Opinie
Autor: Konrad Białas

Przed BoE: myślami przy maju

Decyzja Banku Anglii zostanie ogłoszona w czwartek 22 marca o 13:00. My i konsensus oczekujemy utrzymania głównej stopy procentowej na 0,50 proc. Wraz z decyzją zostanie ogłoszony komunikat. W marcu nie ma konferencji prasowej ani prezentacji Raportu Inflacyjnego.

Wyłącznie w oparciu o wydarzenia z tego tygodnia członkowie Rady Polityki Monetarnej Banku Anglii (MPC) mają powody do gorącej dyskusji o przyszłości polityki pieniężnej. Porozumienie na linii UE-Wielka Brytania w kwestii warunków okresu przejściowego przed Brexitem pokazuje, że pomimo ostrego języka w czasie odbywania rozmów negocjacyjnych ostatecznie obu stronom zależy na jak najlepszym zabezpieczeniu interesów ekonomicznych, ale przy dążeniu do kompromisu. Dzięki temu rosną szanse na przeprowadzenie tego skompilowanego procesu w „miękkiej” formie, a to oznacza mniejsze obawy gospodarstw domowych i biznesu, otwierając drogę dla prognoz bardziej optymistycznych perspektyw ożywienia.

Dodatkowo dzisiejszy raport z rynku pracy potwierdza pogląd BoE, że trudności w znalezieniu pracowników wywierają coraz większą presję na płace. Dynamika wynagrodzeń przyspieszyła w styczniu do 2,8 proc. r/r z rewizją danych grudniowych (do 2,7 proc. z 2,5 proc.), a stopa bezrobocia niespodziewanie spadła do 4,3 proc. z 4,4 proc. W ostatnim czasie członkowie MPC kilkukrotnie zwracali uwagę na sygnały z rynku pracy, które stały się dla nich ważniejsze niż inflacja. Niewielkie rozczarowanie w CPI za luty (2,7 proc. vs prog. 2,8 proc.) nie powinno rzutować negatywnie na stanowisko BoE. Jeśli już, to istotniejsze jest wyjście na pozytywną wartość realnej dynamik płac, co daje nadzieję na wzmocnienie wydatków konsumenckich.

To razem wskazuje, że komunikat BoE w czwartek w najgorszym wypadku powinien być konstruktywnie optymistyczny. Jednak czy możemy oczekiwać czegoś więcej? Podwyżka w tym miesiącu jest wykluczona (przy rynkowej wycenie na poziomie 4 pb podwyżka byłaby szokiem), jednak BoE będzie miał okazję wpłynąć na oczekiwania względem do kolejnego posiedzenia w maju. BoE unika deklaracji odnośnie przyszłych decyzji, więc trudno spodziewać się bezpośredniego języka. Jednak w komunikacie po poprzednim posiedzeniu znalazł się fragment, w którym bank sugerował, że może zaistnieć konieczność szybszego zacieśniania polityki. Podtrzymanie lub wzmocnienie tego stwierdzenia upewni rynek, że podwyżka w maju jest wysoce prawdopodobna (obecna wycena: 88 proc.), a jednocześnie otworzy drogę dla dyskusji o kolejnym ruchu w drugiej połowie roku. Nie można też całkowicie wykluczyć, że już w tym miesiącu pojawi się wniosek za podwyżką – Michael Saunders i Ian McCafferty są najbardziej jastrzębimi członkami MPC i mogą chcieć już teraz zasygnalizować swoją gotowość do zaostrzenia polityki.

Od początku tygodnia funt zyskał ok. 1 proc. względem innych walut G10, gdyż wydarzenia wokół negocjacji Brexitu oraz dane wzmocniły przekonanie inwestorów o jastrzębim wydźwięku BoE. Mimo to bieżąca wycena zarówno podwyżki w maju, jak i drugiej do końca roku pozostawia pole do jastrzębiej reakcji z możliwym wzmocnieniem efekty zaskoczenia w przypadku wniosku za podwyżką już teraz (nawet jeśli będzie miał on znaczenie czysto symboliczne). To pomogłoby w odbudowie fundamentalnej wartość funta w obliczu malejącej (przynajmniej na razie) premii za ryzyko polityczne i wspierającej postawie banku centralnego.

Inwestuj teraz! Otwórz aplikację mobilną TMS Brokers.

Powrót
Zastrzeżenia prawne

Niniejsza publikacja została przygotowana przez Dom Maklerski TMS Brokers S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Złota 59, 00-120 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000204776, NIP 5262759131, kapitał w wysokości 3,537,560 PLN, w całości wpłacony (“TMS Brokers”) działającą zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, wyłącznie na potrzeby klientów TMS Brokers. TMS Brokers podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego na podstawie zezwolenia z dnia 26 kwietnia 2004 r. (KPWiG-4021-54-1/2004).

Niniejsza publikacja jest publikacją handlową w rozumieniu art. 36 ust. 2 Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy.

Odbiorcy tej publikacji przed podjęciem jakiekolwiek decyzji inwestycyjnej na podstawie niniejszej publikacji powinni zasięgnąć opinii niezależnego doradcy finansowego.

TMS Brokers przy sporządzaniu niniejszej publikacji nie uwzględniał indywidualnych potrzeb i sytuacji danego inwestora. Inwestycje oraz usługi przedstawione lub zawarte w niniejszym dokumencie mogą nie być dla konkretnego inwestora odpowiednie, dlatego w razie wątpliwości dotyczących takich inwestycji bądź usług inwestycyjnych zaleca się konsultację z niezależnym doradcą inwestycyjnym.

Odbiorca niniejszego raportu musi dokonać własnej oceny, czy inwestycja w jakikolwiek instrument, do którego niniejsza publikacja się odnosi, jest dla niego odpowiednia w oparciu o korzyści i ryzyka w nim zawarte, biorąc pod uwagę jego własną strategię oraz sytuację prawną i finansową.

Żadna z informacji przedstawionych w niniejszej publikacji nie stanowi porady inwestycyjnej, prawnej, księgowej czy podatkowej lub oświadczenia, że jakakolwiek strategia inwestycyjna jest adekwatna lub odpowiednia z względu na indywidualne okoliczności dotyczące odbiorcy, jak również nie stanowi w żaden inny sposób osobistej rekomendacji. TMS Brokers nie świadczy usług doradztwa podatkowego związanych z inwestowaniem w instrumenty finansowe i zaleca skontaktowanie się z niezależnym doradcą podatkowym.

TMS Brokers informuje, że w przypadku usługi sporządzania rekomendacji o charakterze ogólnym, istnieje konflikt interesów polegający na wydaniu przez TMS Brokers rekomendacji o charakterze ogólnym przy jednoczesnym zawieraniu transakcji na portfelu handlowym TMS Brokers.

Niniejsza publikacja ma jedynie informacyjny charakter i: (i) nie stanowi ani nie tworzy części oferty sprzedaży, subskrypcji lub zaproszenia do nabycia lub subskrypcji jakichkolwiek instrumentów finansowych, (ii) nie ma na celu oferowania nabycia lub zapisu ani nakłaniania do nabycia lub zapisu na jakiekolwiek instrumenty finansowe, (iii) nie stanowi reklamy jakichkolwiek instrumentów finansowych.

Niniejsza publikacja została sporządzona z zachowaniem należytej staranności, rzetelności oraz zasad obiektywizmu w oparciu o ogólnodostępne informacje. Informacje i opinie zawarte w niniejszym dokumencie zostały zebrane lub opracowane przez TMS Brokers w oparciu o źródła uznawane za wiarygodne, jednakże TMS Brokers oraz podmioty z nim powiązane nie ponoszą odpowiedzialności za wszelkie niedokładności lub pominięcia. Niniejszy dokument wyraża wiedzę oraz poglądy jego autorów, według stanu na dzień sporządzenia.

Wyniki osiągnięte w przeszłości nie powinny być traktowane jako wskazanie czy gwarancja przyszłych wyników. TMS Brokers nie ponosi odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie niniejszej publikacji ani za szkody poniesione w wyniku decyzji inwestycyjnych na podstawie niniejszej publikacji. Data na pierwszej stronie niniejszej publikacji jest datą sporządzenia i jej opublikowania.

Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 81% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.

Szczegółowe informacje dotyczące TMS Brokers, zasad sporządzania i rozpowszechniania rekomendacji, źródeł informacji, określenia odbiorców rekomendacji, terminologii fachowej, konfliktów interesów, jak również częstotliwości wydawania i ważności rekomendacji, wskazane zostały na stronie internetowej www.tms.pl w części https://www.tms.pl/disclaimer/