Opinie
Autor: Dariusz Świniarski

Okiem zarządzającego: 21 IX

Natomiast Janet Yellen podczas konferencji prasowej po posiedzeniu podtrzymała retorykę prezentowaną w minionych miesiącach. Prezes Fed zakomunikowała rynkom, że FOMC oczekuje, iż w kolejnych kwartałach adekwatną reakcją polityki monetarnej będzie dalszy stopniowy proces zacieśniania. Wczorajszy wydźwięk komunikatu FOMC wskazuje na wciąż otwartą kwestię co do dalszego zacieśnienia polityki pieniężnej na posiedzeniu w grudniu br. Zestawiając retorykę FOMC z oczekiwaniami dotyczącymi poziomu stóp procentowych można zakładać, że grudniowa podwyżka stóp procentowych jest cały czas bazowym scenariuszem komitetu FOMC. Tym tłumaczymy wczorajszą korektę notowań EURUSD i widzimy potencjał do kontynuacji trendu w krótkim i średnim terminie. Ten trend przełoży się negatywnie na notowania walut krajów rozwijających, dlatego cały czas podtrzymujemy naszą prognozę odwrócenia trendu spadkowego na parze USDPLN.

Biorąc pod uwagę drugą część komunikatu prezes Yellen dotyczącą rozpoczęcia programu redukcji sumy bilansowej widzimy presję na wyceny mocno rosnących od początku roku rynków rozwijających się. Natomiast bieżąca sytuacja fundamentalna rynków wschodzących jest zdecydowanie lepsza w porównaniu do 2013 r., kiedy okresowy wzrost obaw przed szybszymi zmianami w polityce QE Fed był znacząco wyższy. O ile zatem zmiany w polityce Fed dotyczącą redukcji bilansu powinny ograniczać skalę napływu kapitału na rynki wschodzące w porównaniu z bardzo silnym napływem tego kapitału w I połowie br., to ograniczenie napływów na te rynki w kontekście zmian w polityce Fed może być krótkotrwałe, aczkolwiek silne. Widzimy też potencjał korekty na rynkach surowców, zarówno jeżeli chodzi o metale przemysłowe jak i szlachetne, lecz krótkoterminowo mogą się ich ceny znajdować pod presją silniejszego USD. Natomiast normalizacja polityki monetarnej i ograniczanie sumy bilansowej przez Fed oraz perspektywa zakończenia QE w strefie euro nie pozostawia przestrzeni na dalsze wzrosty na cen obligacji. Te decyzje implikują w naszej ocenie powrót scenariusza reflacji. W średnim horyzoncie taki scenariusz wspierać będzie rynek metali szlachetnych, a dodatkowo srebro i platyna dają również ekspozycję wzrost światowego PKB.

Inwestuj teraz! Otwórz aplikację mobilną TMS Brokers.

Powrót
Zastrzeżenia prawne

Niniejsza publikacja została przygotowana przez Dom Maklerski TMS Brokers S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Złota 59, 00-120 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000204776, NIP 5262759131, kapitał w wysokości 3,537,560 PLN, w całości wpłacony (“TMS Brokers”) działającą zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, wyłącznie na potrzeby klientów TMS Brokers. TMS Brokers podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego na podstawie zezwolenia z dnia 26 kwietnia 2004 r. (KPWiG-4021-54-1/2004).

Niniejsza publikacja jest publikacją handlową w rozumieniu art. 36 ust. 2 Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy.

Odbiorcy tej publikacji przed podjęciem jakiekolwiek decyzji inwestycyjnej na podstawie niniejszej publikacji powinni zasięgnąć opinii niezależnego doradcy finansowego.

TMS Brokers przy sporządzaniu niniejszej publikacji nie uwzględniał indywidualnych potrzeb i sytuacji danego inwestora. Inwestycje oraz usługi przedstawione lub zawarte w niniejszym dokumencie mogą nie być dla konkretnego inwestora odpowiednie, dlatego w razie wątpliwości dotyczących takich inwestycji bądź usług inwestycyjnych zaleca się konsultację z niezależnym doradcą inwestycyjnym.

Odbiorca niniejszego raportu musi dokonać własnej oceny, czy inwestycja w jakikolwiek instrument, do którego niniejsza publikacja się odnosi, jest dla niego odpowiednia w oparciu o korzyści i ryzyka w nim zawarte, biorąc pod uwagę jego własną strategię oraz sytuację prawną i finansową.

Żadna z informacji przedstawionych w niniejszej publikacji nie stanowi porady inwestycyjnej, prawnej, księgowej czy podatkowej lub oświadczenia, że jakakolwiek strategia inwestycyjna jest adekwatna lub odpowiednia z względu na indywidualne okoliczności dotyczące odbiorcy, jak również nie stanowi w żaden inny sposób osobistej rekomendacji. TMS Brokers nie świadczy usług doradztwa podatkowego związanych z inwestowaniem w instrumenty finansowe i zaleca skontaktowanie się z niezależnym doradcą podatkowym.

TMS Brokers informuje, że w przypadku usługi sporządzania rekomendacji o charakterze ogólnym, istnieje konflikt interesów polegający na wydaniu przez TMS Brokers rekomendacji o charakterze ogólnym przy jednoczesnym zawieraniu transakcji na portfelu handlowym TMS Brokers.

Niniejsza publikacja ma jedynie informacyjny charakter i: (i) nie stanowi ani nie tworzy części oferty sprzedaży, subskrypcji lub zaproszenia do nabycia lub subskrypcji jakichkolwiek instrumentów finansowych, (ii) nie ma na celu oferowania nabycia lub zapisu ani nakłaniania do nabycia lub zapisu na jakiekolwiek instrumenty finansowe, (iii) nie stanowi reklamy jakichkolwiek instrumentów finansowych.

Niniejsza publikacja została sporządzona z zachowaniem należytej staranności, rzetelności oraz zasad obiektywizmu w oparciu o ogólnodostępne informacje. Informacje i opinie zawarte w niniejszym dokumencie zostały zebrane lub opracowane przez TMS Brokers w oparciu o źródła uznawane za wiarygodne, jednakże TMS Brokers oraz podmioty z nim powiązane nie ponoszą odpowiedzialności za wszelkie niedokładności lub pominięcia. Niniejszy dokument wyraża wiedzę oraz poglądy jego autorów, według stanu na dzień sporządzenia.

Wyniki osiągnięte w przeszłości nie powinny być traktowane jako wskazanie czy gwarancja przyszłych wyników. TMS Brokers nie ponosi odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie niniejszej publikacji ani za szkody poniesione w wyniku decyzji inwestycyjnych na podstawie niniejszej publikacji. Data na pierwszej stronie niniejszej publikacji jest datą sporządzenia i jej opublikowania.

Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 81% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.

Szczegółowe informacje dotyczące TMS Brokers, zasad sporządzania i rozpowszechniania rekomendacji, źródeł informacji, określenia odbiorców rekomendacji, terminologii fachowej, konfliktów interesów, jak również częstotliwości wydawania i ważności rekomendacji, wskazane zostały na stronie internetowej www.tms.pl w części https://www.tms.pl/disclaimer/