Opinie
Autor: Konrad Białas

Po decyzji SNB: zmiana języka nie zmienia słabej pozycji CHF

Szwajcarski Bank Narodowy zgodnie z oczekiwaniami pozostawił stopy procentowe bez zmian – cel dla depozytów na żądanie wynosi -0,75 proc. Ocena gospodarki uległa nieznacznej poprawie po stronie wyższych prognoz inflacji w latach 2017-2019 o 0,1 pkt proc. dla każdego roku (odpowiednio 0,4 proc., 0,4 proc. i 1,1 proc.). Bank zwraca uwagę na korzystny wpływ globalnego ożywienia oraz deprecjacji franka.

W tym drugim przypadku zmiany w komunikacie są najistotniejsze. Bank zauważa osłabienie franka do euro (i umocnienie względem dolara), co razem pomaga „zredukować, w pewnym stopniu, znaczące przewartościowanie waluty”. Mimo to frank pozostaje „wysoko wyceniany”, a sytuacja rynku walutowego wciąż jest niestabilna. SNB w dalszym ciągu deklaruje gotowość do interwencji, jeśli zajdzie taka konieczność.

Złagodzenie języka w stosunku do waluty nie zwiastuje jeszcze zmiany nastawienia w polityce monetarnej. Wręcz przeciwnie, SNB liczy na dalszą deprecjację franka i zamierza wspierać siły rynkowe poprzez utrzymywanie ujemnych stóp procentowych, podczas gdy coraz więcej głównych banków centralnych zgłasza chęć zaostrzania polityki. Oczekiwalibyśmy, że Szwajcarski Bank Narodowy nie zacznie sygnalizować otwartości do podwyżek stóp procentowych przynajmniej do czasu, aż EUR/CHF (główna para w rozważaniach SNB) nie powróci ponad 1,20. SNB prawdopodobnie wstrzyma kolejne zmiany języka do czasu, kiedy Europejski Bank Centralny nie przedstawi planu ograniczania skupu aktywów (QE). Ruchu EBC spodziewamy się w październiku, co teoretycznie czyni kolejne posiedzenie SNB w grudniu pierwszym terminem na odpowiedź. Mimo to jest bardziej realne, że szwajcarski bank będzie dłużej zwlekał z odejściem od ultra-łagodnej polityki i pozwoli na dalszą deprecjację franka dla wsparcia wzrostu i podbicia inflacji.

W ocenie perspektyw franka nie można zapominać, że w oczach inwestorów aktualny jest jego status „bezpiecznej przystani”, co oznacza jego umocnienie w okresach wzrostu awersji do ryzyka na rynkach finansowych. Ponadto jesteśmy zdania, że rajd EUR w sile z ostatnich miesięcy (główny motor wzrostów EUR/CHF) nie jest do powtórzenia w średnim terminie. Dlatego też zakładamy, że EUR/CHF utrzyma się blisko 1,15 do końca roku z przyspieszeniem wzrostów do 1,18 na koniec 2018 r. Dla kursu franka do złotego oznacza to 3,74 na koniec grudnia tego roku i spadek do 3,64 na koniec 2018 r.

Inwestuj teraz! Otwórz aplikację mobilną TMS Brokers.

Powrót
Zastrzeżenia prawne

Niniejsza publikacja została przygotowana przez OANDA TMS Brokers S.A. (dawniej: Dom Maklerski TMS Brokers S.A.) z siedzibą w Warszawie, ul. Złota 59, 00-120 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000204776, NIP 5262759131, kapitał w wysokości 3,537,560 PLN, w całości opłacony (“OANDA TMS Brokers”) działającą zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, wyłącznie na potrzeby klientów OANDA TMS Brokers. OANDA TMS Brokers podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego na podstawie zezwolenia z dnia 26 kwietnia 2004 r. (KPWiG-4021-54-1/2004).

Niniejsza publikacja jest publikacją handlową w rozumieniu art. 36 ust. 2 Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy.

Odbiorcy tej publikacji przed podjęciem jakiekolwiek decyzji inwestycyjnej na podstawie niniejszej publikacji powinni zasięgnąć opinii niezależnego doradcy finansowego.

OANDA TMS Brokers przy sporządzaniu niniejszej publikacji nie uwzględniał indywidualnych potrzeb i sytuacji danego inwestora. Inwestycje oraz usługi przedstawione lub zawarte w niniejszym dokumencie mogą nie być dla konkretnego inwestora odpowiednie, dlatego w razie wątpliwości dotyczących takich inwestycji bądź usług inwestycyjnych zaleca się konsultację z niezależnym doradcą inwestycyjnym.

Odbiorca niniejszego raportu musi dokonać własnej oceny, czy inwestycja w jakikolwiek instrument, do którego niniejsza publikacja się odnosi, jest dla niego odpowiednia w oparciu o korzyści i ryzyka w nim zawarte, biorąc pod uwagę jego własną strategię oraz sytuację prawną i finansową.

Żadna z informacji przedstawionych w niniejszej publikacji nie stanowi porady inwestycyjnej, prawnej, księgowej czy podatkowej lub oświadczenia, że jakakolwiek strategia inwestycyjna jest adekwatna lub odpowiednia z względu na indywidualne okoliczności dotyczące odbiorcy, jak również nie stanowi w żaden inny sposób osobistej rekomendacji. OANDA TMS Brokers nie świadczy usług doradztwa podatkowego związanych z inwestowaniem w instrumenty finansowe i zaleca skontaktowanie się z niezależnym doradcą podatkowym.

OANDA TMS Brokers informuje, że w przypadku usługi sporządzania rekomendacji o charakterze ogólnym, istnieje konflikt interesów polegający na wydaniu przez OANDA TMS Brokers rekomendacji o charakterze ogólnym przy jednoczesnym zawieraniu transakcji na portfelu handlowym OANDA TMS Brokers.

Niniejsza publikacja ma jedynie informacyjny charakter i: (i) nie stanowi ani nie tworzy części oferty sprzedaży, subskrypcji lub zaproszenia do nabycia lub subskrypcji jakichkolwiek instrumentów finansowych, (ii) nie ma na celu oferowania nabycia lub zapisu ani nakłaniania do nabycia lub zapisu na jakiekolwiek instrumenty finansowe, (iii) nie stanowi reklamy jakichkolwiek instrumentów finansowych.

Niniejsza publikacja została sporządzona z zachowaniem należytej staranności, rzetelności oraz zasad obiektywizmu w oparciu o ogólnodostępne informacje. Informacje i opinie zawarte w niniejszym dokumencie zostały zebrane lub opracowane przez OANDA TMS Brokers w oparciu o źródła uznawane za wiarygodne, jednakże OANDA TMS Brokers oraz podmioty z nim powiązane nie ponoszą odpowiedzialności za wszelkie niedokładności lub pominięcia. Niniejszy dokument wyraża wiedzę oraz poglądy jego autorów, według stanu na dzień sporządzenia.

Wyniki osiągnięte w przeszłości nie powinny być traktowane jako wskazanie czy gwarancja przyszłych wyników. OANDA TMS Brokers nie ponosi odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie niniejszej publikacji ani za szkody poniesione w wyniku decyzji inwestycyjnych na podstawie niniejszej publikacji. Data na pierwszej stronie niniejszej publikacji jest datą sporządzenia i jej opublikowania.

Usługa TMS Stocks (przyjmowanie i przekazywanie zleceń) oferowana jest w ramach sprzedaży krzyżowej wraz z usługą TMS Connect (wykonywanie zleceń). Szczegółowe informacje dotyczące ryzyk wynikających z poszczególnych usług oferowanych w ramach sprzedaży krzyżowej oraz informacje o kosztach i opłatach związanych z tymi usługami dostępne są na stronie internetowej www.tms.pl w sekcji Dokumenty.

Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 81% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.

Szczegółowe informacje dotyczące OANDA TMS Brokers, zasad sporządzania i rozpowszechniania rekomendacji, źródeł informacji, określenia odbiorców rekomendacji, terminologii fachowej, konfliktów interesów, jak również częstotliwości wydawania i ważności rekomendacji, wskazane zostały na stronie internetowej www.tms.pl w części https://www.tms.pl/disclaimer/