Opinie
Autor: Sebastian Trojanowski

Okiem zarządzającego: 29 VIII

Przykładowo, jeden z naszych top-picków w sektorze, czyli Intesa SanPaolo, najmocniej ze wszystkich banków pobił konsensus zysku netto aż o 320 proc. Dobry performance spółek finansowych, oprócz pozytywnych zaskoczeń wynikowych, bierze się także z gry inwestorów pod zacieśnianie polityki monetarnej w Europie w 2018 r. Z drugiej strony, ta sama siła wzmacnia euro i ciąży wycenom spółek niemieckich i francuskich. Naszym zdaniem, mimo ostatnich pozytywnych danych ze strefy euro, w tym lepszej od oczekiwań dynamiki PKB w II kwartale, wzrost nie jest na tyle trwały, żeby uzasadniał tak gwałtowne dostosowanie jak to ma miejsce na rynku walutowym. Z drugiej strony, perspektywa zakończenia QE jest dość realna, więc indeksy w centrum Europy będą pozostawać pod presją. Podobnie jak ceny obligacji w Europie, lecz tutaj sytuacja jest bardziej skomplikowana, gdyż brak wyraźnego przyspieszenia inflacji będzie hamował wzrosty rentowności (i oczekiwania na podwyżki stóp), podobnie jak utrzymujące się podwyższone ryzyko geopolityczne (USA i Korea Północna).

Hitem II kwartału br., zgodnie z naszymi przypuszczeniami, okazały się ceny metali przemysłowych oraz akcji spółek wydobywczych, gdzie najsilniejszą spółką z grona notowanych w indeksie STOXX Europe 600 Basic Materials był nasz top pick Anglo American Plc. Generalnie najwięcej zyskiwały konglomeraty wydobywcze, których przeważanie zalecaliśmy w lipcu. Jednakże, dynamika wzrostów przerosła nasze oczekiwania i obecnie oczekujemy schłodzenia wzrostów nie zmieniając jednakże pozytywnego nastawienia do sektora. Tym samym, na tej fali mocno zyskiwały rynki emerging markets, gdzie dodatkowym paliwem były zwyżki spółek technologicznych i z pogranicza technologii oraz konsumpcji. W efekcie indeks MSCI Emerging Markets wzrósł o ponad 7 proc. od początku kwartału. Nie spodziewaliśmy się tak silnej kontynuacji trendu wzrostowego w szerokim koszyku emerging markets, co nas zaskoczyło, szczególnie w przypadku rynku polskiego. Jednakże sytuacja na rynku polskim jest o tyle trudna, gdyż wzrost ma charakter rotacyjny (ostatnio rosła głównie energetyka) i bardzo wąski (głównie duże spółki z WIG20 i część średnich). Większość średnich i małych spółek pozostaje w trendzie spadkowym od kilku miesięcy, co jest niepokojące, gdyż o „zdrowej” hossie mówimy, gdy ma ona potwierdzenie w szerokości rynku. W Warszawie tego ewidentnie brakuje. Niemniej uważamy, że warto szukać okazji w części już przecenionych, lecz silnych fundamentalnie spółek z segmentu MiŚ, przykłady to: Alumetal, Elemental Holding, Wielton czy też Ciech. W części z nich pogorszenie wyników ma naszym zdaniem charakter przejściowy (Ciech) i nie do końca zależny od samej spółki (Alumetal), a w Elemental Holding ostatnie spadki miały związek z nieudanym przejęciem w Niemczech oraz wyjściem jednego z głównych akcjonariuszy ze spółki. W gronie spółek z WIG20 nie widzimy silnych przesłanek do dalszego forsowania wycen spółek finansowych i energetycznych, więc potencjał wzrostowy wydaje się mocno ograniczony. Naszym faworytem pozostają walory CCC i Eurocashu.

W USA i Europie Zachodniej sezon wyników kwartalnych jest już za nami. Za oceanem w indeksie S&P 500 zaskoczyły pozytywnie przede wszystkim spółki technologiczne, ochrony zdrowia oraz wydobywcze. Przy czym zaskoczenie dotyczyło głównie zysków netto (o 4.37 proc. w całym indeksie), gdyż na poziomie przychodów niespodzianki były marginalne (analogicznie o 0.84 proc.). W Europie natomiast prym wiódł sektor wydobywczy, paliwowy oraz, przede wszystkim, finansowy. Wyniki netto spółek finansowych zaskoczyły średnio o ponad 18 proc., a samych banków o 26 proc. Mocne, dwucyfrowe zaskoczenia na poziomie zysków netto pojawiły się w przypadku wielu podmiotów, a zakres geograficzny również był szeroki, co potwierdza szeroką skalę ożywienia gospodarczego w strefie euro i koreluje pozytywnie z danymi płynącymi z ostatniego odczytu o dynamice PKB na tym obszarze.

Na rynku metali szlachetnych słaby dolar, wzrost zmienności na rynkach akcji oraz ryzyko polityczne przyczyniły się do dynamicznego wzrostu cen złota, srebra oraz platyny, przy czym tylko złoto zdołało wyjść na tegoroczne maksima powyżej 1300 USD za uncję. Ponadto spółki zajmujące się wydobyciem metali szlachetnych generalnie in plus zaskakiwały wynikami, szczególnie te większe, a cieszyły zwłaszcza wzrosty wolumenów wydobycia, co było dużym problemem w pierwszym półroczu. W okresie napięć na linii USA – Korea Północna zalecane jest utrzymywanie ekspozycji na ten rynek, czy to bezpośrednio czy też pośrednio przez ETFy na spółki wydobywcze, lecz głównym ryzykiem jest korekta słabości USD, co przy obecnej skali ruchu może spowodować dość gwałtowne cofnięcie cen metali szlachetnych i jest to argument za zachowaniem czujności.

Inwestuj teraz! Otwórz aplikację mobilną TMS Brokers.

Powrót
Zastrzeżenia prawne

Niniejsza publikacja została przygotowana przez OANDA TMS Brokers S.A. (dawniej: Dom Maklerski TMS Brokers S.A.) z siedzibą w Warszawie, ul. Złota 59, 00-120 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000204776, NIP 5262759131, kapitał w wysokości 3,537,560 PLN, w całości opłacony (“OANDA TMS Brokers”) działającą zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, wyłącznie na potrzeby klientów OANDA TMS Brokers. OANDA TMS Brokers podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego na podstawie zezwolenia z dnia 26 kwietnia 2004 r. (KPWiG-4021-54-1/2004).

Niniejsza publikacja jest publikacją handlową w rozumieniu art. 36 ust. 2 Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy.

Odbiorcy tej publikacji przed podjęciem jakiekolwiek decyzji inwestycyjnej na podstawie niniejszej publikacji powinni zasięgnąć opinii niezależnego doradcy finansowego.

OANDA TMS Brokers przy sporządzaniu niniejszej publikacji nie uwzględniał indywidualnych potrzeb i sytuacji danego inwestora. Inwestycje oraz usługi przedstawione lub zawarte w niniejszym dokumencie mogą nie być dla konkretnego inwestora odpowiednie, dlatego w razie wątpliwości dotyczących takich inwestycji bądź usług inwestycyjnych zaleca się konsultację z niezależnym doradcą inwestycyjnym.

Odbiorca niniejszego raportu musi dokonać własnej oceny, czy inwestycja w jakikolwiek instrument, do którego niniejsza publikacja się odnosi, jest dla niego odpowiednia w oparciu o korzyści i ryzyka w nim zawarte, biorąc pod uwagę jego własną strategię oraz sytuację prawną i finansową.

Żadna z informacji przedstawionych w niniejszej publikacji nie stanowi porady inwestycyjnej, prawnej, księgowej czy podatkowej lub oświadczenia, że jakakolwiek strategia inwestycyjna jest adekwatna lub odpowiednia z względu na indywidualne okoliczności dotyczące odbiorcy, jak również nie stanowi w żaden inny sposób osobistej rekomendacji. OANDA TMS Brokers nie świadczy usług doradztwa podatkowego związanych z inwestowaniem w instrumenty finansowe i zaleca skontaktowanie się z niezależnym doradcą podatkowym.

OANDA TMS Brokers informuje, że w przypadku usługi sporządzania rekomendacji o charakterze ogólnym, istnieje konflikt interesów polegający na wydaniu przez OANDA TMS Brokers rekomendacji o charakterze ogólnym przy jednoczesnym zawieraniu transakcji na portfelu handlowym OANDA TMS Brokers.

Niniejsza publikacja ma jedynie informacyjny charakter i: (i) nie stanowi ani nie tworzy części oferty sprzedaży, subskrypcji lub zaproszenia do nabycia lub subskrypcji jakichkolwiek instrumentów finansowych, (ii) nie ma na celu oferowania nabycia lub zapisu ani nakłaniania do nabycia lub zapisu na jakiekolwiek instrumenty finansowe, (iii) nie stanowi reklamy jakichkolwiek instrumentów finansowych.

Niniejsza publikacja została sporządzona z zachowaniem należytej staranności, rzetelności oraz zasad obiektywizmu w oparciu o ogólnodostępne informacje. Informacje i opinie zawarte w niniejszym dokumencie zostały zebrane lub opracowane przez OANDA TMS Brokers w oparciu o źródła uznawane za wiarygodne, jednakże OANDA TMS Brokers oraz podmioty z nim powiązane nie ponoszą odpowiedzialności za wszelkie niedokładności lub pominięcia. Niniejszy dokument wyraża wiedzę oraz poglądy jego autorów, według stanu na dzień sporządzenia.

Wyniki osiągnięte w przeszłości nie powinny być traktowane jako wskazanie czy gwarancja przyszłych wyników. OANDA TMS Brokers nie ponosi odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie niniejszej publikacji ani za szkody poniesione w wyniku decyzji inwestycyjnych na podstawie niniejszej publikacji. Data na pierwszej stronie niniejszej publikacji jest datą sporządzenia i jej opublikowania.

Usługa TMS Stocks (przyjmowanie i przekazywanie zleceń) oferowana jest w ramach sprzedaży krzyżowej wraz z usługą TMS Connect (wykonywanie zleceń). Szczegółowe informacje dotyczące ryzyk wynikających z poszczególnych usług oferowanych w ramach sprzedaży krzyżowej oraz informacje o kosztach i opłatach związanych z tymi usługami dostępne są na stronie internetowej www.tms.pl w sekcji Dokumenty.

Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 81% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.

Szczegółowe informacje dotyczące OANDA TMS Brokers, zasad sporządzania i rozpowszechniania rekomendacji, źródeł informacji, określenia odbiorców rekomendacji, terminologii fachowej, konfliktów interesów, jak również częstotliwości wydawania i ważności rekomendacji, wskazane zostały na stronie internetowej www.tms.pl w części https://www.tms.pl/disclaimer/