Opinie
Autor: Konrad Białas

Przed EBC: sztuka manewrowania

Europejski Bank Centralny opublikuje swoją decyzję i komunikat w czwartek 13 grudnia o 13:45. Zakładamy pozostawienie bez zmian parametrów polityki monetarnej (stopa referencyjna: 0 proc., stopa depozytowa: -0,40 proc.) i zakomunikowanie wygaszenia programu skupu aktywów do końca 2018 r. Na 14:30 zaplanowana jest konferencja prasowa prezesa ECB M. Draghiego.

W ostatnich tygodniach dane z gospodarki strefy euro zaskakiwały negatywnie. Indeksy PMI dla przemysłu i usług są najniżej od dwóch lat. Subindeks nowych zamówień w przemyśle spadł do poziomów nie widzianych od 2014 r. Jednocześnie załamanie cen ropy naftowej spycha w dół ceny paliw i perspektywy inflacji. Sygnały z gospodarki globalnej także nie są sprzyjające, a eskalacja konfliktu handlowego USA-Chiny ciąży na aktywności gospodarczej w Chinach i podnosi niepewność o globalne tempo ożywienia.

Jednocześnie słabość niektórych danych z Eurolandu jest przejściowa, np. problemy sektora motoryzacyjnego w Niemczech, i prezes Draghi na pewno to podkreśli. Porównania dynamik rocznych są też obciążone imponującą postawą gospodarki w drugiej połowie 2017 r. Prezes Draghi prawdopodobnie podkreśli te wyjątki statystyczne, jak również zwróci uwagę na solidne tempo wzrostu wynagrodzeń (podkreślał to ostatnim razem). Dopełnieniem opisu powinna być niewielka obniżka prognoz wzrostu PKB i inflacji. Jeśli do spodziewanego odbicia aktywności nie dojdzie, kolejna rewizja prognoz w marcu powinna przynieść głębsze cięcia.

Komunikat EBC może być w ostrożnym tonie, choć ryzyka dla perspektyw mogą zostać ocenione jako „równoważące się”. Prezes Draghi będzie starał się zaznaczyć, że pomimo słabości w danych powrót do szybszego ożywienia wciąż jest możliwy. Szukanie ucieczki w pozytywne oczekiwania jest wymagane dla uzasadnienia decyzji o zakończeniu programu skupu aktywów. Decyzja ta jest również konieczna z powodu ograniczeń nałożonych na program QE, tj. limitów udziału EBC w emisji obligacji danego kraju. By jednak złagodzić wydźwięk bądź co bądź jastrzębiej decyzji, prawdopodobnie usłyszmy więcej o strategii reinwestycji środków z zapadających obligacji, np. poprzez kontynuację procesu na długo po terminie rozpoczęcia podwyżek stóp procentowych. Tym samym bank powinien wygładzić proces przejścia od ekspansji monetarnej ku normalizacji polityki bez zagrożenia szokowego wpływu na rynek długu. W kwestii polityki stóp procentowych nie powinno dojść do zmiany i ponownie usłyszymy, że stopy pozostaną na obecnym poziomie co najmniej „do końca lata 2019 r.” Jeśli założenia dla perspektyw gospodarczych mają pozostać bez zmian, EBC powinien także utrzymać forward guidance dotyczący stóp.

Jeśli czwartkowy przekaz EBC będzie zawierał powyższe elementy, rynek jest przygotowany na taki scenariusz, stąd i reakcja EUR powinna być ograniczona. Wydźwięk zgodny z aktualnymi oczekiwaniami może być pretekstem do sprzedaży faktów i redukcji części krótkich pozycji narosłych w dniach poprzedzających decyzję.

Ewentualne zaskoczenia przeważają po gołębiej stronie. Większy nacisk na negatywne ryzyka (wojny handlowe, brexit), który skutkowałyby wypchnięciem dalej w czasie perspektywy podwyżki stóp procentowych (dosłownie w forward guidance lub pośrednio) będzie odebrany negatywnie. Jednak nie sądzimy, aby EBC się zdecydowało na taki krok, gdyż kłóciłoby się to z decyzją o zakończeniu programu QE. Znów kontynuowanie skupu aktywów grozi szybkim wykroczeniem poza warunki programu, tworząc potężny problem prawny dla banku.

 

Inwestuj teraz! Otwórz aplikację mobilną TMS Brokers.

Powrót
Zastrzeżenia prawne

Niniejsza publikacja została przygotowana przez Dom Maklerski TMS Brokers S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Złota 59, 00-120 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000204776, NIP 5262759131, kapitał w wysokości 3,537,560 PLN, w całości wpłacony (“TMS Brokers”) działającą zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, wyłącznie na potrzeby klientów TMS Brokers. TMS Brokers podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego na podstawie zezwolenia z dnia 26 kwietnia 2004 r. (KPWiG-4021-54-1/2004).

Niniejsza publikacja jest publikacją handlową w rozumieniu art. 36 ust. 2 Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy.

Odbiorcy tej publikacji przed podjęciem jakiekolwiek decyzji inwestycyjnej na podstawie niniejszej publikacji powinni zasięgnąć opinii niezależnego doradcy finansowego.

TMS Brokers przy sporządzaniu niniejszej publikacji nie uwzględniał indywidualnych potrzeb i sytuacji danego inwestora. Inwestycje oraz usługi przedstawione lub zawarte w niniejszym dokumencie mogą nie być dla konkretnego inwestora odpowiednie, dlatego w razie wątpliwości dotyczących takich inwestycji bądź usług inwestycyjnych zaleca się konsultację z niezależnym doradcą inwestycyjnym.

Odbiorca niniejszego raportu musi dokonać własnej oceny, czy inwestycja w jakikolwiek instrument, do którego niniejsza publikacja się odnosi, jest dla niego odpowiednia w oparciu o korzyści i ryzyka w nim zawarte, biorąc pod uwagę jego własną strategię oraz sytuację prawną i finansową.

Żadna z informacji przedstawionych w niniejszej publikacji nie stanowi porady inwestycyjnej, prawnej, księgowej czy podatkowej lub oświadczenia, że jakakolwiek strategia inwestycyjna jest adekwatna lub odpowiednia z względu na indywidualne okoliczności dotyczące odbiorcy, jak również nie stanowi w żaden inny sposób osobistej rekomendacji. TMS Brokers nie świadczy usług doradztwa podatkowego związanych z inwestowaniem w instrumenty finansowe i zaleca skontaktowanie się z niezależnym doradcą podatkowym.

TMS Brokers informuje, że w przypadku usługi sporządzania rekomendacji o charakterze ogólnym, istnieje konflikt interesów polegający na wydaniu przez TMS Brokers rekomendacji o charakterze ogólnym przy jednoczesnym zawieraniu transakcji na portfelu handlowym TMS Brokers.

Niniejsza publikacja ma jedynie informacyjny charakter i: (i) nie stanowi ani nie tworzy części oferty sprzedaży, subskrypcji lub zaproszenia do nabycia lub subskrypcji jakichkolwiek instrumentów finansowych, (ii) nie ma na celu oferowania nabycia lub zapisu ani nakłaniania do nabycia lub zapisu na jakiekolwiek instrumenty finansowe, (iii) nie stanowi reklamy jakichkolwiek instrumentów finansowych.

Niniejsza publikacja została sporządzona z zachowaniem należytej staranności, rzetelności oraz zasad obiektywizmu w oparciu o ogólnodostępne informacje. Informacje i opinie zawarte w niniejszym dokumencie zostały zebrane lub opracowane przez TMS Brokers w oparciu o źródła uznawane za wiarygodne, jednakże TMS Brokers oraz podmioty z nim powiązane nie ponoszą odpowiedzialności za wszelkie niedokładności lub pominięcia. Niniejszy dokument wyraża wiedzę oraz poglądy jego autorów, według stanu na dzień sporządzenia.

Wyniki osiągnięte w przeszłości nie powinny być traktowane jako wskazanie czy gwarancja przyszłych wyników. TMS Brokers nie ponosi odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie niniejszej publikacji ani za szkody poniesione w wyniku decyzji inwestycyjnych na podstawie niniejszej publikacji. Data na pierwszej stronie niniejszej publikacji jest datą sporządzenia i jej opublikowania.

Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 81% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.

Szczegółowe informacje dotyczące TMS Brokers, zasad sporządzania i rozpowszechniania rekomendacji, źródeł informacji, określenia odbiorców rekomendacji, terminologii fachowej, konfliktów interesów, jak również częstotliwości wydawania i ważności rekomendacji, wskazane zostały na stronie internetowej www.tms.pl w części https://www.tms.pl/disclaimer/