Opinie
Autor: autor: Błażej Kiermasz

Metale i energia: ropa i srebro silnie w dół

Surowce energetyczne i metale Źródło: Bloomberg

Ropa

W piątek silnie na wartości zyskiwała ropa. Tego dnia swój raport opublikowała Międzynarodowa Agencja Energetyczna (IEA – International Energy Agency). Prognozuje on obniżenie produkcji prze kraje OPEC o 1,4 mln baryłek dziennie w przyszłym roku. Taka decyzja może zapaść na najbliższym spotkaniu OPEC 27 listopada. Pomimo to IEA zakłada, że ceny czarnego złota będą zniżkować jeszcze w pierwszej połowie 2015 roku. Pomogło to notowaniom jedynie tymczasowo. Dziś zniżki ropy Brent i WTI przekraczają 1 proc. Zapowiada się kolejny słaby tydzień dla czarnego złota. Być może to właśnie jeszcze niższa cena ropy skłoni decydentów OPEC do zmiany stanowiska  i obniżenia wolumenu produkcji.

Złoto

Spekulacyjna pozycja na złocie została wyraźnie skrócona. Spowodowane było to zarówno wzrostem pozycji krótkich, jak i zamykaniem długich. Wydaje się, że jedynym racjonalnym wytłumaczeniem powodu, dla którego złoto nie osuwa się na nowe minima, jest nadzieja związana z referendum w Szwajcarii. Jeżeli Szwajcarzy wyrażą chęć do utrzymywania większych rezerw w złocie, to SNB będzie zmuszony do zakupu ponad 1800 ton tego kruszcu w ciągu 5 lat. Dodatkowo pojawiły się spekulacje, że w celu pobudzenia inflacji ECB może zacząć skupować złoto. Silne wzrostowe odreagowanie z ubiegłego miesiąca może doprowadzić do wzrostu cen kruszcu w obecnym.

Srebro

Po raz pierwszy od 9 tygodni spekulacyjna pozycja netto na srebrze wzrosła. Piątkowy wzrost był najsilniejszym od 9 miesięcy. Pomimo to dziś notowania tego metalu szlachetnego nie kontynuują zwyżek. Wydaje się jednak, że tak silne odbicie może doprowadzić do kontynuacji ruchu wzrostowego w najbliższych dniach.

Gaz ziemny

Zdecydowanie na plus wyróżnia się gaz ziemny, który zyskuje około 2,5 proc. Jest to spowodowane obawami związanymi z bardzo zimnymi masami powietrza, które nadciągają nad centralne i wschodnie rejony USA. Dziś i jutro temperatura ma być tam od 20 do 40 stopni Farenheita niższa od średniej. Spodziewana dziś temperatura w Chicago to -11 stopniu Celsjusza. W ostatniej dekadzie miesiąc ma być jednak znacznie cieplej.

Powrót
Zastrzeżenia prawne

Niniejsza publikacja została przygotowana przez Dom Maklerski TMS Brokers S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Złota 59, 00-120 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000204776, NIP 5262759131, kapitał w wysokości 3,537,560 PLN, w całości wpłacony (“TMS Brokers”) działającą zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, wyłącznie na potrzeby klientów TMS Brokers. TMS Brokers podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego na podstawie zezwolenia z dnia 26 kwietnia 2004 r. (KPWiG-4021-54-1/2004).

Niniejsza publikacja jest publikacją handlową w rozumieniu art. 36 ust. 2 Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy.

Odbiorcy tej publikacji przed podjęciem jakiekolwiek decyzji inwestycyjnej na podstawie niniejszej publikacji powinni zasięgnąć opinii niezależnego doradcy finansowego.

TMS Brokers przy sporządzaniu niniejszej publikacji nie uwzględniał indywidualnych potrzeb i sytuacji danego inwestora. Inwestycje oraz usługi przedstawione lub zawarte w niniejszym dokumencie mogą nie być dla konkretnego inwestora odpowiednie, dlatego w razie wątpliwości dotyczących takich inwestycji bądź usług inwestycyjnych zaleca się konsultację z niezależnym doradcą inwestycyjnym.

Odbiorca niniejszego raportu musi dokonać własnej oceny, czy inwestycja w jakikolwiek instrument, do którego niniejsza publikacja się odnosi, jest dla niego odpowiednia w oparciu o korzyści i ryzyka w nim zawarte, biorąc pod uwagę jego własną strategię oraz sytuację prawną i finansową.

Żadna z informacji przedstawionych w niniejszej publikacji nie stanowi porady inwestycyjnej, prawnej, księgowej czy podatkowej lub oświadczenia, że jakakolwiek strategia inwestycyjna jest adekwatna lub odpowiednia z względu na indywidualne okoliczności dotyczące odbiorcy, jak również nie stanowi w żaden inny sposób osobistej rekomendacji. TMS Brokers nie świadczy usług doradztwa podatkowego związanych z inwestowaniem w instrumenty finansowe i zaleca skontaktowanie się z niezależnym doradcą podatkowym.

TMS Brokers informuje, że w przypadku usługi sporządzania rekomendacji o charakterze ogólnym, istnieje konflikt interesów polegający na wydaniu przez TMS Brokers rekomendacji o charakterze ogólnym przy jednoczesnym zawieraniu transakcji na portfelu handlowym TMS Brokers.

Niniejsza publikacja ma jedynie informacyjny charakter i: (i) nie stanowi ani nie tworzy części oferty sprzedaży, subskrypcji lub zaproszenia do nabycia lub subskrypcji jakichkolwiek instrumentów finansowych, (ii) nie ma na celu oferowania nabycia lub zapisu ani nakłaniania do nabycia lub zapisu na jakiekolwiek instrumenty finansowe, (iii) nie stanowi reklamy jakichkolwiek instrumentów finansowych.

Niniejsza publikacja została sporządzona z zachowaniem należytej staranności, rzetelności oraz zasad obiektywizmu w oparciu o ogólnodostępne informacje. Informacje i opinie zawarte w niniejszym dokumencie zostały zebrane lub opracowane przez TMS Brokers w oparciu o źródła uznawane za wiarygodne, jednakże TMS Brokers oraz podmioty z nim powiązane nie ponoszą odpowiedzialności za wszelkie niedokładności lub pominięcia. Niniejszy dokument wyraża wiedzę oraz poglądy jego autorów, według stanu na dzień sporządzenia.

Wyniki osiągnięte w przeszłości nie powinny być traktowane jako wskazanie czy gwarancja przyszłych wyników. TMS Brokers nie ponosi odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie niniejszej publikacji ani za szkody poniesione w wyniku decyzji inwestycyjnych na podstawie niniejszej publikacji. Data na pierwszej stronie niniejszej publikacji jest datą sporządzenia i jej opublikowania.

Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 81% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.

Szczegółowe informacje dotyczące TMS Brokers, zasad sporządzania i rozpowszechniania rekomendacji, źródeł informacji, określenia odbiorców rekomendacji, terminologii fachowej, konfliktów interesów, jak również częstotliwości wydawania i ważności rekomendacji, wskazane zostały na stronie internetowej www.tms.pl w części https://www.tms.pl/disclaimer/