Opinie
Autor: Konrad Białas

GBP - krajobraz po wyborach

Wybory parlamentarne z 8 czerwca skutkują tzw. „zawieszonym parlamentem”, gdzie żadna partia nie zdobyła samodzielnej większości. Partia Konserwatywna uzyskała w Izbie Gmin 318 z 650 miejsc, o 12 mniej niż miała za poprzedniej kadencji i o 8 mniej względem 326 koniecznych do samodzielnego rządzenia. W sobotę kancelaria premier May informowała o uzgodnieniu ram porozumienia z Demokratyczną Partią Unionistyczną Irlandii Północnej (DUP), jednak później oświadczenie to zostało wycofane. Premier May walczy o dodatkowe poparcie DUP, które dawałoby 10 głosów i pozwoliło na stworzenie rządu.  May dokonała też przetasować w gabinecie oddając cześć istotnych stanowisk swoim rywalom w partii, by zabezpieczyć swoje przywództwo.

W reakcji na wynik wyborów kurs GBP załamał się o niemal 2 proc. względem USD. Fakt, że premier May nie podała się do dymisji, był jedynym pozytywnym akcentem w powyborczym krajobrazie, przynosząc umiarkowane odbicie, jednak w ogólnym ujęciu wybory skutkują bardzo słabym rządem, który będzie miał utrudnione zadanie forsowania dotychczas zapowiadanej polityki „brak porozumienia jest lepszy niż złe porozumienie” w sprawie Brexitu. 

Polityczna niepewność

Niepewna przyszłość sojuszu Partii Konserwatywnej z DUP oznacza, że rynek będzie kwestionował mandat premier May i jej zdolność do skutecznego realizowania swojej polityki (głównie w kwestii negocjacji Brexitu). Jej rezygnacja w dalszym ciągu pozostaje realnym zagrożeniem, co skutkowałoby trwającą kilka tygodni kampanią o przywództwo w Partii Konserwatywnej. Wprowadzałoby to dodatkowy chaos i opóźnienia w negocjacjach rozwodu z UE.

Negocjacje Brexitu

Start oficjalnych rozmów między Wielką Brytania a Unią Europejską został wyznaczony na 19 czerwca i choć na razie nie ma sygnałów, aby termin ten miał się zmienić, wszelkie oznaki opóźnienia będą szkodliwe w skutkach dla funta. Po rynku krążą opinie, że słabsza pozycja Partii Konserwatywnej oznacza sprzeciw obywateli wobec „twardego Brexitu” (ochrona brytyjskiego rynku pracy mieszkańcami UE kosztem swobody handlu w ramach jednolitego rynku europejskiego). Ma to oznaczać zwiększenie szans na łagodniejszą postawę negocjacyjną, gdyż rząd będzie musiał się liczyć z postulatami opozycji. Również potencjalny koalicjant DUP chce umowy swobodnego handlu i nieskrępowanego przekraczania granicy z Irlandią. Jednak w podobnym tonie wzmocni się wpływ eurosceptyków w Partii Konserwatywnej, którzy chcą szybkiego i bez ustępstw odłączenia od UE. Tym samym ograniczone może być pole, w ramach którego premier May będzie mogła szukać polubownego Brexitu.

Ponadto nawet jeśli ryzyko „twardego Brexitu” zmalało, trudno uznać łagodniejsze rozwiązanie za korzystne dla brytyjskiego gospodarki, jeśli nowe porozumienia handlowe z UE nie będą nawet w połowie tak dobre, jak dotychczasowa przynależność w jednolitym rynku europejskim. Trzeba pamiętać, że strona unijna ma swoją własną agendę w negocjacjach, którą przede wszystkim jest wysłanie sygnałów do eurosceptycznych ruchów w innych rajach, że odłączenie od UE będzie bolesnym procesem. Bruksela za swój priorytet stawia ochronę praw swoich obywateli i bez ustępstw Londynu na tym polu (mało prawdopodobne) relacje handlowe ulegną pogorszeniu.

Polityka Banku Anglii

Przy podwyższonej niepewności politycznej jest mało realne, aby Bank Anglii prędko zmienił swoje stanowisko na najbliższym posiedzeniu w ten czwartek, ale także w kolejnych miesiącach. Okres funkcjonowania mniejszościowego rządu podnosi ryzyko negatywnego odbicia na sentymencie gospodarczym, który już bez tego pokazuje oznaki słabnięcia. Rynek oddalił wycenę pierwszej podwyżki stóp procentowych na wrzesień 2019 r. i wątpimy, aby oczekiwania te prędko zostały przybliżone.

Konsekwencje dla GBP

Rok 2017 pozostaje okresem podwyższonej zmienności dla funta. Rezultat zeszłotygodniowych wyborów implikuje przewagę negatywnych ryzyk, których pełna moc jeszcze się nie zmaterializowała i możemy być świadkami dalszej deprecjacji funta, szczególnie że w okresie przedwyborczym krótkie pozycje w GBP były masowo redukowane. Jednocześnie jesteśmy zdania, że nie będzie to „gładki” i jednostajny ruch. Mając na uwadze, jak silne i nagłe były odbicia funta w ostatnich miesiącach, inwestorzy będą zachowywać teraz większą ostrożność przy budowaniu pozycji krótkich w GBP. Tym samym kurs będzie podatny na impulsywne ruchy w ramach tzw. „short squeeze”, jednak uważamy, że w ogólnym rozrachunku funt będzie słabszy wobec euro i dolara. Podtrzymujemy prognozy GBP/USD 1,25 i EUR/GBP 0,88 na koniec roku.

Inwestuj teraz! Otwórz aplikację mobilną TMS Brokers.

Powrót
Zastrzeżenia prawne

Niniejsza publikacja została przygotowana przez Dom Maklerski TMS Brokers S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Złota 59, 00-120 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000204776, NIP 5262759131, kapitał w wysokości 3,537,560 PLN, w całości wpłacony (“TMS Brokers”) działającą zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, wyłącznie na potrzeby klientów TMS Brokers. TMS Brokers podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego na podstawie zezwolenia z dnia 26 kwietnia 2004 r. (KPWiG-4021-54-1/2004).

Niniejsza publikacja jest publikacją handlową w rozumieniu art. 36 ust. 2 Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy.

Odbiorcy tej publikacji przed podjęciem jakiekolwiek decyzji inwestycyjnej na podstawie niniejszej publikacji powinni zasięgnąć opinii niezależnego doradcy finansowego.

TMS Brokers przy sporządzaniu niniejszej publikacji nie uwzględniał indywidualnych potrzeb i sytuacji danego inwestora. Inwestycje oraz usługi przedstawione lub zawarte w niniejszym dokumencie mogą nie być dla konkretnego inwestora odpowiednie, dlatego w razie wątpliwości dotyczących takich inwestycji bądź usług inwestycyjnych zaleca się konsultację z niezależnym doradcą inwestycyjnym.

Odbiorca niniejszego raportu musi dokonać własnej oceny, czy inwestycja w jakikolwiek instrument, do którego niniejsza publikacja się odnosi, jest dla niego odpowiednia w oparciu o korzyści i ryzyka w nim zawarte, biorąc pod uwagę jego własną strategię oraz sytuację prawną i finansową.

Żadna z informacji przedstawionych w niniejszej publikacji nie stanowi porady inwestycyjnej, prawnej, księgowej czy podatkowej lub oświadczenia, że jakakolwiek strategia inwestycyjna jest adekwatna lub odpowiednia z względu na indywidualne okoliczności dotyczące odbiorcy, jak również nie stanowi w żaden inny sposób osobistej rekomendacji. TMS Brokers nie świadczy usług doradztwa podatkowego związanych z inwestowaniem w instrumenty finansowe i zaleca skontaktowanie się z niezależnym doradcą podatkowym.

TMS Brokers informuje, że w przypadku usługi sporządzania rekomendacji o charakterze ogólnym, istnieje konflikt interesów polegający na wydaniu przez TMS Brokers rekomendacji o charakterze ogólnym przy jednoczesnym zawieraniu transakcji na portfelu handlowym TMS Brokers.

Niniejsza publikacja ma jedynie informacyjny charakter i: (i) nie stanowi ani nie tworzy części oferty sprzedaży, subskrypcji lub zaproszenia do nabycia lub subskrypcji jakichkolwiek instrumentów finansowych, (ii) nie ma na celu oferowania nabycia lub zapisu ani nakłaniania do nabycia lub zapisu na jakiekolwiek instrumenty finansowe, (iii) nie stanowi reklamy jakichkolwiek instrumentów finansowych.

Niniejsza publikacja została sporządzona z zachowaniem należytej staranności, rzetelności oraz zasad obiektywizmu w oparciu o ogólnodostępne informacje. Informacje i opinie zawarte w niniejszym dokumencie zostały zebrane lub opracowane przez TMS Brokers w oparciu o źródła uznawane za wiarygodne, jednakże TMS Brokers oraz podmioty z nim powiązane nie ponoszą odpowiedzialności za wszelkie niedokładności lub pominięcia. Niniejszy dokument wyraża wiedzę oraz poglądy jego autorów, według stanu na dzień sporządzenia.

Wyniki osiągnięte w przeszłości nie powinny być traktowane jako wskazanie czy gwarancja przyszłych wyników. TMS Brokers nie ponosi odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie niniejszej publikacji ani za szkody poniesione w wyniku decyzji inwestycyjnych na podstawie niniejszej publikacji. Data na pierwszej stronie niniejszej publikacji jest datą sporządzenia i jej opublikowania.

Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 81% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.

Szczegółowe informacje dotyczące TMS Brokers, zasad sporządzania i rozpowszechniania rekomendacji, źródeł informacji, określenia odbiorców rekomendacji, terminologii fachowej, konfliktów interesów, jak również częstotliwości wydawania i ważności rekomendacji, wskazane zostały na stronie internetowej www.tms.pl w części https://www.tms.pl/disclaimer/