Opinie
Autor: Sebastian Trojanowski

Okiem zarządzającego: 10 VII

Zwyżki indeksów napędzały przede wszystkim bardzo dobre wyniki ze spółek I kwartał, lecz w tle obserwowaliśmy negatywne zaskoczenia w odczytach makroekonomicznych, przede wszystkim z USA i ze strefy euro. Niemiłą niespodziankę sprawiły inwestorom odczyty inflacyjne, które od lutego stopniowo się pogarszały i nie zmieniło się to w II kwartale, co wywierało stałą presję na ceny surowców oraz metali szlachetnych. Dodatkowo, kolejna podwyżka stóp w USA (w pełni wyceniona) w połączeniu z jastrzębią wypowiedzią Mario Draghiego w czerwcu były sygnałem do masowej wyprzedaży na rynku obligacji. Począwszy od ostatniego tygodnia czerwca, rentowności niemieckich 10-latek wzrosły ponad dwukrotnie, co wywołało gwałtowne spadki cen metali szlachetnych i stawia pod dużym znakiem zapytania kontynuację rocznego trendu wzrostowego na rynkach akcji. Inwestorzy pozycjonują się pod konwergencję polityk monetarnych ECB i Fed, co nie sprzyja globalnemu apetytowi na ryzyko.

W perspektywie średnioterminowej (6M) wydaje nam się, że rynki akcji stoją w obliczu korekty wynikającej z procesów dostosowawczych do nowej rzeczywistości, co oznaczać będzie podwyższoną zmienność oraz stopniową presję na wyceny spółek. Wynika to z perspektywy ogólnego wzrostu kosztu kapitału na rynkach. Z drugiej strony, wydaje się że epoka słabego euro jest również za nami, co wystawia na wyższe ryzyko spółki niemieckie, lecz tutaj liczy się przede wszystkim siła euro do koszyka walut wschodzących, a nie USD. Powyższe otoczenie nie będzie sprzyjać aktywom z rynków wschodzących, lecz w perspektywie kwartału liczymy na korekcyjne odbicie cen metali przemysłowych, które mocno traciły od początku roku, co powinno pomagać niektórym krajowym indeksom (Rosja, Brazylia, Indonezja).

Nasze nastawienie do rynku polskiego jest negatywne z uwagi na fakt, iż w wyceny dużych spółek są obecnie wymagające. Płaskie wolumeny w sektorze bankowym, wraz z dodatkowymi składkami na BFG, nie będą sprzyjać poprawie wyników, aczkolwiek wzrost rentowności stwarza pewien potencjał do wzrostu marż odsetkowych. Dodatkowo ostatnie odczyty inflacji bazowej CPI przesunęły na 4Q’18 perspektywę pierwszej podwyżki stóp procentowych w Polsce, co w świetle dynamicznych wzrostów banków od początku roku rodzi ryzyko korekty. Spółki paliwowe złoty okres wyników prawdopodobnie maja już za sobą. W spółkach energetycznych nie widzimy istotnego potencjału wzrostowego, a naszymi top pickami z WIG20 są: CCC i Eurocash, lecz to zdecydowanie za mało, aby dźwigać indeks. Tym samym, o kierunku zadecydują napływy zagraniczne, a sentyment do globalnego koszyka emerging markets wydaje się najbardziej wrażliwy w globalnej skali z uwagi na silne pozycjonowanie inwestorów od początku roku. W pewnym stopniu obrazuje to czerwcowa słabość walut krajów wschodzących, co wspomagane powinno być ucieczką z rynku obligacji, a właśnie napływy na rynek krajowego długu były głównym czynnikiem stojącym za siłą złotego od początku roku.

W koszyku akcyjnym zalecamy dalsze akumulowanie akcji banków europejskich, gdyż wzrost rentowności stwarza duży potencjał do poprawy marż odsetkowych. Ponadto, w sektorze rozpędzają się procesy konsolidacyjne (przejęcie Banco Popular Espanol przez Banco Santander, przejęcie aktywów dwóch włoskich banków regionalnych przez Intesę SanPaolo), co z kolei wspiera duże spółki z tego sektora. Z drugiej strony, warto pochylić się nad akcjami spółek wydobywczych, przy czym lepszym pomysłem jest skupienie się na konglomeratach wydobywczych, aniżeli spółek o dużej koncentracji produktowej i geograficznej. W gronie spółek przemysłowych tymczasowo nie zalecamy ekspozycji na sektor motoryzacyjny, gdyż zarówno w USA jak i Europie notowaliśmy w ostatnim czasie słabe dane sprzedażowe, co po okresie długiej hossy może negatywnie ciążyć spółkom z sektora.

Inwestuj teraz! Otwórz aplikację mobilną TMS Brokers.

Powrót
Zastrzeżenia prawne

Niniejsza publikacja została przygotowana przez Dom Maklerski TMS Brokers S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Złota 59, 00-120 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000204776, NIP 5262759131, kapitał w wysokości 3,537,560 PLN, w całości wpłacony (“TMS Brokers”) działającą zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, wyłącznie na potrzeby klientów TMS Brokers. TMS Brokers podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego na podstawie zezwolenia z dnia 26 kwietnia 2004 r. (KPWiG-4021-54-1/2004).

Niniejsza publikacja jest publikacją handlową w rozumieniu art. 36 ust. 2 Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy.

Odbiorcy tej publikacji przed podjęciem jakiekolwiek decyzji inwestycyjnej na podstawie niniejszej publikacji powinni zasięgnąć opinii niezależnego doradcy finansowego.

TMS Brokers przy sporządzaniu niniejszej publikacji nie uwzględniał indywidualnych potrzeb i sytuacji danego inwestora. Inwestycje oraz usługi przedstawione lub zawarte w niniejszym dokumencie mogą nie być dla konkretnego inwestora odpowiednie, dlatego w razie wątpliwości dotyczących takich inwestycji bądź usług inwestycyjnych zaleca się konsultację z niezależnym doradcą inwestycyjnym.

Odbiorca niniejszego raportu musi dokonać własnej oceny, czy inwestycja w jakikolwiek instrument, do którego niniejsza publikacja się odnosi, jest dla niego odpowiednia w oparciu o korzyści i ryzyka w nim zawarte, biorąc pod uwagę jego własną strategię oraz sytuację prawną i finansową.

Żadna z informacji przedstawionych w niniejszej publikacji nie stanowi porady inwestycyjnej, prawnej, księgowej czy podatkowej lub oświadczenia, że jakakolwiek strategia inwestycyjna jest adekwatna lub odpowiednia z względu na indywidualne okoliczności dotyczące odbiorcy, jak również nie stanowi w żaden inny sposób osobistej rekomendacji. TMS Brokers nie świadczy usług doradztwa podatkowego związanych z inwestowaniem w instrumenty finansowe i zaleca skontaktowanie się z niezależnym doradcą podatkowym.

TMS Brokers informuje, że w przypadku usługi sporządzania rekomendacji o charakterze ogólnym, istnieje konflikt interesów polegający na wydaniu przez TMS Brokers rekomendacji o charakterze ogólnym przy jednoczesnym zawieraniu transakcji na portfelu handlowym TMS Brokers.

Niniejsza publikacja ma jedynie informacyjny charakter i: (i) nie stanowi ani nie tworzy części oferty sprzedaży, subskrypcji lub zaproszenia do nabycia lub subskrypcji jakichkolwiek instrumentów finansowych, (ii) nie ma na celu oferowania nabycia lub zapisu ani nakłaniania do nabycia lub zapisu na jakiekolwiek instrumenty finansowe, (iii) nie stanowi reklamy jakichkolwiek instrumentów finansowych.

Niniejsza publikacja została sporządzona z zachowaniem należytej staranności, rzetelności oraz zasad obiektywizmu w oparciu o ogólnodostępne informacje. Informacje i opinie zawarte w niniejszym dokumencie zostały zebrane lub opracowane przez TMS Brokers w oparciu o źródła uznawane za wiarygodne, jednakże TMS Brokers oraz podmioty z nim powiązane nie ponoszą odpowiedzialności za wszelkie niedokładności lub pominięcia. Niniejszy dokument wyraża wiedzę oraz poglądy jego autorów, według stanu na dzień sporządzenia.

Wyniki osiągnięte w przeszłości nie powinny być traktowane jako wskazanie czy gwarancja przyszłych wyników. TMS Brokers nie ponosi odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie niniejszej publikacji ani za szkody poniesione w wyniku decyzji inwestycyjnych na podstawie niniejszej publikacji. Data na pierwszej stronie niniejszej publikacji jest datą sporządzenia i jej opublikowania.

Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 81% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.

Szczegółowe informacje dotyczące TMS Brokers, zasad sporządzania i rozpowszechniania rekomendacji, źródeł informacji, określenia odbiorców rekomendacji, terminologii fachowej, konfliktów interesów, jak również częstotliwości wydawania i ważności rekomendacji, wskazane zostały na stronie internetowej www.tms.pl w części https://www.tms.pl/disclaimer/