Opinie
Autor: Konrad Białas

Przed ECB: porządkowanie stanowiska

Od czasu poprzedniego posiedzenia w marcu dane makro z gospodarki strefy euro podtrzymują solidny trend przyspieszenia ożywienia. W ślad za imponującymi odczytami indeksów PMI stopniowo ruszają twarde dane. Na tej podstawie rynek zbudował już konsensus, że przyszłość polityki ECB będzie polegać na odchodzeniu od ultra-łagodnego nastawienia. Nawet w protokole z posiedzenia ECB napisano, że „dyskusja na temat normalizacji polityki wkrótce będzie wymagana”.

Jednak nie wszystko po stronie makro budzi uśmiech na twarzy członków Rady Prezesów. Problemem pozostaje trwałość ostatniego odbicia inflacji, które w głównej mierze posiłkowało się wyższymi cenami ropy naftowej. Gdy ten efekt zaczął zanikać, powrót inflacji do celu ponownie stanął pod znakiem zapytania. Co więcej, inflacja bazowa pozostaje uporczywie nisko, a przy stopie bezrobocia w wielu krajach bloku wciąż wysoko, szanse na presję płacową są niewielkie. Długoterminowe oczekiwania inflacyjne także zaczęły ostatnio się obniżać.

Zatem bezpieczniej dla ECB jest przeczekać posiedzenie w tym tygodniu i spokojnie poczekać na więcej danych z gospodarki. Ma to dodatkowy sens pod kątem tego, że znajdujemy się w środku wyścigu o fotel prezydencki we Francji. Choć może nam się wszystkim wydawać, że zwycięstwo Emmanuela Macrona jest przesądzone, bank centralny nie może opierać swojej polityki na sondażowych przewidywaniach. Ponadto prezes Draghi i spółka powinni starać się uniknąć błędu w komunikacji, jakie pojawiły się ostatnim razem. Marcowa konferencja Draghiego została odebrana jako jastrzębia, a efekt ten został spotęgowany późniejszymi komentarzami niektórych członków Rady Prezesów, na podstawie których rynek zaczął budować oczekiwania na podwyżkę stóp procentowych jeszcze w tym roku. Jednak później włożono sporo wysiłku (wywiady Draghiego i Praeta oraz artykuł Reutersa w oparciu o anonimowe źródła z banku), aby naprostować sytuację i dowieść, że rynek „nadinterpretował” przekaz ECB.

Sądzimy, że w czwartek Draghi poprowadzi konferencję właśnie w tym kierunku, powtarzając swoje słowa z zeszłotygodniowego wystąpienia, że ryzyka dla perspektywy gospodarki przeważają po negatywnej stronie, „wciąż konieczna jest znacząca ekspansja monetarna”, a „inflacja bazowa nie wykazuje przekonującego trendu wzrostowego”. Choć jesteśmy zdania, że moment ogłoszenia decyzji o wygaszeniu programu skupu aktywów jest coraz bliżej (prawdopodobnie we wrześniu), ECB nie zacznie przygotowywać rynków na ten fakt wcześniej, niż w połowie roku.

Na razie jednak nie spodziewamy się istotnych zmian w stanowisku ECB. Rynek podchodzi do posiedzenia z lekko jastrzębimi nadziejami, więc pasywna postawa banku będzie umiarkowanym rozczarowaniem. Z perspektywy mocnego rajdu EUR w reakcji na wynik pierwszej tury wyborów prezydenckich we Francji teraz waluta jest bardziej wrażliwa na gołębi wydźwięk konferencji Draghiego. Widzimy ryzyko spadku EUR/USD w reakcji na sygnały z posiedzenia, choć ruch nie powinien przekroczyć 1 proc. Istnieje istotne ryzyko, że osłabienie euro będzie wykorzystywane do zamknięcia krótkich pozycji przez tych inwestorów, którzy nie zdążyli zamknąć zabezpieczeń związanych z ryzykiem francuskich wyborów.

Inwestuj teraz! Otwórz aplikację mobilną TMS Brokers.

Powrót
Zastrzeżenia prawne

Niniejsza publikacja została przygotowana przez Dom Maklerski TMS Brokers S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Złota 59, 00-120 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000204776, NIP 5262759131, kapitał w wysokości 3,537,560 PLN, w całości wpłacony (“TMS Brokers”) działającą zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, wyłącznie na potrzeby klientów TMS Brokers. TMS Brokers podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego na podstawie zezwolenia z dnia 26 kwietnia 2004 r. (KPWiG-4021-54-1/2004).

Niniejsza publikacja jest publikacją handlową w rozumieniu art. 36 ust. 2 Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy.

Odbiorcy tej publikacji przed podjęciem jakiekolwiek decyzji inwestycyjnej na podstawie niniejszej publikacji powinni zasięgnąć opinii niezależnego doradcy finansowego.

TMS Brokers przy sporządzaniu niniejszej publikacji nie uwzględniał indywidualnych potrzeb i sytuacji danego inwestora. Inwestycje oraz usługi przedstawione lub zawarte w niniejszym dokumencie mogą nie być dla konkretnego inwestora odpowiednie, dlatego w razie wątpliwości dotyczących takich inwestycji bądź usług inwestycyjnych zaleca się konsultację z niezależnym doradcą inwestycyjnym.

Odbiorca niniejszego raportu musi dokonać własnej oceny, czy inwestycja w jakikolwiek instrument, do którego niniejsza publikacja się odnosi, jest dla niego odpowiednia w oparciu o korzyści i ryzyka w nim zawarte, biorąc pod uwagę jego własną strategię oraz sytuację prawną i finansową.

Żadna z informacji przedstawionych w niniejszej publikacji nie stanowi porady inwestycyjnej, prawnej, księgowej czy podatkowej lub oświadczenia, że jakakolwiek strategia inwestycyjna jest adekwatna lub odpowiednia z względu na indywidualne okoliczności dotyczące odbiorcy, jak również nie stanowi w żaden inny sposób osobistej rekomendacji. TMS Brokers nie świadczy usług doradztwa podatkowego związanych z inwestowaniem w instrumenty finansowe i zaleca skontaktowanie się z niezależnym doradcą podatkowym.

TMS Brokers informuje, że w przypadku usługi sporządzania rekomendacji o charakterze ogólnym, istnieje konflikt interesów polegający na wydaniu przez TMS Brokers rekomendacji o charakterze ogólnym przy jednoczesnym zawieraniu transakcji na portfelu handlowym TMS Brokers.

Niniejsza publikacja ma jedynie informacyjny charakter i: (i) nie stanowi ani nie tworzy części oferty sprzedaży, subskrypcji lub zaproszenia do nabycia lub subskrypcji jakichkolwiek instrumentów finansowych, (ii) nie ma na celu oferowania nabycia lub zapisu ani nakłaniania do nabycia lub zapisu na jakiekolwiek instrumenty finansowe, (iii) nie stanowi reklamy jakichkolwiek instrumentów finansowych.

Niniejsza publikacja została sporządzona z zachowaniem należytej staranności, rzetelności oraz zasad obiektywizmu w oparciu o ogólnodostępne informacje. Informacje i opinie zawarte w niniejszym dokumencie zostały zebrane lub opracowane przez TMS Brokers w oparciu o źródła uznawane za wiarygodne, jednakże TMS Brokers oraz podmioty z nim powiązane nie ponoszą odpowiedzialności za wszelkie niedokładności lub pominięcia. Niniejszy dokument wyraża wiedzę oraz poglądy jego autorów, według stanu na dzień sporządzenia.

Wyniki osiągnięte w przeszłości nie powinny być traktowane jako wskazanie czy gwarancja przyszłych wyników. TMS Brokers nie ponosi odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie niniejszej publikacji ani za szkody poniesione w wyniku decyzji inwestycyjnych na podstawie niniejszej publikacji. Data na pierwszej stronie niniejszej publikacji jest datą sporządzenia i jej opublikowania.

Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 81% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.

Szczegółowe informacje dotyczące TMS Brokers, zasad sporządzania i rozpowszechniania rekomendacji, źródeł informacji, określenia odbiorców rekomendacji, terminologii fachowej, konfliktów interesów, jak również częstotliwości wydawania i ważności rekomendacji, wskazane zostały na stronie internetowej www.tms.pl w części https://www.tms.pl/disclaimer/