziałów z Chicago (gołąb), Filadelfii (jastrząb), Dallas (gołąb) i Minneapolis (gołąb) na rzecz kolegów z Cleveland (jastrząb), Richmond (neutralny), Atlanty (neutralny) i San Francisco (jastrząb). Bilans poglądów decydentów przesuwa się więc w stronę większej jastrzębiości. Dodatkowo w ostatnich tygodniach nie brakowało jastrzębich wypowiedzi od zwykle neutralnych członków FOMC (Dudley, Kaplan). To razem tworzy warunki do zaostrzenia języka komunikatu z podkreśleniem, że trzy podwyżki w tym roku są bazowym scenariuszem, ale ryzyka są większe dla czterech niż dwóch.

Jest mało realne, aby FOMC już teraz zapowiadało gotowość do podwyżki na kolejnym posiedzeniu w marcu. A nawet jeśli, to przy podwyżce wycenionej na 88 proc. dla tego posiedzenia pole do wzmocnienia oczekiwań jest ograniczone. Mimo to w ostatnich tygodniach rynek zdaje się lekceważąco podchodzi do możliwości przyspieszenia tempa normalizacji Fed, widząc większą przestrzeń do ruchu ze strony innych banków centralnych i tym samym premiując lokalne waluty kosztem dolara. W rezultacie największe ryzyko w komunikacie FOMC leży w przypomnieniu, ile Fed jest jeszcze w stanie zrobić w temacie podwyżek stóp procentowych. Szanse na jastrzębią niespodziankę nie są duże, jednak przy rynku silnie spozycjonowanym pod sprzedaż USD, niewiele potrzeba, by zachwiać przekonaniem inwestorów i zainicjować ucieczkę z krótkich pozycji (tzw. short-squeeze).

Inwestuj teraz! Otwórz aplikację mobilną TMS Brokers.

Powrót
Zastrzeżenia prawne

Niniejsza publikacja została przygotowana przez OANDA TMS Brokers S.A. (dawniej: Dom Maklerski TMS Brokers S.A.) z siedzibą w Warszawie, ul. Złota 59, 00-120 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000204776, NIP 5262759131, kapitał w wysokości 3,537,560 PLN, w całości opłacony (“OANDA TMS Brokers”) działającą zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, wyłącznie na potrzeby klientów OANDA TMS Brokers. OANDA TMS Brokers podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego na podstawie zezwolenia z dnia 26 kwietnia 2004 r. (KPWiG-4021-54-1/2004).

Niniejsza publikacja jest publikacją handlową w rozumieniu art. 36 ust. 2 Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy.

Odbiorcy tej publikacji przed podjęciem jakiekolwiek decyzji inwestycyjnej na podstawie niniejszej publikacji powinni zasięgnąć opinii niezależnego doradcy finansowego.

OANDA TMS Brokers przy sporządzaniu niniejszej publikacji nie uwzględniał indywidualnych potrzeb i sytuacji danego inwestora. Inwestycje oraz usługi przedstawione lub zawarte w niniejszym dokumencie mogą nie być dla konkretnego inwestora odpowiednie, dlatego w razie wątpliwości dotyczących takich inwestycji bądź usług inwestycyjnych zaleca się konsultację z niezależnym doradcą inwestycyjnym.

Odbiorca niniejszego raportu musi dokonać własnej oceny, czy inwestycja w jakikolwiek instrument, do którego niniejsza publikacja się odnosi, jest dla niego odpowiednia w oparciu o korzyści i ryzyka w nim zawarte, biorąc pod uwagę jego własną strategię oraz sytuację prawną i finansową.

Żadna z informacji przedstawionych w niniejszej publikacji nie stanowi porady inwestycyjnej, prawnej, księgowej czy podatkowej lub oświadczenia, że jakakolwiek strategia inwestycyjna jest adekwatna lub odpowiednia z względu na indywidualne okoliczności dotyczące odbiorcy, jak również nie stanowi w żaden inny sposób osobistej rekomendacji. OANDA TMS Brokers nie świadczy usług doradztwa podatkowego związanych z inwestowaniem w instrumenty finansowe i zaleca skontaktowanie się z niezależnym doradcą podatkowym.

OANDA TMS Brokers informuje, że w przypadku usługi sporządzania rekomendacji o charakterze ogólnym, istnieje konflikt interesów polegający na wydaniu przez OANDA TMS Brokers rekomendacji o charakterze ogólnym przy jednoczesnym zawieraniu transakcji na portfelu handlowym OANDA TMS Brokers.

Niniejsza publikacja ma jedynie informacyjny charakter i: (i) nie stanowi ani nie tworzy części oferty sprzedaży, subskrypcji lub zaproszenia do nabycia lub subskrypcji jakichkolwiek instrumentów finansowych, (ii) nie ma na celu oferowania nabycia lub zapisu ani nakłaniania do nabycia lub zapisu na jakiekolwiek instrumenty finansowe, (iii) nie stanowi reklamy jakichkolwiek instrumentów finansowych.

Niniejsza publikacja została sporządzona z zachowaniem należytej staranności, rzetelności oraz zasad obiektywizmu w oparciu o ogólnodostępne informacje. Informacje i opinie zawarte w niniejszym dokumencie zostały zebrane lub opracowane przez OANDA TMS Brokers w oparciu o źródła uznawane za wiarygodne, jednakże OANDA TMS Brokers oraz podmioty z nim powiązane nie ponoszą odpowiedzialności za wszelkie niedokładności lub pominięcia. Niniejszy dokument wyraża wiedzę oraz poglądy jego autorów, według stanu na dzień sporządzenia.

Wyniki osiągnięte w przeszłości nie powinny być traktowane jako wskazanie czy gwarancja przyszłych wyników. OANDA TMS Brokers nie ponosi odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie niniejszej publikacji ani za szkody poniesione w wyniku decyzji inwestycyjnych na podstawie niniejszej publikacji. Data na pierwszej stronie niniejszej publikacji jest datą sporządzenia i jej opublikowania.

Usługa TMS Stocks (przyjmowanie i przekazywanie zleceń) oferowana jest w ramach sprzedaży krzyżowej wraz z usługą TMS Connect (wykonywanie zleceń). Szczegółowe informacje dotyczące ryzyk wynikających z poszczególnych usług oferowanych w ramach sprzedaży krzyżowej oraz informacje o kosztach i opłatach związanych z tymi usługami dostępne są na stronie internetowej www.tms.pl w sekcji Dokumenty.

Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 81% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.

Szczegółowe informacje dotyczące OANDA TMS Brokers, zasad sporządzania i rozpowszechniania rekomendacji, źródeł informacji, określenia odbiorców rekomendacji, terminologii fachowej, konfliktów interesów, jak również częstotliwości wydawania i ważności rekomendacji, wskazane zostały na stronie internetowej www.tms.pl w części https://www.tms.pl/disclaimer/