Opinie
Autor: Konrad Białas

Przed Fed: jastrzębi akcent na koniec roku

Dwudniowe posiedzenie Federalnego Komitetu Otwartego Rynku (FOMC) kończy się w środę 13 grudnia publikacją decyzji w sprawie stóp procentowych o 20:00. My i konsensus oczekujemy podwyżki celu dla stopy rezerw federalnych o 25 pb do 1,25-1,50 proc. Razem z decyzją opublikowany zostanie komunikat i prognozy makroekonomiczne. Na 20:30 zaplanowana jest konferencja prasowa prezes Fed Janet Yellen.

Od tygodni rynek jest przekonany o tym, że grudniowe posiedzenie FOMC przyniesie podwyżkę stóp procentowych. Wskazówki były zawarte w komunikacie po ostatnim posiedzeniu, według którego, „wielu członków uważa, że kolejna podwyżka w krótkim czasie jest uzasadniona”. W swoich indywidualnych wypowiedziach większość członków jasno zaznaczała, że wniosek o trzecią podwyżkę w tym roku znajdzie poparcie.

Tło makroekonomiczne pozostaje sprzyjające dla dalszej normalizacji polityki pieniężnej. Wzrost gospodarczy jest silny blisko 3 proc. Rynek pracy zacieśnia się, a stopa bezrobocia na 4,1 proc. jest już poniżej z szacunków „naturalnej strony bezrobocia”. Ponadto z Kongresu napływają sygnały o niemal pewnym zatwierdzeniu reformy podatkowej oraz rozpoczęciu od nowego roku projektów infrastrukturalnych. Problemem za to pozostaje uporczywie niska inflacja, która w ogóle nie wykazuje oznak przyspieszenia do celu 2 proc. z 1,4 proc. obecnie (PCE Core).

W rezultacie nowy zestaw prognoz może rysować mieszany obraz. Z jednej strony prognozy PKB dla lat 2017-2019 mogą zostać zrewidowane w górę, odzwierciedlając napływające dane i urealnienie pozytywnego wpływu cięć podatkowych. Projekcja stopy bezrobocia powinna zostać obniżona, gdyż zakładane 4,1 proc. na 2018 i 2019 r. już zostało osiągnięte. Największą niewiadomą są nowe prognozy inflacji. Obniżenie ścieżki wskaże na ostrożne podejście Fed i podkreśli niepewność o czynniki obecnie hamujące nasilanie presji inflacyjnej. Niewykluczone jednak, że komitet przekuje silniejsze ożywienie gospodarcze i popytowy aspekt cięć podatków na czynnik neutralizujący, który pozwoli utrzymać dotychczasową ścieżkę (1,9 proc. w 2018 r. i 2,0 proc. w 2019 r.). Wówczas prognozy niosłyby ze sobą jastrzębi wydźwięk.

Zestawienie prognoz ścieżki stóp procentowych („dot plot”) będzie podlegać pod dwie przeciwstawne siły. Z uwagi na utrzymującą się niską inflację gołębie mogą opowiadać się za płytszą ścieżką podwyżek w 2018 r. do czasu, aż dostrzegalne będzie odbicie. Z drugiej strony część członków może już zacząć dostosowywać swoje oczekiwania pod skutki polityki fiskalnej. Szanse na podwyższenie mediany dla 2018 r. z trzech do czterech podwyżek są niewielkie, gdyż wymagałoby do rewizji trzech głosów. Łatwiej może być o korektę dla 2019 r. (dwie podwyżki) i 2020 r. (jedna podwyżka), gdyż do zmiany potrzeba podwyższenia tylko jednej „kropki”. W zestawieniu pierwszy raz pojawi się prognoza ścieżki od R. Quarlesa, a wypadną „kropki” S. Fischera. Obaj prezentują poglądy neutralne, choć z jastrzębim zacięciem, ale i tak jest tu pole do zaskoczeń. Jednakże mając na uwadze, że rynek dość sceptycznie podchodzi do długoterminowych prognoz Fed, sądzimy, że wpływ rewizji „dot plot” na rynek USD będzie ograniczony.

Komunikat i późniejsza konferencja prasowa prezes Yellen oferują dwustronne ryzyka. Po gołębiej stronie będzie się wyróżniać nasilenie obaw członków komitetu o utrzymywanie się niskiej inflacji i powątpiewanie w jej przejściowy charakter. Jednak jest mało realne, aby te obawy mogły mocno ważyć na wydźwięku konferencji prasowej, która będzie ostatnią w wykonaniu prezes Yellen. Z racji, że Yellen była głównym głosem podkreślającym przejściowy charakter niskiej presji inflacyjnej, teraz prawdopodobnie nie zmieni swojego zdania i będzie bornic prognoz powrotu inflacji do celu w średnim terminie. Przeniesienie uwagi na pozytywne ryzyka związane z polityką fiskalną mogą dodać jastrzębi akcent.

Głównym problemem w ocenie reakcji dolara na decyzję FOMC jest stopień, w jakim inwestorzy są gotowi zrezygnować ze swojego sceptycyzmu do długoterminowych prognoz. Problemy z przyspieszeniem inflacji nie są nowym problemem i z tego powodu inwestorzy w ograniczonym stopniu kupują dolara. Nawet jeśli Yellen uderzy w jastrzębie tony, rynek może dalej upierać się przy swojej ocenie szans na termin kolejnej podwyżki i woli poczekać na potwierdzenie w danych o CPI. Biorąc pod uwagę, że wycena podwyżki w marcu 2018 r. jest obecnie a poziomie 60-70 proc., nie daje to dużego pola do rewizji w górę na tym etapie. W rezultacie może być ciężko o wyraźny i trwały wpływ decyzji Fed na USD w tym tygodniu.

Inwestuj teraz! Otwórz aplikację mobilną TMS Brokers.

Powrót
Zastrzeżenia prawne

Niniejsza publikacja została przygotowana przez Dom Maklerski TMS Brokers S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Złota 59, 00-120 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000204776, NIP 5262759131, kapitał w wysokości 3,537,560 PLN, w całości wpłacony (“TMS Brokers”) działającą zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, wyłącznie na potrzeby klientów TMS Brokers. TMS Brokers podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego na podstawie zezwolenia z dnia 26 kwietnia 2004 r. (KPWiG-4021-54-1/2004).

Niniejsza publikacja jest publikacją handlową w rozumieniu art. 36 ust. 2 Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy.

Odbiorcy tej publikacji przed podjęciem jakiekolwiek decyzji inwestycyjnej na podstawie niniejszej publikacji powinni zasięgnąć opinii niezależnego doradcy finansowego.

TMS Brokers przy sporządzaniu niniejszej publikacji nie uwzględniał indywidualnych potrzeb i sytuacji danego inwestora. Inwestycje oraz usługi przedstawione lub zawarte w niniejszym dokumencie mogą nie być dla konkretnego inwestora odpowiednie, dlatego w razie wątpliwości dotyczących takich inwestycji bądź usług inwestycyjnych zaleca się konsultację z niezależnym doradcą inwestycyjnym.

Odbiorca niniejszego raportu musi dokonać własnej oceny, czy inwestycja w jakikolwiek instrument, do którego niniejsza publikacja się odnosi, jest dla niego odpowiednia w oparciu o korzyści i ryzyka w nim zawarte, biorąc pod uwagę jego własną strategię oraz sytuację prawną i finansową.

Żadna z informacji przedstawionych w niniejszej publikacji nie stanowi porady inwestycyjnej, prawnej, księgowej czy podatkowej lub oświadczenia, że jakakolwiek strategia inwestycyjna jest adekwatna lub odpowiednia z względu na indywidualne okoliczności dotyczące odbiorcy, jak również nie stanowi w żaden inny sposób osobistej rekomendacji. TMS Brokers nie świadczy usług doradztwa podatkowego związanych z inwestowaniem w instrumenty finansowe i zaleca skontaktowanie się z niezależnym doradcą podatkowym.

TMS Brokers informuje, że w przypadku usługi sporządzania rekomendacji o charakterze ogólnym, istnieje konflikt interesów polegający na wydaniu przez TMS Brokers rekomendacji o charakterze ogólnym przy jednoczesnym zawieraniu transakcji na portfelu handlowym TMS Brokers.

Niniejsza publikacja ma jedynie informacyjny charakter i: (i) nie stanowi ani nie tworzy części oferty sprzedaży, subskrypcji lub zaproszenia do nabycia lub subskrypcji jakichkolwiek instrumentów finansowych, (ii) nie ma na celu oferowania nabycia lub zapisu ani nakłaniania do nabycia lub zapisu na jakiekolwiek instrumenty finansowe, (iii) nie stanowi reklamy jakichkolwiek instrumentów finansowych.

Niniejsza publikacja została sporządzona z zachowaniem należytej staranności, rzetelności oraz zasad obiektywizmu w oparciu o ogólnodostępne informacje. Informacje i opinie zawarte w niniejszym dokumencie zostały zebrane lub opracowane przez TMS Brokers w oparciu o źródła uznawane za wiarygodne, jednakże TMS Brokers oraz podmioty z nim powiązane nie ponoszą odpowiedzialności za wszelkie niedokładności lub pominięcia. Niniejszy dokument wyraża wiedzę oraz poglądy jego autorów, według stanu na dzień sporządzenia.

Wyniki osiągnięte w przeszłości nie powinny być traktowane jako wskazanie czy gwarancja przyszłych wyników. TMS Brokers nie ponosi odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie niniejszej publikacji ani za szkody poniesione w wyniku decyzji inwestycyjnych na podstawie niniejszej publikacji. Data na pierwszej stronie niniejszej publikacji jest datą sporządzenia i jej opublikowania.

Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 81% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.

Szczegółowe informacje dotyczące TMS Brokers, zasad sporządzania i rozpowszechniania rekomendacji, źródeł informacji, określenia odbiorców rekomendacji, terminologii fachowej, konfliktów interesów, jak również częstotliwości wydawania i ważności rekomendacji, wskazane zostały na stronie internetowej www.tms.pl w części https://www.tms.pl/disclaimer/