Opinie
Autor: Konrad Białas

Przed ECB: nic istotnego do dodania

Europejski Bank Centralny opublikuje swoją decyzję i komunikat w czwartek 14 grudnia o 13:45. My i konsensus nie oczekujemy zmian w parametrach polityki monetarnej (stopa referencyjna: 0 proc., stopa depozytowa: -0,40 proc., wielkość skupu aktywów: 30 mld EUR/mies.). Na 14:30 zaplanowana jest konferencja prasowa prezesa ECB M. Draghiego.

Do wielkich zmian w polityce monetarnej ECB doszło na ostatnim posiedzeniu w październiku, więc w tym miesiącu przekaz może być prosty i krótki. Powinniśmy usłyszeć, że przyspieszająca gospodarka strefy euro uzasadnia odchodzenie od ekspansywnej polityki pieniężnej, choć na polu inflacji wciąż nie można odtrąbić sukcesu, więc program QE powinien dalej trwać w 2018 r. Dla wzmocnienia „forward guidance” na konferencji prasowej prezes Draghi powinien podtrzymać zdanie, że stopy procentowe pozostaną na obecnym poziomie jeszcze długo po zakończeniu skupu aktywów, który może nastąpić we wrześniu przyszłego roku, ale nie musi, jeśli cen dla inflacji nie zostanie osiągnięty. Powtórzone też będzie, że ECB pozostawia sobie otwartą furtkę do powrotu do luzowania, jeśli warunki finansowej ulegną pogorszeniu, choć na tym etapie nikt już w to nie wierzy.

ECB chce utrzymać gołębi wydźwięk, w przeciwnym razie rynek szybko przejdzie do wyceniania szybszego tempa normalizacji polityki pieniężnej, co ryzykuje aprecjacją EUR, ciągnąc w dół ceny z importu. Słowa komunikatu zostaną jednak zestawione z wartościami nowych prognoz makroekonomicznych, z których powinien bić pozytywny obraz. Rewizje w górę wzrostu PKB za ten i kolejne dwa lata wydaje się oczywistością na fali imponujących odczytów wskaźników wyprzedzających. Ważniejsze jednak będą projekcje inflacji, o które wkrótce będzie rozbijać się debata między jastrzębiami i gołębiami w ECB. Przy wyższych cenach ropy naftowej główny wskaźnik inflacji prawdopodobnie zostanie podwyższony dla 2017 i 2018 r. Zmartwieniem ECB pozostaje jednak inflacja bazowa, która utknęła na 0,9 proc. r/r i raczej wymusi rewizję w dół wyniku średniorocznego. Korekta w dół dla przyszłego roku jest możliwa, ale jeśli prognozy dla kolejnych lat pozostaną bez zmian, dostarczy to argumentów dla jastrzębi. Ponadto pierwszy raz otrzymamy prognozy dla 2020 r. – projekcja CPI powyżej 1,8 proc. i bliżej celu inflacyjnego („blisko, ale poniżej 2 proc.) będzie miała jastrzębi wydźwięk.

Zatem wokół prognoz istnieje ryzyko jastrzębich zaskoczeń, które wyróżniłoby się z neutralno-gołębiego przekazu komunikatu i konferencji. Jednak jest to rezultat, na który rynek jest przygotowany, a ponieważ nie można zakładać prędkiej zmiany nastawienia ECB (potrzeba więcej dowodów odbicia inflacji), czwartkowa decyzja nie stanowi solidnego impulsu do umocnienia EUR.

Inwestuj teraz! Otwórz aplikację mobilną TMS Brokers.

Powrót
Zastrzeżenia prawne

Niniejsza publikacja została przygotowana przez Dom Maklerski TMS Brokers S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Złota 59, 00-120 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000204776, NIP 5262759131, kapitał w wysokości 3,537,560 PLN, w całości wpłacony (“TMS Brokers”) działającą zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, wyłącznie na potrzeby klientów TMS Brokers. TMS Brokers podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego na podstawie zezwolenia z dnia 26 kwietnia 2004 r. (KPWiG-4021-54-1/2004).

Niniejsza publikacja jest publikacją handlową w rozumieniu art. 36 ust. 2 Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy.

Odbiorcy tej publikacji przed podjęciem jakiekolwiek decyzji inwestycyjnej na podstawie niniejszej publikacji powinni zasięgnąć opinii niezależnego doradcy finansowego.

TMS Brokers przy sporządzaniu niniejszej publikacji nie uwzględniał indywidualnych potrzeb i sytuacji danego inwestora. Inwestycje oraz usługi przedstawione lub zawarte w niniejszym dokumencie mogą nie być dla konkretnego inwestora odpowiednie, dlatego w razie wątpliwości dotyczących takich inwestycji bądź usług inwestycyjnych zaleca się konsultację z niezależnym doradcą inwestycyjnym.

Odbiorca niniejszego raportu musi dokonać własnej oceny, czy inwestycja w jakikolwiek instrument, do którego niniejsza publikacja się odnosi, jest dla niego odpowiednia w oparciu o korzyści i ryzyka w nim zawarte, biorąc pod uwagę jego własną strategię oraz sytuację prawną i finansową.

Żadna z informacji przedstawionych w niniejszej publikacji nie stanowi porady inwestycyjnej, prawnej, księgowej czy podatkowej lub oświadczenia, że jakakolwiek strategia inwestycyjna jest adekwatna lub odpowiednia z względu na indywidualne okoliczności dotyczące odbiorcy, jak również nie stanowi w żaden inny sposób osobistej rekomendacji. TMS Brokers nie świadczy usług doradztwa podatkowego związanych z inwestowaniem w instrumenty finansowe i zaleca skontaktowanie się z niezależnym doradcą podatkowym.

TMS Brokers informuje, że w przypadku usługi sporządzania rekomendacji o charakterze ogólnym, istnieje konflikt interesów polegający na wydaniu przez TMS Brokers rekomendacji o charakterze ogólnym przy jednoczesnym zawieraniu transakcji na portfelu handlowym TMS Brokers.

Niniejsza publikacja ma jedynie informacyjny charakter i: (i) nie stanowi ani nie tworzy części oferty sprzedaży, subskrypcji lub zaproszenia do nabycia lub subskrypcji jakichkolwiek instrumentów finansowych, (ii) nie ma na celu oferowania nabycia lub zapisu ani nakłaniania do nabycia lub zapisu na jakiekolwiek instrumenty finansowe, (iii) nie stanowi reklamy jakichkolwiek instrumentów finansowych.

Niniejsza publikacja została sporządzona z zachowaniem należytej staranności, rzetelności oraz zasad obiektywizmu w oparciu o ogólnodostępne informacje. Informacje i opinie zawarte w niniejszym dokumencie zostały zebrane lub opracowane przez TMS Brokers w oparciu o źródła uznawane za wiarygodne, jednakże TMS Brokers oraz podmioty z nim powiązane nie ponoszą odpowiedzialności za wszelkie niedokładności lub pominięcia. Niniejszy dokument wyraża wiedzę oraz poglądy jego autorów, według stanu na dzień sporządzenia.

Wyniki osiągnięte w przeszłości nie powinny być traktowane jako wskazanie czy gwarancja przyszłych wyników. TMS Brokers nie ponosi odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie niniejszej publikacji ani za szkody poniesione w wyniku decyzji inwestycyjnych na podstawie niniejszej publikacji. Data na pierwszej stronie niniejszej publikacji jest datą sporządzenia i jej opublikowania.

Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 81% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.

Szczegółowe informacje dotyczące TMS Brokers, zasad sporządzania i rozpowszechniania rekomendacji, źródeł informacji, określenia odbiorców rekomendacji, terminologii fachowej, konfliktów interesów, jak również częstotliwości wydawania i ważności rekomendacji, wskazane zostały na stronie internetowej www.tms.pl w części https://www.tms.pl/disclaimer/