Opinie
Autor: Konrad Białas

Kilka pytań przed FOMC

Czy stopy procentowe zostaną zmienione?

Krótka odpowiedź – nie. Ostatnia projekcja Fed dotycząca ścieżki stóp procentowych sugerowała jeszcze jedną podwyżkę o 25 pb do końca roku, ale jest zdecydowanie bardziej prawdopodobne, że nastąpi ona w grudniu. Przede wszystkim Fed preferuje podejmować decyzję o zmianach stóp na posiedzeniach z konferencją prasową. W listopadzie otrzymamy tylko komunikat. Sytuacja zmieni się od przyszłego roku, kiedy konferencja będzie po każdym posiedzeniu, dzięki czemu więcej posiedzeń może być branych pod uwagę dla podwyżek, ale na razie listopad odpada.

Po drugie Fed przywykł do powolnego tempa podwyżek raz na kwartał z ostatnią zmianą we wrześniu. Od czasu wrześniowego posiedzenia gospodarka utrzymała solidne tempo rozwoju, dzięki czemu Fed powinien podtrzymać dotychczasowy kurs.

Po trzecie rynkowa wycena prawdopodobieństwa podwyżki dziś wynosi 13,4 proc. i 78,1 proc. dla posiedzenia w grudniu. Fed ostatniej rzeczy, jakiej by chciał, to szokować rynek i doprowadzać do perturbacji na rynku akcji, obligacji i USD. Jeśli listopad miał być rozważany pod podwyżkę, członkowie Fed od tygodni przygotowywaliby na taką ewentualność, przemycając sugestie w wystąpieniach publicznych.

Czy dojdzie do zmian w komunikacie dotyczących sytuacji w gospodarce?

Od czasu wrześniowego posiedzenia gospodarka USA podtrzymuje solidne tempo ożywienia. Wstępny szacunek PKB za III kw. wskazał wprawdzie spowolnienie w inwestycjach, ale jest to konsekwencja silnego tempa wzrostu w poprzednich kwartałach. Warunki finansowe uległy niewielkiemu zacieśnieniu w związku ze spadkami na rynku akcji, ale jednocześnie zahamowany został wzrost rynkowych stawek oprocentowania (w tym kosztów kredytu). Po pozytywnej stronie odznacza się kontynuowana poprawa sytuacji na rynku pracy z silną dynamiką płac (3,1 proc. r/r) i spadkiem stopy bezrobocia o 0,2 pkt proc. do 3,7 proc. Wskaźniki aktywności biznesu pozostają wysoko, a indeks zaufania konsumentów jest na 17-letnim szczycie. Przyspieszenie wskaźników kosztowych przemawia za wzrostem presji inflacyjnej. Sądzimy, że w ogólnym ujęciu Fed podtrzyma optymistyczna ocenę pozwalając na konsytuację jastrzębiej polityki.

Czy Fed odniesie się do ostatniej przeceny na rynkach akcji?

Warunki finansowe w USA, czyli sytuacja na rynku akcji, obligacji, zmiany w kosztach kredytów, jest bacznie obserwowana przez Fed i stanowi jeden z elementów wpływających na strategię. Ostatnia słabość rynków akcji podnosi ryzyko, że w komunikacie FOMC wprowadzi fragment o uważnym obserwowaniu niepokojących zmian na rynkach finansowych. Uważamy jednak, że prawdopodobieństwo takiej zmiany jest niewielkie. Fed nie zwykł reagować gorączkowo na zawirowania rynkowe i do grudnia ma czas na spokojną obserwację. Sygnalizowanie obaw w komunikacie w tym tygodniu może niepotrzebnie wysłać gołębi sygnał, który mógłby podsycić nerwowość inwestorów i doprowadzić do pogorszenia warunków finansowych.

Co z dalszą redukcją sumy bilansowej?

Od roku Fed zmniejsza wielkość sumy bilansowej banku. W czasie kryzysu finansowego suma bilansowa Fed zwiększyła się z 870 mld USD w sierpniu 2007 r. do 4,5 bln we wrześniu 2017 r. w ramach skupu aktywów finansowych w celu wsparcia gospodarki i systemu finansowego. Wraz z procesem normalizacji polityki monetarnej oprócz podwyżek stóp procentowych Fed angażuje się w odwracanie strategii skupu aktywów. Rok temu rozpoczął program, w ramach którego środki pozyskane z zapadających obligacji nie będą w pełni wykorzystywane do zakupu nowych instrumentów. Początkowo Fed pozwalał na wygaszenie 10 mld USD środków miesięcznie, zwiększając pulę co kwartał do 50 mld USD/miesiąc obecnie.

Teraz rynek jest zainteresowany, jak proces redukcji sumy bilansowej będzie postępował dalej i jak długo potrwa. Jest to ważna kwestia, która może wzmacniać tempo normalizacji polityki monetarnej lub też na pewnym etapie na wyłączność stanowić substytut podwyżek stóp procentowych. Sądzimy, że członkowie FOMC mogą już być w trakcie dyskusji o docelowej wielkości sumy bilansowej, jednak na tym etapie żadne konkretne decyzje nie są jeszcze podjęte. Jest bardziej prawdopodobne, że decyzja pojawi się na posiedzeniu w grudniu, gdzie do dyspozycji będzie konferencja prasowa, na której prezes Powell będzie mógł wytłumaczyć strategię redukcji.

Inwestuj teraz! Otwórz aplikację mobilną TMS Brokers.

Powrót
Zastrzeżenia prawne

Niniejsza publikacja została przygotowana przez Dom Maklerski TMS Brokers S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Złota 59, 00-120 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000204776, NIP 5262759131, kapitał w wysokości 3,537,560 PLN, w całości wpłacony (“TMS Brokers”) działającą zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, wyłącznie na potrzeby klientów TMS Brokers. TMS Brokers podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego na podstawie zezwolenia z dnia 26 kwietnia 2004 r. (KPWiG-4021-54-1/2004).

Niniejsza publikacja jest publikacją handlową w rozumieniu art. 36 ust. 2 Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy.

Odbiorcy tej publikacji przed podjęciem jakiekolwiek decyzji inwestycyjnej na podstawie niniejszej publikacji powinni zasięgnąć opinii niezależnego doradcy finansowego.

TMS Brokers przy sporządzaniu niniejszej publikacji nie uwzględniał indywidualnych potrzeb i sytuacji danego inwestora. Inwestycje oraz usługi przedstawione lub zawarte w niniejszym dokumencie mogą nie być dla konkretnego inwestora odpowiednie, dlatego w razie wątpliwości dotyczących takich inwestycji bądź usług inwestycyjnych zaleca się konsultację z niezależnym doradcą inwestycyjnym.

Odbiorca niniejszego raportu musi dokonać własnej oceny, czy inwestycja w jakikolwiek instrument, do którego niniejsza publikacja się odnosi, jest dla niego odpowiednia w oparciu o korzyści i ryzyka w nim zawarte, biorąc pod uwagę jego własną strategię oraz sytuację prawną i finansową.

Żadna z informacji przedstawionych w niniejszej publikacji nie stanowi porady inwestycyjnej, prawnej, księgowej czy podatkowej lub oświadczenia, że jakakolwiek strategia inwestycyjna jest adekwatna lub odpowiednia z względu na indywidualne okoliczności dotyczące odbiorcy, jak również nie stanowi w żaden inny sposób osobistej rekomendacji. TMS Brokers nie świadczy usług doradztwa podatkowego związanych z inwestowaniem w instrumenty finansowe i zaleca skontaktowanie się z niezależnym doradcą podatkowym.

TMS Brokers informuje, że w przypadku usługi sporządzania rekomendacji o charakterze ogólnym, istnieje konflikt interesów polegający na wydaniu przez TMS Brokers rekomendacji o charakterze ogólnym przy jednoczesnym zawieraniu transakcji na portfelu handlowym TMS Brokers.

Niniejsza publikacja ma jedynie informacyjny charakter i: (i) nie stanowi ani nie tworzy części oferty sprzedaży, subskrypcji lub zaproszenia do nabycia lub subskrypcji jakichkolwiek instrumentów finansowych, (ii) nie ma na celu oferowania nabycia lub zapisu ani nakłaniania do nabycia lub zapisu na jakiekolwiek instrumenty finansowe, (iii) nie stanowi reklamy jakichkolwiek instrumentów finansowych.

Niniejsza publikacja została sporządzona z zachowaniem należytej staranności, rzetelności oraz zasad obiektywizmu w oparciu o ogólnodostępne informacje. Informacje i opinie zawarte w niniejszym dokumencie zostały zebrane lub opracowane przez TMS Brokers w oparciu o źródła uznawane za wiarygodne, jednakże TMS Brokers oraz podmioty z nim powiązane nie ponoszą odpowiedzialności za wszelkie niedokładności lub pominięcia. Niniejszy dokument wyraża wiedzę oraz poglądy jego autorów, według stanu na dzień sporządzenia.

Wyniki osiągnięte w przeszłości nie powinny być traktowane jako wskazanie czy gwarancja przyszłych wyników. TMS Brokers nie ponosi odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie niniejszej publikacji ani za szkody poniesione w wyniku decyzji inwestycyjnych na podstawie niniejszej publikacji. Data na pierwszej stronie niniejszej publikacji jest datą sporządzenia i jej opublikowania.

Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 81% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.

Szczegółowe informacje dotyczące TMS Brokers, zasad sporządzania i rozpowszechniania rekomendacji, źródeł informacji, określenia odbiorców rekomendacji, terminologii fachowej, konfliktów interesów, jak również częstotliwości wydawania i ważności rekomendacji, wskazane zostały na stronie internetowej www.tms.pl w części https://www.tms.pl/disclaimer/