Opinie
Autor: Konrad Białas

Przed decyzją Riksbanku: na północy bez zmian

Posiedzenie szwedzkiego Riksbanku odbywa się we wtorek 13 lutego, jednak decyzja zostanie opublikowana w środę 14 lutego o 9:30. My i konsensus oczekujemy pozostawienia stopy repo na -0,50 proc. Wraz z decyzją opublikowany zostanie komunikat.

Globalne ożywienie gospodarcze jest odczuwalne także w Szwecji. Dynamika PKB jest solidna (blisko 3 proc.), a indeks PMI dla przemysłu w styczniu pozostawał wysoko na 57 pkt. (choć spadł wobec 60,4 w styczniu). Grudniowa stopa bezrobocia wprawdzie wzrosła do 6 proc. z 5,8 proc., ale był to wynik lepszy od oczekiwanych 6,1 proc. Pewne obawy można wiązać ze spadkiem inflacji bazowej CPIF w grudniu do 1,9 proc. r/r z 2 proc. i pod tym kątem Riksbank może być zainteresowany poczekać na kolejne dane przed zasygnalizowaniem czegoś więcej.

Oprócz decyzji w sprawie stopy procentowej rynek będzie zainteresowany projekcją przyszłej ścieżki. Jest to regularny element komunikacji Riksbanku z rynkiem. W grudniu bank podtrzymał wcześniejszą prognozę pierwszej podwyżki przypadającej na połowę 2018 r. Sądzimy, że w lutym nic się w tej materii nie zmieni. Choć inflacja pozostaje blisko celu 2 proc., ostatni spadek nakazuje ostrożność. Zbyt duża doza jastrzębiości w komunikacie mogłaby doprowadzić do nadmiernej aprecjacji korony i obniżyła trajektorię inflacji w kolejnych miesiącach. Choć w niedawnych komentarzach członek zarządu banku Floden stwierdził, że wpływ podwyżki stóp procentowych na koronę będzie ograniczony, nie sądzimy, aby Riksbank był gotowy podejmować teraz ryzyko i sygnalizować gotowość do podwyżki. Mimo to całkowita ocena sytuacji gospodarczej powinna być umiarkowanie optymistyczna w podobnym tonie, co w grudniu.

Osłabienie korony w ostatnich dniach bierze się z silnej wrażliwości SEK na wzrost awersji do ryzyka i jest mało realne, aby pozytywny wydźwięk komunikatu Riksbanku miał zneutralizować niechęć inwestorów. Obecnie to większy nacisk na ostrożność w ocenie perspektyw inflacji może podsycać krótkoterminową sprzedaż korony. W dłuższym horyzoncie warto jednak pamiętać o fundamentach gospodarczych i lekko jastrzębim banku centralnego, gdyż w okresie spokoju rynkowego będą to czynniki wspierające trend umocnienia SEK.

Inwestuj teraz! Otwórz aplikację mobilną TMS Brokers.

Powrót
Zastrzeżenia prawne

Niniejsza publikacja została przygotowana przez Dom Maklerski TMS Brokers S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Złota 59, 00-120 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000204776, NIP 5262759131, kapitał w wysokości 3,537,560 PLN, w całości wpłacony (“TMS Brokers”) działającą zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, wyłącznie na potrzeby klientów TMS Brokers. TMS Brokers podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego na podstawie zezwolenia z dnia 26 kwietnia 2004 r. (KPWiG-4021-54-1/2004).

Niniejsza publikacja jest publikacją handlową w rozumieniu art. 36 ust. 2 Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy.

Odbiorcy tej publikacji przed podjęciem jakiekolwiek decyzji inwestycyjnej na podstawie niniejszej publikacji powinni zasięgnąć opinii niezależnego doradcy finansowego.

TMS Brokers przy sporządzaniu niniejszej publikacji nie uwzględniał indywidualnych potrzeb i sytuacji danego inwestora. Inwestycje oraz usługi przedstawione lub zawarte w niniejszym dokumencie mogą nie być dla konkretnego inwestora odpowiednie, dlatego w razie wątpliwości dotyczących takich inwestycji bądź usług inwestycyjnych zaleca się konsultację z niezależnym doradcą inwestycyjnym.

Odbiorca niniejszego raportu musi dokonać własnej oceny, czy inwestycja w jakikolwiek instrument, do którego niniejsza publikacja się odnosi, jest dla niego odpowiednia w oparciu o korzyści i ryzyka w nim zawarte, biorąc pod uwagę jego własną strategię oraz sytuację prawną i finansową.

Żadna z informacji przedstawionych w niniejszej publikacji nie stanowi porady inwestycyjnej, prawnej, księgowej czy podatkowej lub oświadczenia, że jakakolwiek strategia inwestycyjna jest adekwatna lub odpowiednia z względu na indywidualne okoliczności dotyczące odbiorcy, jak również nie stanowi w żaden inny sposób osobistej rekomendacji. TMS Brokers nie świadczy usług doradztwa podatkowego związanych z inwestowaniem w instrumenty finansowe i zaleca skontaktowanie się z niezależnym doradcą podatkowym.

TMS Brokers informuje, że w przypadku usługi sporządzania rekomendacji o charakterze ogólnym, istnieje konflikt interesów polegający na wydaniu przez TMS Brokers rekomendacji o charakterze ogólnym przy jednoczesnym zawieraniu transakcji na portfelu handlowym TMS Brokers.

Niniejsza publikacja ma jedynie informacyjny charakter i: (i) nie stanowi ani nie tworzy części oferty sprzedaży, subskrypcji lub zaproszenia do nabycia lub subskrypcji jakichkolwiek instrumentów finansowych, (ii) nie ma na celu oferowania nabycia lub zapisu ani nakłaniania do nabycia lub zapisu na jakiekolwiek instrumenty finansowe, (iii) nie stanowi reklamy jakichkolwiek instrumentów finansowych.

Niniejsza publikacja została sporządzona z zachowaniem należytej staranności, rzetelności oraz zasad obiektywizmu w oparciu o ogólnodostępne informacje. Informacje i opinie zawarte w niniejszym dokumencie zostały zebrane lub opracowane przez TMS Brokers w oparciu o źródła uznawane za wiarygodne, jednakże TMS Brokers oraz podmioty z nim powiązane nie ponoszą odpowiedzialności za wszelkie niedokładności lub pominięcia. Niniejszy dokument wyraża wiedzę oraz poglądy jego autorów, według stanu na dzień sporządzenia.

Wyniki osiągnięte w przeszłości nie powinny być traktowane jako wskazanie czy gwarancja przyszłych wyników. TMS Brokers nie ponosi odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie niniejszej publikacji ani za szkody poniesione w wyniku decyzji inwestycyjnych na podstawie niniejszej publikacji. Data na pierwszej stronie niniejszej publikacji jest datą sporządzenia i jej opublikowania.

Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 81% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.

Szczegółowe informacje dotyczące TMS Brokers, zasad sporządzania i rozpowszechniania rekomendacji, źródeł informacji, określenia odbiorców rekomendacji, terminologii fachowej, konfliktów interesów, jak również częstotliwości wydawania i ważności rekomendacji, wskazane zostały na stronie internetowej www.tms.pl w części https://www.tms.pl/disclaimer/