Opinie
Autor: Konrad Białas

Przed BoE: w cieniu negocjacji Brexitu

Decyzja i komunikat Banku Anglii zostaną opublikowane w czwartek 14 grudnia o 13:00. My i konsensus nie oczekujemy zmian w parametrach polityki monetarnej.

Listopadowa podwyżka o 25 pb została okraszona gołębim komentarzem, który miał wywołać wrażenie, że BoE nie rozpoczyna cyklu zacieśniania monetarnego. Z tego względu można spokojnie założyć, że teraz stopa procentowa będzie zostawiona na 0,5 proc. Rynek nie dyskontuje nic dla tego posiedzenia i dopiero dla decyzji w maju 2018 r. wycena rynkowa podwyżki zbliża się do 40 proc. Dane z ostatnich tygodni były zbliżone do oczekiwań, co oznacza jednak, że wzrost gospodarczy realizuje marne 0,5 proc., ale CPI na 3,1 proc. r/r i inflacja bazowa na 2,7 proc. są najwyżej od 2012 r.

Zainteresowaniem cieszyć się może rozkład głosów za utrzymaniem stóp bez zmian. Oczekujemy wyniku 9-0, gdyż naszym zdaniem nie ma obecnie silnych argumentów za forsowaniem kolejnej podwyżki zarówno do strony danych, jak i trwającej dyskusji o kształcie Brexitu. Choć nierealne jest, aby przeciwnicy listopadowej podwyżki głosowali teraz za cięciem, to w drugą stronę sytuacja jest ciekawsza. Saunders stwierdził, że polityka monetarna w dalszym ciągu pozostaje luźna, a Vlieghe wprost powiedział, że stopy procentowe powinny być podniesione więcej niż raz, jeśli gospodarka będzie się rozwijać zgodnie z oczekiwaniami. Mogą oni zechcieć zasygnalizować swoje nastawianie właśnie poprzez głos za podwyżką, lub zaznaczanie w komunikacie, że „niektórzy członkowie widzą argumenty za kolejną podwyżką w nadchodzących miesiącach”. To mogłoby skłonić rynek do przypisania większych szans na kolejny ruch na posiedzeniu w lutym.

Choć potencjalne ryzyka wyróżniają się po jastrzębiej stronie, sądzimy, że BoE nie będzie zależeć na wstrząśnięciu rynkiem. Wysokie skupienie uwagi na temacie Brexitu powinno być dostrzegalne także przez bank centralny i w takiej sytuacji uzasadnionym jest utrzymanie neutralnego nastawienia w wyczekiwaniu na rozwój wypadków. Także i dla GBP polityka i rozpoczynający się w czwartek szczyt UE (gdzie ma być ogłoszony „wystarczający progres” w negocjacjach Brexitu) powinny mieć większe znaczenie niż decyzja BoE.

Inwestuj teraz! Otwórz aplikację mobilną TMS Brokers.

Powrót
Zastrzeżenia prawne

Niniejsza publikacja została przygotowana przez Dom Maklerski TMS Brokers S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Złota 59, 00-120 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000204776, NIP 5262759131, kapitał w wysokości 3,537,560 PLN, w całości wpłacony (“TMS Brokers”) działającą zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, wyłącznie na potrzeby klientów TMS Brokers. TMS Brokers podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego na podstawie zezwolenia z dnia 26 kwietnia 2004 r. (KPWiG-4021-54-1/2004).

Niniejsza publikacja jest publikacją handlową w rozumieniu art. 36 ust. 2 Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy.

Odbiorcy tej publikacji przed podjęciem jakiekolwiek decyzji inwestycyjnej na podstawie niniejszej publikacji powinni zasięgnąć opinii niezależnego doradcy finansowego.

TMS Brokers przy sporządzaniu niniejszej publikacji nie uwzględniał indywidualnych potrzeb i sytuacji danego inwestora. Inwestycje oraz usługi przedstawione lub zawarte w niniejszym dokumencie mogą nie być dla konkretnego inwestora odpowiednie, dlatego w razie wątpliwości dotyczących takich inwestycji bądź usług inwestycyjnych zaleca się konsultację z niezależnym doradcą inwestycyjnym.

Odbiorca niniejszego raportu musi dokonać własnej oceny, czy inwestycja w jakikolwiek instrument, do którego niniejsza publikacja się odnosi, jest dla niego odpowiednia w oparciu o korzyści i ryzyka w nim zawarte, biorąc pod uwagę jego własną strategię oraz sytuację prawną i finansową.

Żadna z informacji przedstawionych w niniejszej publikacji nie stanowi porady inwestycyjnej, prawnej, księgowej czy podatkowej lub oświadczenia, że jakakolwiek strategia inwestycyjna jest adekwatna lub odpowiednia z względu na indywidualne okoliczności dotyczące odbiorcy, jak również nie stanowi w żaden inny sposób osobistej rekomendacji. TMS Brokers nie świadczy usług doradztwa podatkowego związanych z inwestowaniem w instrumenty finansowe i zaleca skontaktowanie się z niezależnym doradcą podatkowym.

TMS Brokers informuje, że w przypadku usługi sporządzania rekomendacji o charakterze ogólnym, istnieje konflikt interesów polegający na wydaniu przez TMS Brokers rekomendacji o charakterze ogólnym przy jednoczesnym zawieraniu transakcji na portfelu handlowym TMS Brokers.

Niniejsza publikacja ma jedynie informacyjny charakter i: (i) nie stanowi ani nie tworzy części oferty sprzedaży, subskrypcji lub zaproszenia do nabycia lub subskrypcji jakichkolwiek instrumentów finansowych, (ii) nie ma na celu oferowania nabycia lub zapisu ani nakłaniania do nabycia lub zapisu na jakiekolwiek instrumenty finansowe, (iii) nie stanowi reklamy jakichkolwiek instrumentów finansowych.

Niniejsza publikacja została sporządzona z zachowaniem należytej staranności, rzetelności oraz zasad obiektywizmu w oparciu o ogólnodostępne informacje. Informacje i opinie zawarte w niniejszym dokumencie zostały zebrane lub opracowane przez TMS Brokers w oparciu o źródła uznawane za wiarygodne, jednakże TMS Brokers oraz podmioty z nim powiązane nie ponoszą odpowiedzialności za wszelkie niedokładności lub pominięcia. Niniejszy dokument wyraża wiedzę oraz poglądy jego autorów, według stanu na dzień sporządzenia.

Wyniki osiągnięte w przeszłości nie powinny być traktowane jako wskazanie czy gwarancja przyszłych wyników. TMS Brokers nie ponosi odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie niniejszej publikacji ani za szkody poniesione w wyniku decyzji inwestycyjnych na podstawie niniejszej publikacji. Data na pierwszej stronie niniejszej publikacji jest datą sporządzenia i jej opublikowania.

Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 81% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.

Szczegółowe informacje dotyczące TMS Brokers, zasad sporządzania i rozpowszechniania rekomendacji, źródeł informacji, określenia odbiorców rekomendacji, terminologii fachowej, konfliktów interesów, jak również częstotliwości wydawania i ważności rekomendacji, wskazane zostały na stronie internetowej www.tms.pl w części https://www.tms.pl/disclaimer/