Opinie
Autor: Konrad Białas

Po referendum w Katalonii: ograniczone pole rażenia

Główny indeks giełdy w Madrycie Ibex35 traci dziś 1,9 proc., podczas gdy DAX, CAC40 i FTSE100 zyskują od 0,1 proc. do 0,6 proc. Ibex już rano otworzył się luką spadkową i choć w pierwszym ruchu potrafił zniwelować połowę spadków, to dalszy handel pozostaje z negatywną wymową.

Ograniczone pole rażenia widać też na rynku obligacji skarbowych. Rentowności 10-letnich obligacji skarbowych Hiszpanii rosną dziś o 9 pb do 1,68 proc. Dla porównania, oprocentowanie włoskich papierów rośnie dziś tylko o 4 pb do 2,14 proc., a niemieckich spada o 2 pb do 0,44 proc. Niemieckie papiery, traktowane jako bezpieczne, ściągają część kapitału, jednak zmiany są nieduże, a stabilność innych rynków (poza hiszpańskim) wskazuje na spokój inwestorów.

EUR/USD w najniższym punkcie dnia na 1,1730 był ok. 60 pipsów niżej od startu poweekendowego handlu, co należy uznać za umiarkowany ruch. Dodatkowo część spadku należy przypisać czynnikom po stronie dolara, który dziś w trakcie sesji azjatyckiej zyskiwał do wszystkich walut G10. Stąd nie można powiedzieć, aby euro wyraźnie traciło przez Katalonię, chociaż mógłby być to element zachęcający do zajmowania krótkich pozycji.

Co teraz? Jutro odbędzie się sesja nadzwyczajna Parlamentu Katalonii dotycząca wyników referendum, gdzie może zostać uchwalona deklaracja niepodległości rozpoczynająca proces wystąpienia regionu z Hiszpanii. Nie jest to jednak pewna ścieżka rozwoju wypadków, gdyż prawo przewiduje możliwość podjęcia negocjacji z władzami w Madrycie.

Nawet jeśli rząd w Katalonii ogłosi niepodległość decyzja będzie zakwestionowana przez Trybunał Konstytucyjny. Oczywiście rząd w Katalonii może zignorować postawienia TK.

Możliwym scenariuszem jest, że władze w Katalonii będą szukać potwierdzenia wyników referendum w przyspieszonych wyborach regionalnych, z jednej strony starając się wykorzystać niezadowolenie społeczne ze sposobu, w jaki policja starała się zakłócić głosowanie, a także szukając potwierdzenia głosu wyborców w legalnym wyborach. To jednak oznacza przedłużający się okres niepewności o przyszłość Hiszpanii.

Pomimo tego, trzeba pamiętać, że w ostatnich latach inwestorzy w Europie przechodzili przez większe perturbacje polityczne i nauczyli się, by nie wyciągać pochopnych wniosków. Choć skrajne scenariusze mogą być wyjątkowo negatywne dla Hiszpanii (zamieszki, powstanie zbrojnych ruchów separatystycznych) i Europy (efekt zarażenia), dopóki sytuacja się nie wyklaruje, rynki finansowe mogą wstrzymywać się z większą reakcją.

Inwestuj teraz! Otwórz aplikację mobilną TMS Brokers.

Powrót
Zastrzeżenia prawne

Niniejsza publikacja została przygotowana przez OANDA TMS Brokers S.A. (dawniej: Dom Maklerski TMS Brokers S.A.) z siedzibą w Warszawie, ul. Złota 59, 00-120 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000204776, NIP 5262759131, kapitał w wysokości 3,537,560 PLN, w całości opłacony (“OANDA TMS Brokers”) działającą zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, wyłącznie na potrzeby klientów OANDA TMS Brokers. OANDA TMS Brokers podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego na podstawie zezwolenia z dnia 26 kwietnia 2004 r. (KPWiG-4021-54-1/2004).

Niniejsza publikacja jest publikacją handlową w rozumieniu art. 36 ust. 2 Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy.

Odbiorcy tej publikacji przed podjęciem jakiekolwiek decyzji inwestycyjnej na podstawie niniejszej publikacji powinni zasięgnąć opinii niezależnego doradcy finansowego.

OANDA TMS Brokers przy sporządzaniu niniejszej publikacji nie uwzględniał indywidualnych potrzeb i sytuacji danego inwestora. Inwestycje oraz usługi przedstawione lub zawarte w niniejszym dokumencie mogą nie być dla konkretnego inwestora odpowiednie, dlatego w razie wątpliwości dotyczących takich inwestycji bądź usług inwestycyjnych zaleca się konsultację z niezależnym doradcą inwestycyjnym.

Odbiorca niniejszego raportu musi dokonać własnej oceny, czy inwestycja w jakikolwiek instrument, do którego niniejsza publikacja się odnosi, jest dla niego odpowiednia w oparciu o korzyści i ryzyka w nim zawarte, biorąc pod uwagę jego własną strategię oraz sytuację prawną i finansową.

Żadna z informacji przedstawionych w niniejszej publikacji nie stanowi porady inwestycyjnej, prawnej, księgowej czy podatkowej lub oświadczenia, że jakakolwiek strategia inwestycyjna jest adekwatna lub odpowiednia z względu na indywidualne okoliczności dotyczące odbiorcy, jak również nie stanowi w żaden inny sposób osobistej rekomendacji. OANDA TMS Brokers nie świadczy usług doradztwa podatkowego związanych z inwestowaniem w instrumenty finansowe i zaleca skontaktowanie się z niezależnym doradcą podatkowym.

OANDA TMS Brokers informuje, że w przypadku usługi sporządzania rekomendacji o charakterze ogólnym, istnieje konflikt interesów polegający na wydaniu przez OANDA TMS Brokers rekomendacji o charakterze ogólnym przy jednoczesnym zawieraniu transakcji na portfelu handlowym OANDA TMS Brokers.

Niniejsza publikacja ma jedynie informacyjny charakter i: (i) nie stanowi ani nie tworzy części oferty sprzedaży, subskrypcji lub zaproszenia do nabycia lub subskrypcji jakichkolwiek instrumentów finansowych, (ii) nie ma na celu oferowania nabycia lub zapisu ani nakłaniania do nabycia lub zapisu na jakiekolwiek instrumenty finansowe, (iii) nie stanowi reklamy jakichkolwiek instrumentów finansowych.

Niniejsza publikacja została sporządzona z zachowaniem należytej staranności, rzetelności oraz zasad obiektywizmu w oparciu o ogólnodostępne informacje. Informacje i opinie zawarte w niniejszym dokumencie zostały zebrane lub opracowane przez OANDA TMS Brokers w oparciu o źródła uznawane za wiarygodne, jednakże OANDA TMS Brokers oraz podmioty z nim powiązane nie ponoszą odpowiedzialności za wszelkie niedokładności lub pominięcia. Niniejszy dokument wyraża wiedzę oraz poglądy jego autorów, według stanu na dzień sporządzenia.

Wyniki osiągnięte w przeszłości nie powinny być traktowane jako wskazanie czy gwarancja przyszłych wyników. OANDA TMS Brokers nie ponosi odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie niniejszej publikacji ani za szkody poniesione w wyniku decyzji inwestycyjnych na podstawie niniejszej publikacji. Data na pierwszej stronie niniejszej publikacji jest datą sporządzenia i jej opublikowania.

Usługa TMS Stocks (przyjmowanie i przekazywanie zleceń) oferowana jest w ramach sprzedaży krzyżowej wraz z usługą TMS Connect (wykonywanie zleceń). Szczegółowe informacje dotyczące ryzyk wynikających z poszczególnych usług oferowanych w ramach sprzedaży krzyżowej oraz informacje o kosztach i opłatach związanych z tymi usługami dostępne są na stronie internetowej www.tms.pl w sekcji Dokumenty.

Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 81% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.

Szczegółowe informacje dotyczące OANDA TMS Brokers, zasad sporządzania i rozpowszechniania rekomendacji, źródeł informacji, określenia odbiorców rekomendacji, terminologii fachowej, konfliktów interesów, jak również częstotliwości wydawania i ważności rekomendacji, wskazane zostały na stronie internetowej www.tms.pl w części https://www.tms.pl/disclaimer/