Opinie
Autor: Konrad Białas

Przed BoC: czas na pauzę

Decyzja Banku Kanady zostanie opublikowana w środę 25 października o 16:00. Oczekujemy utrzymania stopy overnight na 1 proc. Wraz z decyzją opublikowany zostanie Raport Polityki Monetarnej z aktualizacją prognoz gospodarczych. Na 17:15 zaplanowana jest konferencja prezesa Poloza i wiceprezes Wilkins.

Po dwóch podwyżkach stopy procentowej o 25 pb z rzędu w lipcu i wrześniu teraz przyszedł czas na pauzę. Wskazują na to ostatnie komentarze z BoC. Prezes Poloz przypomniał, że nie ma „mechanicznego podejścia” w polityce pieniężnej i bank jest w „intensywnym trybie podlegania danym”. Bez wątpienia Bank potrzebuje ocenić wpływ ostatniego zacieśniania na gospodarkę, warunki kredytowe i aprecjację CAD, a tych jeszcze dokładnie nie widać. Dodatkowo w zeszłym tygodniu ciosem dla sentymentu były rozczarowujące dane o konsumpcji i cenach. W sierpniu sprzedaż detaliczna nieoczekiwanie spadła o 0,3 proc. m/m, wymazując dobry wynik z lipca. Z kolei wrześniowy CPI na 1,6 proc. r/r wypadł poniżej oczekiwanych 1,7 proc. (przy celu inflacyjnym 2 proc.). Wcześniej ankieta nastrojów w biznesie pokazała słabnięcie trendów zatrudnienia i inwestycji.

Jednak nie wszytko wygląda w Kanadzie ponuro. Dynamika PKB wypada powyżej lipcowych prognoz BoC i teraz prawdopodobnie będzie podlegać rewizji w górę. Pozytywnie powinien zostać oceniony też ostatni wzrost cen ropy naftowej. Rynek pracy pozostaje mocny, dając nadzieję na ożywienie presji płacowej. To łącznie pozwala BoC na podtrzymanie jastrzębiego nastawienia z podstawowym wydźwiękiem, że stopa procentowa powinna wzrastać w średnim terminie.

Jest mało prawdopodobne, aby po ostatnim zwrocie BoC wyraźnie złagodził przekaz, stąd ryzyka niespodzianki przeważają po jastrzębiej stronie. Konsensus dla środowej decyzji jest jednomyślny dla utrzymania stopy overnight na 1,0 proc., co sugerowałoby neutralne podejście rynku. Jednakże stawki rynku pieniężnego dyskontują ok. 4 pb bazowe podwyżki (16 proc.), więc utrzymanie stopy overnight bez zmian oznacza redukcję tej wyceny. Biorąc pod uwagę wysoką wrażliwość CAD na zmiany stawek rynkowych, we wstępnej reakcji CAD powinien tracić. Reszta będzie zależeć od tego, jak BoC ustawi się pod następne posiedzenie w grudniu, gdzie rynek wycenia 12 pb podwyżki (48 proc.). Wątpliwym jest, aby bank miał dać wyraźne wskazówki dla kolejnej podwyżki, a sygnalizowany tryb wait-and-see nie będzie zachęcał rynku, aby na tym etapie wyceniał wyższe prawdopodobieństwo zacieśniania pod koniec roku. W rezultacie na razie CAD pozostanie bez wsparcia ze strony polityki monetarnej.

Inwestuj teraz! Otwórz aplikację mobilną TMS Brokers.

Powrót
Zastrzeżenia prawne

Niniejsza publikacja została przygotowana przez Dom Maklerski TMS Brokers S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Złota 59, 00-120 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000204776, NIP 5262759131, kapitał w wysokości 3,537,560 PLN, w całości wpłacony (“TMS Brokers”) działającą zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, wyłącznie na potrzeby klientów TMS Brokers. TMS Brokers podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego na podstawie zezwolenia z dnia 26 kwietnia 2004 r. (KPWiG-4021-54-1/2004).

Niniejsza publikacja jest publikacją handlową w rozumieniu art. 36 ust. 2 Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy.

Odbiorcy tej publikacji przed podjęciem jakiekolwiek decyzji inwestycyjnej na podstawie niniejszej publikacji powinni zasięgnąć opinii niezależnego doradcy finansowego.

TMS Brokers przy sporządzaniu niniejszej publikacji nie uwzględniał indywidualnych potrzeb i sytuacji danego inwestora. Inwestycje oraz usługi przedstawione lub zawarte w niniejszym dokumencie mogą nie być dla konkretnego inwestora odpowiednie, dlatego w razie wątpliwości dotyczących takich inwestycji bądź usług inwestycyjnych zaleca się konsultację z niezależnym doradcą inwestycyjnym.

Odbiorca niniejszego raportu musi dokonać własnej oceny, czy inwestycja w jakikolwiek instrument, do którego niniejsza publikacja się odnosi, jest dla niego odpowiednia w oparciu o korzyści i ryzyka w nim zawarte, biorąc pod uwagę jego własną strategię oraz sytuację prawną i finansową.

Żadna z informacji przedstawionych w niniejszej publikacji nie stanowi porady inwestycyjnej, prawnej, księgowej czy podatkowej lub oświadczenia, że jakakolwiek strategia inwestycyjna jest adekwatna lub odpowiednia z względu na indywidualne okoliczności dotyczące odbiorcy, jak również nie stanowi w żaden inny sposób osobistej rekomendacji. TMS Brokers nie świadczy usług doradztwa podatkowego związanych z inwestowaniem w instrumenty finansowe i zaleca skontaktowanie się z niezależnym doradcą podatkowym.

TMS Brokers informuje, że w przypadku usługi sporządzania rekomendacji o charakterze ogólnym, istnieje konflikt interesów polegający na wydaniu przez TMS Brokers rekomendacji o charakterze ogólnym przy jednoczesnym zawieraniu transakcji na portfelu handlowym TMS Brokers.

Niniejsza publikacja ma jedynie informacyjny charakter i: (i) nie stanowi ani nie tworzy części oferty sprzedaży, subskrypcji lub zaproszenia do nabycia lub subskrypcji jakichkolwiek instrumentów finansowych, (ii) nie ma na celu oferowania nabycia lub zapisu ani nakłaniania do nabycia lub zapisu na jakiekolwiek instrumenty finansowe, (iii) nie stanowi reklamy jakichkolwiek instrumentów finansowych.

Niniejsza publikacja została sporządzona z zachowaniem należytej staranności, rzetelności oraz zasad obiektywizmu w oparciu o ogólnodostępne informacje. Informacje i opinie zawarte w niniejszym dokumencie zostały zebrane lub opracowane przez TMS Brokers w oparciu o źródła uznawane za wiarygodne, jednakże TMS Brokers oraz podmioty z nim powiązane nie ponoszą odpowiedzialności za wszelkie niedokładności lub pominięcia. Niniejszy dokument wyraża wiedzę oraz poglądy jego autorów, według stanu na dzień sporządzenia.

Wyniki osiągnięte w przeszłości nie powinny być traktowane jako wskazanie czy gwarancja przyszłych wyników. TMS Brokers nie ponosi odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie niniejszej publikacji ani za szkody poniesione w wyniku decyzji inwestycyjnych na podstawie niniejszej publikacji. Data na pierwszej stronie niniejszej publikacji jest datą sporządzenia i jej opublikowania.

Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 81% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.

Szczegółowe informacje dotyczące TMS Brokers, zasad sporządzania i rozpowszechniania rekomendacji, źródeł informacji, określenia odbiorców rekomendacji, terminologii fachowej, konfliktów interesów, jak również częstotliwości wydawania i ważności rekomendacji, wskazane zostały na stronie internetowej www.tms.pl w części https://www.tms.pl/disclaimer/