Opinie
Autor: Konrad Białas

Przed ECB: gołębie wygaszanie

Europejski Bank Centralny opublikuje swoją decyzję i komunikat w czwartek 26 października o 13:45. Oczekujemy utrzymania stóp procentowych bez zmian (stopa referencyjna: 0 proc., stopa depozytowa: -0,40 proc.), ale naszym zdaniem program skupu aktywów powinien zostać zredukowany z 60 mld EUR/mies. do 25 mld EUR/mies. od stycznia do września 2018 r. Na 14:30 zaplanowana jest konferencja prasowa prezesa ECB M. Draghiego.

ECB do końca roku musi z decydować o ograniczeniu programu skupu aktywów (QE). Po pierwsze, obecny program jest określony tylko do końca 2017 r. Po drugie, utrzymanie programu w obecnej formie nie jest możliwe, gdyż doprowadziłoby to do naruszenia narzuconych warunków programu (maksymalny limit zaangażowania w obligacje skarbowe państw członkowskich nie może przekroczyć 33 proc. wielkości danej emisji), przez co wkrótce wyczerpałaby się pula m.in. niemieckich Bundów. Po trzecie, bieżący stan gospodarki oraz wskaźniki wyprzedzające wskazują na solidne ożywienie, które będzie kontynuowane w przyszłym roku, tym samym wywierając presję na odchodzenie od ultra-łagodnej polityki monetarnej. Jedynym argumentem za pozostawieniem wszystkiego bez zmian są niezadowalające trendy inflacyjne, ale pozostałe czynniki zdają się być ważniejsze, a silna ekspansja gospodarcza oferuje nadzieję na rzecz pobudzenia inflacji.

Na podstawie przecieków prasowych wiemy, że w Radzie Prezesów panuje zgoda, aby ograniczyć tempo skupu aktywów. Najwięcej zwolenników ma opcja wydłużenia programu o 9 miesięcy. Krótszy program (6 miesięcy) niósłby ze sobą niechciane ryzyko budowy oczekiwań wcześniejszego terminu pierwszej podwyżki stóp procentowych (obecnie rynek wycenia pierwszy ruch na I kw. 2019 r.). Wydłużenie o 12 miesięcy także jest możliwe, ale wówczas trwałe zakończenie programu od 2019 r. stałoby się pewnikiem dla rynku. ECB wolałby zagwarantować sobie elastyczność, dlatego sądzimy, że bardziej prawdopodobnym rozwiązaniem jest 9 miesięcy z opcją wydłużenia.

Wielkość miesięcznego skupu będzie ważnym elementem nowej strategii. Nieoficjalne źródła z ECB wskazują, że dyskusja toczy się nad redukcją do 25-40 mld EUR/mies. Uważamy, że bank zdecyduje się na niższe tempo na poziomie 25 mld EUR/mies. Co na pierwszy rzut oka wydaje się agresywniejszym odejściem od luźnej polityki, to jednocześnie daje większą elastyczność dla podtrzymania programu przez dłuższy okres czasu. W ten sposób dla rynku będzie też trudniej wycenić termin ostatecznego zakończenia programu, a tym samym przejść do wyceny terminu pierwszej podwyżki stóp procentowych. Prezes Draghi i inni członkowie Rady Prezesów wielokrotnie podkreślali, że podwyżka stóp procentowych nie nastąpi przez całkowitym wygaszeniem QE, dlatego określenie daty zakończenia programu jest tak ważne.

Dlatego też w komunikacie ECB powinno podtrzymać stwierdzenie, że „Rada Prezesów oczekuje, że stopy procentowe pozostaną na obecnym poziomie (...) długo po zakończeniu skupu aktywów.” Bankowi będzie zależeć, by oczekiwania wobec terminu pierwszej podwyżki były mocno zakotwiczone w odległej przyszłości, inaczej ryzykuje wyprzedażą obligacji i aprecjacją euro. Możliwe nawet, że wydźwięk zostanie wzmocniony, a prezes Draghi ujawni warunki, jakie muszą być spełnione, aby do podwyżki stóp procentowych mogło dojść. Jeśli tak, to te warunki prędzej wskażą termin bliższy połowy 2019 r. niż wcześniej.

Dla złagodzenia wydźwięku w komunikacie powinna być też podtrzymana deklaracja, że program może zostać przedłużony, „jeśli będzie to konieczne”. Bankowi nie zależy na zamknięciu sobie furtki dla reakcji na negatywny zwrot w warunkach ekonomicznych, ale w większym stopniu ma to wpłynąć na wspomniane wcześniej zakotwiczenie oczekiwań dotyczących podwyżki stóp procentowych. ECB za to może zrezygnować z fragmentu dotyczącego gotowości do zwiększenia skali skupu w miesiącu. W obliczu redukcji tempa QE bezzasadne pozostaje podtrzymanie gołębiego nastawienia w tej formie, natomiast będzie to ukłon w stronę jastrzębich członków Rady Prezesów.

Rynkowe ankiety sugerują, że konsensus rynkowy zakłada przedłużenie QE o 9 miesięcy w tempie 30 mld EUR/mies. Jednakże po rynku stopy procentowej widać nieco bardziej jastrzębie nastawienie – pierwsza podwyżka stopy procentowej (o 10 pb) jest wyceniona w 50 proc. na grudzień 2018 r. i w 100 proc. na marzec 2019 r. To wydaje się za dużo w przypadku, gdyby ECB zdecydował się na przedłużenie programu o 9 miesięcy z otwartą opcją na dalsze trwanie QE. Zakładany przez nas scenariusz redukcji tempa do 25 mld EUR jest nawet bardziej gołębi, gdyż zwiększa elastyczność ECB w przeciąganiu programu poza 2018 r., a przynajmniej utrzymywaniu oczekiwań rynkowych dotyczących terminu pierwszej podwyżki poza pierwszy kwartał 2019 r.

Dla EUR/USD opcja 9x30+ (gdzie „plus” oznacza opcję wydłużenia) ma umiarkowanie negatywny wydźwięk (gdyż częściowo już zdyskontowana) i może nie wystarczyć dla trwałego przełamania 1,17. W scenariuszu 9x25+ reakcja będzie silniejsza, gdyż ECB zaneguje oczekiwania budowane w okresie letnim. Wstępny spadek do 1,16 jest bardzo prawdopodobny. Największa wrażliwość EUR będzie na jastrzębie zaskoczenie (np. 6x30), które otworzyłoby EUR/USD drogę do powrotu w stronę 1,20.

Inwestuj teraz! Otwórz aplikację mobilną TMS Brokers.

Powrót
Zastrzeżenia prawne

Niniejsza publikacja została przygotowana przez OANDA TMS Brokers S.A. (dawniej: Dom Maklerski TMS Brokers S.A.) z siedzibą w Warszawie, ul. Złota 59, 00-120 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000204776, NIP 5262759131, kapitał w wysokości 3,537,560 PLN, w całości opłacony (“OANDA TMS Brokers”) działającą zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, wyłącznie na potrzeby klientów OANDA TMS Brokers. OANDA TMS Brokers podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego na podstawie zezwolenia z dnia 26 kwietnia 2004 r. (KPWiG-4021-54-1/2004).

Niniejsza publikacja jest publikacją handlową w rozumieniu art. 36 ust. 2 Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy.

Odbiorcy tej publikacji przed podjęciem jakiekolwiek decyzji inwestycyjnej na podstawie niniejszej publikacji powinni zasięgnąć opinii niezależnego doradcy finansowego.

OANDA TMS Brokers przy sporządzaniu niniejszej publikacji nie uwzględniał indywidualnych potrzeb i sytuacji danego inwestora. Inwestycje oraz usługi przedstawione lub zawarte w niniejszym dokumencie mogą nie być dla konkretnego inwestora odpowiednie, dlatego w razie wątpliwości dotyczących takich inwestycji bądź usług inwestycyjnych zaleca się konsultację z niezależnym doradcą inwestycyjnym.

Odbiorca niniejszego raportu musi dokonać własnej oceny, czy inwestycja w jakikolwiek instrument, do którego niniejsza publikacja się odnosi, jest dla niego odpowiednia w oparciu o korzyści i ryzyka w nim zawarte, biorąc pod uwagę jego własną strategię oraz sytuację prawną i finansową.

Żadna z informacji przedstawionych w niniejszej publikacji nie stanowi porady inwestycyjnej, prawnej, księgowej czy podatkowej lub oświadczenia, że jakakolwiek strategia inwestycyjna jest adekwatna lub odpowiednia z względu na indywidualne okoliczności dotyczące odbiorcy, jak również nie stanowi w żaden inny sposób osobistej rekomendacji. OANDA TMS Brokers nie świadczy usług doradztwa podatkowego związanych z inwestowaniem w instrumenty finansowe i zaleca skontaktowanie się z niezależnym doradcą podatkowym.

OANDA TMS Brokers informuje, że w przypadku usługi sporządzania rekomendacji o charakterze ogólnym, istnieje konflikt interesów polegający na wydaniu przez OANDA TMS Brokers rekomendacji o charakterze ogólnym przy jednoczesnym zawieraniu transakcji na portfelu handlowym OANDA TMS Brokers.

Niniejsza publikacja ma jedynie informacyjny charakter i: (i) nie stanowi ani nie tworzy części oferty sprzedaży, subskrypcji lub zaproszenia do nabycia lub subskrypcji jakichkolwiek instrumentów finansowych, (ii) nie ma na celu oferowania nabycia lub zapisu ani nakłaniania do nabycia lub zapisu na jakiekolwiek instrumenty finansowe, (iii) nie stanowi reklamy jakichkolwiek instrumentów finansowych.

Niniejsza publikacja została sporządzona z zachowaniem należytej staranności, rzetelności oraz zasad obiektywizmu w oparciu o ogólnodostępne informacje. Informacje i opinie zawarte w niniejszym dokumencie zostały zebrane lub opracowane przez OANDA TMS Brokers w oparciu o źródła uznawane za wiarygodne, jednakże OANDA TMS Brokers oraz podmioty z nim powiązane nie ponoszą odpowiedzialności za wszelkie niedokładności lub pominięcia. Niniejszy dokument wyraża wiedzę oraz poglądy jego autorów, według stanu na dzień sporządzenia.

Wyniki osiągnięte w przeszłości nie powinny być traktowane jako wskazanie czy gwarancja przyszłych wyników. OANDA TMS Brokers nie ponosi odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie niniejszej publikacji ani za szkody poniesione w wyniku decyzji inwestycyjnych na podstawie niniejszej publikacji. Data na pierwszej stronie niniejszej publikacji jest datą sporządzenia i jej opublikowania.

Usługa TMS Stocks (przyjmowanie i przekazywanie zleceń) oferowana jest w ramach sprzedaży krzyżowej wraz z usługą TMS Connect (wykonywanie zleceń). Szczegółowe informacje dotyczące ryzyk wynikających z poszczególnych usług oferowanych w ramach sprzedaży krzyżowej oraz informacje o kosztach i opłatach związanych z tymi usługami dostępne są na stronie internetowej www.tms.pl w sekcji Dokumenty.

Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 81% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.

Szczegółowe informacje dotyczące OANDA TMS Brokers, zasad sporządzania i rozpowszechniania rekomendacji, źródeł informacji, określenia odbiorców rekomendacji, terminologii fachowej, konfliktów interesów, jak również częstotliwości wydawania i ważności rekomendacji, wskazane zostały na stronie internetowej www.tms.pl w części https://www.tms.pl/disclaimer/