Opinie
Autor: Dariusz Świniarski

Okiem zarządzającego: 12 IX

Obecnie liczba spekulacyjnych długich pozycji na parze EUR/USD przewyższa liczbę krótkich o +97,6 proc., zmiana z -42 proc. w połowie grudnia 2016 r. Stąd także brak symetryczności w reakcji na dane z realnej gospodarki, gdzie USD nie reaguje na pozytywne odczyty z amerykańskiej gospodarki, a jakiekolwiek wypowiedzi M. Draghiego odczytywane są jako „jastrzębie” i pchają parę EUR/USD w górę. Słabość dolara to woda na młyn dla wielu innych klas aktywów. Najmocniej dyskontował tą słabość rynek surowców, czyli metale przemysłowe i szlachetne. Oczywiście poza innymi czynnikami fundamentalnymi (stabilny popyt, mniejsza podaż i przestoje spowodowane strajkami) słaby USD przełożył się na dynamiczny wzrost cen miedzi (+49 proc. od listopada 2016 i +25 proc. YTD). Na mocnych plusach od początku roku są również metale szlachetne (+18 proc. YTD złoto i +14 proc. YTD srebro, +13 proc. platyna). Zwyżki na rynku surowców pozytywnie przekładają się na wyceny rynków rozwijających się. Indeks MSCI Emerging Markets jest na 28 proc. plusie od początku roku, podczas gdy MSCI All Countries Index zyskał +14,5 proc. YTD. W naszej ocenie obecne wyceny rynków rozwijających w dużej mierze dyskontują znaczącą poprawę zysków spółek z rynków emerging markerts, gdyż poprawa zysków dla spółek emerging markerts zakłada 22 proc. dynamikę bez uwzględniania zdarzeń jednorazowych.

Dodatkowo słabość USD wpłynęła na silną aprecjacje walut krajów rozwijających się. Natomiast zyski omawianych spółek pochodzą z eksportu i każde umacnianie rodzimych walut negatywnie wpływa na realizowane marże. Odzwierciedlone jest to w prognozach na 2018 rok, gdzie dynamika zysków netto zakłada 12 proc. dynamikę. Z wrześniowego badania BofAML wynika również pozycjonowanie się zarządzających pod zbliżająca się korektę na rynkach. Najsilniej od 14 miesięcy wzrósł odsetek zarządzających, którzy zabezpieczyli się na wypadek korekty na światowych rynkach, co koresponduje z najwyższym odsetkiem zarządzających od 2000 roku, w których ocenie akcje są obecnie przewartościowane. Jedynie wyższy poziom gotówki w portfelach funduszy na świecie (4,8 proc. obecnie vs. 3,5 proc. w 2000 roku) powoduje, że bieżąca sytuacja w analizowanych okresach nie jest identyczna. To co obecnie skłania do zachowania ostrożności to równie wysokie, jak rynków akcyjnych, wyceny na rynku długu. A właśnie przecena na globalnym rynku obligacji może być w ocenie zarządzających jednym z czynników, które zapoczątkują korektę na rynkach akcji. W naszej ocenie rentowności na rynku długu są obecnie rekordowo niskie, biorąc pod uwagę cykl w jakim znajduje się światowa gospodarka, co potwierdza 81 proc. zarządzających wg. wrześniowego badania BofAML.

W odniesieniu do krajowego rynku proponujemy zachować ostrożność. MSCI Poland od 18 listopada 2016 (po wyborach prezydenckich w USA) jest na 45 proc. plusie vs. +30 proc. indeks MSCI Emerging Markets. Zestawiając to z prognozowanymi zyskami dla MSCI Poland, które mają przewidywana dynamikę +21 proc., widać istotne przereagowanie indeksu MSCI Poland. Jednakże jeżeli w USA i Europie Zachodniej sezon wyników kwartalnych przyniósł generalnie pozytywne zaskoczenia (dwucyfrowe zaskoczenia na poziomie zysków netto w przypadku wielu podmiotów, a zakres geograficzny również był szeroki, co potwierdza szeroką skalę ożywienia gospodarczego w strefie euro i koreluje pozytywnie z danymi płynącymi z ostatniego odczytu o dynamice PKB na tym obszarze); to kończący się sezon wyników za II kwartał 2017 r. w kraju przynosi mieszany obraz. Polskie blue chipy dowoziły prognozowane wyniki (energetyka, banki, spółki konsumenckie) to jednak obraz polskich małych i średnich spółek jest już negatywny. W największym stopniu dotyczy to spółek z indeksu sWIG80 z dużym udziałem eksportu (Alumetal, Stalprodukt, Elemental Holding, Amica, Wawel, Wielton, Izoblok). Zarządy prezentując gorsze od konsensusu rynkowego wyniki, zwracają uwagę na presje na marże ze strony rosnących kosztów pracy, cen surowców i silnej aprecjacji PLN. Dodatkowo kolejna grupa spółek, po branży dystrybutorów IT, jest dotykana przez kontrole skarbowe i obciążane domiarami podatkowymi (Kruk, Eurocash). Niemniej, uważamy, że warto szukać okazji w części już przecenionych, lecz silnych fundamentalnie spółek z segmentu MiŚ. W części z nich pogorszenie wyników ma naszym zdaniem charakter przejściowy (Ciech) i nie do końca zależny od samej spółki (Alumetal). W gronie spółek z WIG20 nie widzimy silnych przesłanek do dalszego forsowania wycen spółek finansowych i energetycznych, więc potencjał wzrostowy wydaje się mocno ograniczony.

Inwestuj teraz! Otwórz aplikację mobilną TMS Brokers.

Powrót
Zastrzeżenia prawne

Niniejsza publikacja została przygotowana przez OANDA TMS Brokers S.A. (dawniej: Dom Maklerski TMS Brokers S.A.) z siedzibą w Warszawie, ul. Złota 59, 00-120 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000204776, NIP 5262759131, kapitał w wysokości 3,537,560 PLN, w całości opłacony (“OANDA TMS Brokers”) działającą zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, wyłącznie na potrzeby klientów OANDA TMS Brokers. OANDA TMS Brokers podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego na podstawie zezwolenia z dnia 26 kwietnia 2004 r. (KPWiG-4021-54-1/2004).

Niniejsza publikacja jest publikacją handlową w rozumieniu art. 36 ust. 2 Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Informacje zawarte w tej publikacji nie są skierowane do odbiorców konkretnego kraju i nie są przeznaczone do dystrybucji do państw, w których dystrybucja albo użytkowanie tych informacji byłyby niezgodne z lokalnym prawem, wymogami i regulacjami.

Odbiorcy tej publikacji przed podjęciem jakiekolwiek decyzji inwestycyjnej na podstawie niniejszej publikacji powinni zasięgnąć opinii niezależnego doradcy finansowego.

OANDA TMS Brokers przy sporządzaniu niniejszej publikacji nie uwzględniał indywidualnych potrzeb i sytuacji danego inwestora. Inwestycje oraz usługi przedstawione lub zawarte w niniejszym dokumencie mogą nie być dla konkretnego inwestora odpowiednie, dlatego w razie wątpliwości dotyczących takich inwestycji bądź usług inwestycyjnych zaleca się konsultację z niezależnym doradcą inwestycyjnym.

Informacje zawarte w niniejszym raporcie stanowią rekomendację inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia delegowanego komisji (UE) 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów, wyniku doradztwa inwestycyjnego. Niniejszy raport stanowi badanie inwestycyjne rozumieniu przepisów Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy.

Odbiorca niniejszego raportu musi dokonać własnej oceny, czy inwestycja w jakikolwiek instrument, do którego niniejsza publikacja się odnosi, jest dla niego odpowiednia w oparciu o korzyści i ryzyka w nim zawarte, biorąc pod uwagę jego własną strategię oraz sytuację prawną i finansową.

Żadna z informacji przedstawionych w niniejszej publikacji nie stanowi porady inwestycyjnej, prawnej, księgowej czy podatkowej lub oświadczenia, że jakakolwiek strategia inwestycyjna jest adekwatna lub odpowiednia z względu na indywidualne okoliczności dotyczące odbiorcy, jak również nie stanowi w żaden inny sposób osobistej rekomendacji i nie jest świadczeniem usług doradztwa inwestycyjnego do celów dyrektywy 2014/65/UE. OANDA TMS Brokers nie świadczy usług doradztwa podatkowego związanych z inwestowaniem w instrumenty finansowe i zaleca skontaktowanie się z niezależnym doradcą podatkowym.

OANDA TMS Brokers informuje, że w przypadku usługi sporządzania rekomendacji o charakterze ogólnym, istnieje konflikt interesów polegający na wydaniu przez OANDA TMS Brokers rekomendacji o charakterze ogólnym przy jednoczesnym zawieraniu transakcji na portfelu handlowym OANDA TMS Brokers.

Niniejsza publikacja ma jedynie informacyjny charakter i: (i) nie stanowi ani nie tworzy części oferty sprzedaży, subskrypcji lub zaproszenia do nabycia lub subskrypcji jakichkolwiek instrumentów finansowych, (ii) nie ma na celu oferowania nabycia lub zapisu ani nakłaniania do nabycia lub zapisu na jakiekolwiek instrumenty finansowe, (iii) nie stanowi reklamy jakichkolwiek instrumentów finansowych.

Niniejsza publikacja została sporządzona z zachowaniem należytej staranności, rzetelności oraz zasad obiektywizmu w oparciu o ogólnodostępne informacje. Informacje i opinie zawarte w niniejszym dokumencie zostały zebrane lub opracowane przez OANDA TMS Brokers w oparciu o źródła uznawane za wiarygodne, jednakże OANDA TMS Brokers oraz podmioty z nim powiązane nie ponoszą odpowiedzialności za wszelkie niedokładności lub pominięcia. Niniejszy dokument wyraża wiedzę oraz poglądy jego autorów, według stanu na dzień sporządzenia.

Wyniki osiągnięte w przeszłości nie powinny być traktowane jako wskazanie czy gwarancja przyszłych wyników. OANDA TMS Brokers nie ponosi odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie niniejszej publikacji ani za szkody poniesione w wyniku decyzji inwestycyjnych na podstawie niniejszej publikacji. Data na pierwszej stronie niniejszej publikacji jest datą sporządzenia i jej opublikowania.

Usługa TMS Stocks (przyjmowanie i przekazywanie zleceń) oferowana jest w ramach sprzedaży krzyżowej wraz z usługą TMS Connect (wykonywanie zleceń). Szczegółowe informacje dotyczące ryzyk wynikających z poszczególnych usług oferowanych w ramach sprzedaży krzyżowej oraz informacje o kosztach i opłatach związanych z tymi usługami dostępne są na stronie internetowej www.tms.pl w sekcji Dokumenty.

Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 71% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.

Szczegółowe informacje dotyczące OANDA TMS Brokers, zasad sporządzania i rozpowszechniania rekomendacji, źródeł informacji, określenia odbiorców rekomendacji, terminologii fachowej, konfliktów interesów, jak również częstotliwości wydawania i ważności rekomendacji, wskazane zostały na stronie internetowej www.tms.pl w części https://www.tms.pl/disclaimer/