Opinie
Autor: Kornel Kot

Macron jedną nogą w Pałacu

Ostatnie sondaże wyraźnie oddalają scenariusz objęcia prezydenckiego fotela przez Marine Le Pen, która w pierwszej konfrontacji zyskała 21,3 proc. poparcie francuskiego społeczeństwa. Niedzielne głosowanie coraz bardziej przypomina zeszłoroczny wyścig do Białego Domu. Zdeterminowanemu elektoratowi Le Pen towarzyszy rzesza przeciwników, którym daleko do sympatyków Emmanuela Macrona. Według badań opinii publicznej wielu Francuzów coraz mocniej wątpi w zapewnienia zarówno szefowej Frontu Narodowego, jak i lidera proeuropejskiej partii En Marche!. Wśród kwestii podnoszonych przez społeczeństwo znajdują się takie aspekty jak bezrobocie koniunkturalne oraz bezpieczeństwo wewnętrzne. Drugi z problemów coraz mocniej przybiera na sile, bowiem pojedynek pomiędzy Le Pen oraz Macronem odbywa się w trakcie stanu wyjątkowego obowiązującego od listopada 2015 roku.

Rozwiązanie problemu wysokiego odsetka osób pozostających bez pracy to przede wszystkim domena Le Pen, która w trakcie ostatniej wizyty w Amiens została powitana z entuzjazmem przez tamtejszych pracowników Whirlpoola. Brak prowadzenia ostrej kampanii przez Macrona częściowo godził w jego wizerunek. W obliczu coraz odważniej rosnącego poparcia Le Pen lider En Marche! zdecydował się obrać na cel Polskę, która po jego zwycięstwie ma zostać obarczona sankcjami za wyłamywanie się z unijnych koncepcji.

W trakcie środowej debaty telewizyjnej Marine Le Pen startowała z pozycji czarnego konia. Przy ówczesnym rozkładzie głosów mogła zaryzykować stosunkowo wiele, aby zmniejszyć dystans do wyprzedzającego ją o 20 pp. Emmanuela Macrona, którego celem było przede wszystkim zachowanie bieżącego poparcia. Le Pen nie wykorzystała swojej szansy, na co dobitnie wskazują wyniki badania opinii publicznej. Według Elabe kandydatka skrajnej prawicy została uznana za przekonującą zaledwie przez 34 proc. ankietowanych.

Porażka Marine Le Pen została już zdyskontowana przez rynki. Obecnie może ona liczyć na 38 proc. poparcie, co przy dość wiernym elektoracie oddala polityczną kompromitację, na którą został narażony jej ojciec w pojedynku z Jacques Chiraciem. Przekroczenie progu 40 proc. przez Le Pen będzie nie lada wyczynem, który zmieni pogląd Francuzów na przyszły rozkład sił w parlamencie. Publikacja exit-polls nastąpi wraz z końcem głosowania, tj. o godzinie 20:00. Pierwszych przecieków dotyczących rozkładu poparcia należy się spodziewać niespełna dwie godziny wcześniej.

Inwestuj teraz! Otwórz aplikację mobilną TMS Brokers.

Powrót
Zastrzeżenia prawne

Niniejsza publikacja została przygotowana przez Dom Maklerski TMS Brokers S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Złota 59, 00-120 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000204776, NIP 5262759131, kapitał w wysokości 3,537,560 PLN, w całości wpłacony (“TMS Brokers”) działającą zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, wyłącznie na potrzeby klientów TMS Brokers. TMS Brokers podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego na podstawie zezwolenia z dnia 26 kwietnia 2004 r. (KPWiG-4021-54-1/2004).

Niniejsza publikacja jest publikacją handlową w rozumieniu art. 36 ust. 2 Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy.

Odbiorcy tej publikacji przed podjęciem jakiekolwiek decyzji inwestycyjnej na podstawie niniejszej publikacji powinni zasięgnąć opinii niezależnego doradcy finansowego.

TMS Brokers przy sporządzaniu niniejszej publikacji nie uwzględniał indywidualnych potrzeb i sytuacji danego inwestora. Inwestycje oraz usługi przedstawione lub zawarte w niniejszym dokumencie mogą nie być dla konkretnego inwestora odpowiednie, dlatego w razie wątpliwości dotyczących takich inwestycji bądź usług inwestycyjnych zaleca się konsultację z niezależnym doradcą inwestycyjnym.

Odbiorca niniejszego raportu musi dokonać własnej oceny, czy inwestycja w jakikolwiek instrument, do którego niniejsza publikacja się odnosi, jest dla niego odpowiednia w oparciu o korzyści i ryzyka w nim zawarte, biorąc pod uwagę jego własną strategię oraz sytuację prawną i finansową.

Żadna z informacji przedstawionych w niniejszej publikacji nie stanowi porady inwestycyjnej, prawnej, księgowej czy podatkowej lub oświadczenia, że jakakolwiek strategia inwestycyjna jest adekwatna lub odpowiednia z względu na indywidualne okoliczności dotyczące odbiorcy, jak również nie stanowi w żaden inny sposób osobistej rekomendacji. TMS Brokers nie świadczy usług doradztwa podatkowego związanych z inwestowaniem w instrumenty finansowe i zaleca skontaktowanie się z niezależnym doradcą podatkowym.

TMS Brokers informuje, że w przypadku usługi sporządzania rekomendacji o charakterze ogólnym, istnieje konflikt interesów polegający na wydaniu przez TMS Brokers rekomendacji o charakterze ogólnym przy jednoczesnym zawieraniu transakcji na portfelu handlowym TMS Brokers.

Niniejsza publikacja ma jedynie informacyjny charakter i: (i) nie stanowi ani nie tworzy części oferty sprzedaży, subskrypcji lub zaproszenia do nabycia lub subskrypcji jakichkolwiek instrumentów finansowych, (ii) nie ma na celu oferowania nabycia lub zapisu ani nakłaniania do nabycia lub zapisu na jakiekolwiek instrumenty finansowe, (iii) nie stanowi reklamy jakichkolwiek instrumentów finansowych.

Niniejsza publikacja została sporządzona z zachowaniem należytej staranności, rzetelności oraz zasad obiektywizmu w oparciu o ogólnodostępne informacje. Informacje i opinie zawarte w niniejszym dokumencie zostały zebrane lub opracowane przez TMS Brokers w oparciu o źródła uznawane za wiarygodne, jednakże TMS Brokers oraz podmioty z nim powiązane nie ponoszą odpowiedzialności za wszelkie niedokładności lub pominięcia. Niniejszy dokument wyraża wiedzę oraz poglądy jego autorów, według stanu na dzień sporządzenia.

Wyniki osiągnięte w przeszłości nie powinny być traktowane jako wskazanie czy gwarancja przyszłych wyników. TMS Brokers nie ponosi odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie niniejszej publikacji ani za szkody poniesione w wyniku decyzji inwestycyjnych na podstawie niniejszej publikacji. Data na pierwszej stronie niniejszej publikacji jest datą sporządzenia i jej opublikowania.

Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 81% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.

Szczegółowe informacje dotyczące TMS Brokers, zasad sporządzania i rozpowszechniania rekomendacji, źródeł informacji, określenia odbiorców rekomendacji, terminologii fachowej, konfliktów interesów, jak również częstotliwości wydawania i ważności rekomendacji, wskazane zostały na stronie internetowej www.tms.pl w części https://www.tms.pl/disclaimer/