Opinie
Autor: Konrad Białas

Przed BoC: podwyżka teraz tylko zrodzi problem

Decyzja Banku Kanady zostanie opublikowana w środę 6 września o 16:00 polskiego czasu. Oczekujemy utrzymania stopy overnight na 0,75 proc. Decyzji będzie towarzyszyć jedynie komunikat bez konferencji prasowej.

Po imponującym odczycie dynamiki PKB za II kwartał (4,5 proc. w ujęciu zannualizowanym) rynek zaczął spekulować o drugiej podwyżce z rzędu Banku Kanady po pierwszym kroku w lipcu. Rynkowa wycena prawdopodobieństwa podwyżki skoczyła do 55 proc. z 25 proc. na początku ubiegłego tygodnia. W ankiecie Bloomberga już 5 z 26 ankietowanych ekonomistów dopuszcza ruch o 25 pb w tym tygodniu.

Ostatnim razem Bank Kanady zaznaczał, że uzależnia kształt polityki monetarnej od napływających danych gospodarczych. Oprócz silnego odczytu PKB, również na rynku pracy postępuje poprawa ze stopą bezrobocia na post-kryzysowych minimach (6,3 proc.). Korekta rynku nieruchomości (ważny punkt dla BoC) odbywa się niepokojącego wpływu na ceny. Jednakże brakującym elementem pozostaje słaba presja inflacyjna. Inflacja CPI w lipcu wyniosła 1,2 proc. r/r, czyli blisko dolnej bandy dla celu inflacyjnego 1-3 proc. Miary inflacji bazowej również pozostają poniżej 2 proc. Choć BoC trzyma się opinii, że słabość inflacji z ostatnich miesięcy jest przejściowa, ale zyskałby pewność dla swojej tezy po zapoznaniu się z większą ilością danych. W październiku BoC będzie miał do dyspozycji dwa odczyty CPI więcej.

Problemem z podwyżką w tym tygodniu jest specyfika wrześniowych posiedzeń, którym nie towarzyszy konferencja prasowa prezesa Poloza (konferencje są co drugie posiedzenie). BoC traci tym samym możliwość kontroli interpretacji swojego posunięcia. A pośpiech w postaci dwóch podwyżek z rzędu może zostać odczytany jako obawy banku o przegrzanie gospodarki i konieczność wyprzedzającego działania w obliczu ryzyk dla stabilności finansowej. Potencjalny szok może odbić się na warunkach kredytowych (w tym wywołać niepotrzebny rajd CAD), a także zdławić ożywienie gospodarcze i zahamować inflację. Pod tym kątem wstrzymanie decyzji do października z większym prawdopodobieństwem będzie odczytane jako zwykłe odwracanie luzowania z 2015 r. w odpowiedzi na szok naftowy.

Bierność BoC w tym tygodniu będzie ciosem w napompowane oczekiwana rynkowe, co powinno zainicjować sprzedaż CAD przynajmniej w krótkim terminie. Jastrzębie akcenty w komunikacie sugerujące ruch w październiku będą małym pocieszeniem, gdyż rynek wycenia podwyżkę do tego czasu na 95 proc. Jedyny powód, dla którego podwyżki w środę nie można całkowicie wykluczyć, jest fakt, że BoC w przeszłości miał skłonności do zaskakiwania.

Od czasu ożywienia spekulacji o podwyżce po danych o PKB, USD/CAD zanotował zjazd o 2 proc. z okolic 1,2650. Mając jednak na uwadze, że po drodze doszło do odreagowania słabości cen ropy naftowej (skutki huraganu Harvey) oraz rozczarowanie raportem NFP, potencjalne odreagowanie powinno zatrzymać się przed 1,2550. Podwyżka o 25 pb otworzyłaby nowe pokłady popytu na CAD z możliwym spadkiem aż do 1,22.

Inwestuj teraz! Otwórz aplikację mobilną TMS Brokers.

Powrót
Zastrzeżenia prawne

Niniejsza publikacja została przygotowana przez Dom Maklerski TMS Brokers S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Złota 59, 00-120 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000204776, NIP 5262759131, kapitał w wysokości 3,537,560 PLN, w całości wpłacony (“TMS Brokers”) działającą zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, wyłącznie na potrzeby klientów TMS Brokers. TMS Brokers podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego na podstawie zezwolenia z dnia 26 kwietnia 2004 r. (KPWiG-4021-54-1/2004).

Niniejsza publikacja jest publikacją handlową w rozumieniu art. 36 ust. 2 Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy.

Odbiorcy tej publikacji przed podjęciem jakiekolwiek decyzji inwestycyjnej na podstawie niniejszej publikacji powinni zasięgnąć opinii niezależnego doradcy finansowego.

TMS Brokers przy sporządzaniu niniejszej publikacji nie uwzględniał indywidualnych potrzeb i sytuacji danego inwestora. Inwestycje oraz usługi przedstawione lub zawarte w niniejszym dokumencie mogą nie być dla konkretnego inwestora odpowiednie, dlatego w razie wątpliwości dotyczących takich inwestycji bądź usług inwestycyjnych zaleca się konsultację z niezależnym doradcą inwestycyjnym.

Odbiorca niniejszego raportu musi dokonać własnej oceny, czy inwestycja w jakikolwiek instrument, do którego niniejsza publikacja się odnosi, jest dla niego odpowiednia w oparciu o korzyści i ryzyka w nim zawarte, biorąc pod uwagę jego własną strategię oraz sytuację prawną i finansową.

Żadna z informacji przedstawionych w niniejszej publikacji nie stanowi porady inwestycyjnej, prawnej, księgowej czy podatkowej lub oświadczenia, że jakakolwiek strategia inwestycyjna jest adekwatna lub odpowiednia z względu na indywidualne okoliczności dotyczące odbiorcy, jak również nie stanowi w żaden inny sposób osobistej rekomendacji. TMS Brokers nie świadczy usług doradztwa podatkowego związanych z inwestowaniem w instrumenty finansowe i zaleca skontaktowanie się z niezależnym doradcą podatkowym.

TMS Brokers informuje, że w przypadku usługi sporządzania rekomendacji o charakterze ogólnym, istnieje konflikt interesów polegający na wydaniu przez TMS Brokers rekomendacji o charakterze ogólnym przy jednoczesnym zawieraniu transakcji na portfelu handlowym TMS Brokers.

Niniejsza publikacja ma jedynie informacyjny charakter i: (i) nie stanowi ani nie tworzy części oferty sprzedaży, subskrypcji lub zaproszenia do nabycia lub subskrypcji jakichkolwiek instrumentów finansowych, (ii) nie ma na celu oferowania nabycia lub zapisu ani nakłaniania do nabycia lub zapisu na jakiekolwiek instrumenty finansowe, (iii) nie stanowi reklamy jakichkolwiek instrumentów finansowych.

Niniejsza publikacja została sporządzona z zachowaniem należytej staranności, rzetelności oraz zasad obiektywizmu w oparciu o ogólnodostępne informacje. Informacje i opinie zawarte w niniejszym dokumencie zostały zebrane lub opracowane przez TMS Brokers w oparciu o źródła uznawane za wiarygodne, jednakże TMS Brokers oraz podmioty z nim powiązane nie ponoszą odpowiedzialności za wszelkie niedokładności lub pominięcia. Niniejszy dokument wyraża wiedzę oraz poglądy jego autorów, według stanu na dzień sporządzenia.

Wyniki osiągnięte w przeszłości nie powinny być traktowane jako wskazanie czy gwarancja przyszłych wyników. TMS Brokers nie ponosi odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie niniejszej publikacji ani za szkody poniesione w wyniku decyzji inwestycyjnych na podstawie niniejszej publikacji. Data na pierwszej stronie niniejszej publikacji jest datą sporządzenia i jej opublikowania.

Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 81% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.

Szczegółowe informacje dotyczące TMS Brokers, zasad sporządzania i rozpowszechniania rekomendacji, źródeł informacji, określenia odbiorców rekomendacji, terminologii fachowej, konfliktów interesów, jak również częstotliwości wydawania i ważności rekomendacji, wskazane zostały na stronie internetowej www.tms.pl w części https://www.tms.pl/disclaimer/