Opinie
Autor: Konrad Białas

Przed BoE: bez pośpiechu

Decyzja Banku Anglii (Bank of England, BoE) zostanie opublikowana w czwartek 8 lutego o 13:00. My i rynek oczekujemy utrzymania stopy procentowej na kasowej na 0,50 proc. Wraz z decyzją opublikowany zostanie Raport Inflacyjny z prognozami gospodarczymi.

Ostatnie dane makro pokazują, że gospodarka Wielkiej Brytanii podąża za trendami globalnymi i nie widać przejawów, aby niepewność wokół Brexitu wyraźnie ciążyła na nastrojach konsumentów i biznesu. Finalny szacunek PKB za II kw. został podwyższony do 0,5 proc. k/k, a pierwsze odczyty za IV kw. na 0,4 proc. wypały o 0,1 pkt. proc. powyżej prognoz. Produkcja przemysłowa w listopadzie (ostatnie dostępne dane) była solidna, a spadek grudniowej sprzedaży detalicznej to głównie efekt odreagowania imponujących wartości z listopada. Rynek pracy pokazuje lekkie przyspieszanie w dynamice płac przy utrzymaniu stopy bezrobocia najniżej do lat 70. (4,3 proc.). Jednakże najświeższe dane dotyczące aktywności biznesu (PMI) wskazują na spowolnienie tempa ekspansji do poziomów, które historycznie spotykały się z łagodzeniem stanowiska Banku Anglii. Dodatkowo inflacja powoli przestaje być problemem dla banku centralnego (w grudniu CPI obniżył się do 3 proc. r/r z 3,1 proc.), gdyż wygasać zaczynają efekty deprecjacji funta po referendum ws. Brexitu.

Decyzja o utrzymaniu stopy procentowej bez zmian nie powinna budzić żadnych emocji o ile zostanie podjęta jednomyślnie (9-0). Jastrzębią niespodzianą byłoby, gdyby już teraz niektórzy członkowie zechcieliby przedstawiać argumenty za wcześniejszą podwyżką stóp procentowych, jednak taki scenariusz uważamy za mało prawdopodobny. Tempo wzrostu PKB, choć zaskoczyło pozytywnie i powinno się przełożyć na podwyższenie prognoz wzrostu w 2018 r., wciąż pozostaje niskie i wrażliwe na efekty trwających negocjacji Brexitu (niepokojąco indeksy PMI zaczęły wykazywać oznaki słabości). Odbicie funta w ostatnich tygodniach przemawia za stopniowym obniżaniem inflacji i zmniejsza presję na zacieśnianie polityki pieniężnej. Naszym zdaniem jest bardziej realne, że BoE podtrzyma ostrożne nastawienie.

Brak istotnych zmian wobec grudniowego komunikatu oznacza niewielkie zachęty, by podnieść zmienność funta. Ostatni rajd waluty w głównej mierze brał się z wyprzedaży USD, stąd wpływ sygnałów z banku centralnego może nie być silny. Na ten moment wycena rynkowa waha się między jedną a dwoma podwyżkami o 25 pb do końca roku przy 50 proc. szans na ruch w pierwszym półroczu. Taka wycena powinna być zadowalająca dla BoE bez potrzeby wpływania na nią. Z tego ujęcia jednak, brak klarownych wskazówek odnośnie kolejnej podwyżki może podkopać rynkowe oczekiwania i dla GBP byłaby to zła informacja.

 

Inwestuj teraz! Otwórz aplikację mobilną TMS Brokers.

Powrót
Zastrzeżenia prawne

Niniejsza publikacja została przygotowana przez OANDA TMS Brokers S.A. (dawniej: Dom Maklerski TMS Brokers S.A.) z siedzibą w Warszawie, ul. Złota 59, 00-120 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000204776, NIP 5262759131, kapitał w wysokości 3,537,560 PLN, w całości opłacony (“OANDA TMS Brokers”) działającą zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, wyłącznie na potrzeby klientów OANDA TMS Brokers. OANDA TMS Brokers podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego na podstawie zezwolenia z dnia 26 kwietnia 2004 r. (KPWiG-4021-54-1/2004).

Niniejsza publikacja jest publikacją handlową w rozumieniu art. 36 ust. 2 Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy.

Odbiorcy tej publikacji przed podjęciem jakiekolwiek decyzji inwestycyjnej na podstawie niniejszej publikacji powinni zasięgnąć opinii niezależnego doradcy finansowego.

OANDA TMS Brokers przy sporządzaniu niniejszej publikacji nie uwzględniał indywidualnych potrzeb i sytuacji danego inwestora. Inwestycje oraz usługi przedstawione lub zawarte w niniejszym dokumencie mogą nie być dla konkretnego inwestora odpowiednie, dlatego w razie wątpliwości dotyczących takich inwestycji bądź usług inwestycyjnych zaleca się konsultację z niezależnym doradcą inwestycyjnym.

Odbiorca niniejszego raportu musi dokonać własnej oceny, czy inwestycja w jakikolwiek instrument, do którego niniejsza publikacja się odnosi, jest dla niego odpowiednia w oparciu o korzyści i ryzyka w nim zawarte, biorąc pod uwagę jego własną strategię oraz sytuację prawną i finansową.

Żadna z informacji przedstawionych w niniejszej publikacji nie stanowi porady inwestycyjnej, prawnej, księgowej czy podatkowej lub oświadczenia, że jakakolwiek strategia inwestycyjna jest adekwatna lub odpowiednia z względu na indywidualne okoliczności dotyczące odbiorcy, jak również nie stanowi w żaden inny sposób osobistej rekomendacji. OANDA TMS Brokers nie świadczy usług doradztwa podatkowego związanych z inwestowaniem w instrumenty finansowe i zaleca skontaktowanie się z niezależnym doradcą podatkowym.

OANDA TMS Brokers informuje, że w przypadku usługi sporządzania rekomendacji o charakterze ogólnym, istnieje konflikt interesów polegający na wydaniu przez OANDA TMS Brokers rekomendacji o charakterze ogólnym przy jednoczesnym zawieraniu transakcji na portfelu handlowym OANDA TMS Brokers.

Niniejsza publikacja ma jedynie informacyjny charakter i: (i) nie stanowi ani nie tworzy części oferty sprzedaży, subskrypcji lub zaproszenia do nabycia lub subskrypcji jakichkolwiek instrumentów finansowych, (ii) nie ma na celu oferowania nabycia lub zapisu ani nakłaniania do nabycia lub zapisu na jakiekolwiek instrumenty finansowe, (iii) nie stanowi reklamy jakichkolwiek instrumentów finansowych.

Niniejsza publikacja została sporządzona z zachowaniem należytej staranności, rzetelności oraz zasad obiektywizmu w oparciu o ogólnodostępne informacje. Informacje i opinie zawarte w niniejszym dokumencie zostały zebrane lub opracowane przez OANDA TMS Brokers w oparciu o źródła uznawane za wiarygodne, jednakże OANDA TMS Brokers oraz podmioty z nim powiązane nie ponoszą odpowiedzialności za wszelkie niedokładności lub pominięcia. Niniejszy dokument wyraża wiedzę oraz poglądy jego autorów, według stanu na dzień sporządzenia.

Wyniki osiągnięte w przeszłości nie powinny być traktowane jako wskazanie czy gwarancja przyszłych wyników. OANDA TMS Brokers nie ponosi odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie niniejszej publikacji ani za szkody poniesione w wyniku decyzji inwestycyjnych na podstawie niniejszej publikacji. Data na pierwszej stronie niniejszej publikacji jest datą sporządzenia i jej opublikowania.

Usługa TMS Stocks (przyjmowanie i przekazywanie zleceń) oferowana jest w ramach sprzedaży krzyżowej wraz z usługą TMS Connect (wykonywanie zleceń). Szczegółowe informacje dotyczące ryzyk wynikających z poszczególnych usług oferowanych w ramach sprzedaży krzyżowej oraz informacje o kosztach i opłatach związanych z tymi usługami dostępne są na stronie internetowej www.tms.pl w sekcji Dokumenty.

Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 81% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.

Szczegółowe informacje dotyczące OANDA TMS Brokers, zasad sporządzania i rozpowszechniania rekomendacji, źródeł informacji, określenia odbiorców rekomendacji, terminologii fachowej, konfliktów interesów, jak również częstotliwości wydawania i ważności rekomendacji, wskazane zostały na stronie internetowej www.tms.pl w części https://www.tms.pl/disclaimer/