Opinie
Autor: Konrad Białas

GBP: co nie chce spadać...

Przede wszystkim mamy Brexit i negocjacje, które przez stronę brytyjska prowadzone są w okropny sposób. Ministrowi ds. Brexitu Davisowi nie wychodzi nawet zakłamywanie rzeczywistości. Już wielokrotnie jego relacjonowanie rozmów negocjacyjnych poprzez: „wszystko idzie w dobrym kierunku” już po kilku minutach było dementowane przez unijnego odpowiednika Barniera. Nie tak miało wyglądać wywalczanie dla Wielkiej Brytanii najlepszego rozwiązania. Dodatkowo rząd premier May wcale nie wzmocnił się po czerwcowych wyborach parlamentarnych, a tarcia wewnątrz partii osłabiają pozycję pani premier. Od utraty stanowiska ratuje ją tylko to, że nikt nie chce wziąć za nią odpowiedzialności za Brexit. Polityka pieniężna także nie jest wspierająca dla funta, gdyż po listopadowej podwyżce stopy procentowej Bank Anglii wycofał się z pompowania oczekiwań na kontynuację cyklu. Bank z jednej strony chce zatrzymać deprecjację funta i windowanie inflacji wysokimi cenami towarów z importu, ale z drugiej problemy rynku budowlanego i kulejąca konsumpcja prywatna leża nie po drodze zacieśniania monetarnego.

Powyższy obraz sytuacji jest tragiczny, zatem dlaczego funt nie traci? Pierwszym powodem takiego stanu rzeczy może być to, że ostatnie miesiące nie były łatwe dla chcących sprzedawać funta. Seria zwrotów akcji i zaskakujących informacji kosztowała niejednego tradera pieniądze, a może i włosy na głowie. Dane o pozycjach spekulantów pokazują najbardziej zbalansowane nastawienie od ponad dwóch lat – innymi słowy mniej więcej tyle samo osób zakłada wzrosty, co spadki funta. Temat Brexitu też jest trudny do ugryzienia, gdyż nic nie chroni przed ryzykiem nagłego porozumienia, które funtowi dało by potężnego kopa. Rynek wyraźnie nie zamierza rozgrywać problemów gospodarki, kiedy globalne ożywienie dalej postępuje i chcąc nie chcąc ciągnie za sobą wyspiarskie państwo.

Jeśli coś nie chce spadać, to może zacząć rosnąć i paradoksalnie nawet z takim bagażem funt może sobie dobrze radzić, jeśli prym zacznie wieść retoryka, że całe zło jest już w cenach. Fakt, że euro i dolar obecnie zagubiły kierunek, może tylko pomagać w przerzuceniu uwagi na forexowy Numer Trzy.

Inwestuj teraz! Otwórz aplikację mobilną TMS Brokers.

Powrót
Zastrzeżenia prawne

Niniejsza publikacja została przygotowana przez Dom Maklerski TMS Brokers S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Złota 59, 00-120 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000204776, NIP 5262759131, kapitał w wysokości 3,537,560 PLN, w całości wpłacony (“TMS Brokers”) działającą zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, wyłącznie na potrzeby klientów TMS Brokers. TMS Brokers podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego na podstawie zezwolenia z dnia 26 kwietnia 2004 r. (KPWiG-4021-54-1/2004).

Niniejsza publikacja jest publikacją handlową w rozumieniu art. 36 ust. 2 Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy.

Odbiorcy tej publikacji przed podjęciem jakiekolwiek decyzji inwestycyjnej na podstawie niniejszej publikacji powinni zasięgnąć opinii niezależnego doradcy finansowego.

TMS Brokers przy sporządzaniu niniejszej publikacji nie uwzględniał indywidualnych potrzeb i sytuacji danego inwestora. Inwestycje oraz usługi przedstawione lub zawarte w niniejszym dokumencie mogą nie być dla konkretnego inwestora odpowiednie, dlatego w razie wątpliwości dotyczących takich inwestycji bądź usług inwestycyjnych zaleca się konsultację z niezależnym doradcą inwestycyjnym.

Odbiorca niniejszego raportu musi dokonać własnej oceny, czy inwestycja w jakikolwiek instrument, do którego niniejsza publikacja się odnosi, jest dla niego odpowiednia w oparciu o korzyści i ryzyka w nim zawarte, biorąc pod uwagę jego własną strategię oraz sytuację prawną i finansową.

Żadna z informacji przedstawionych w niniejszej publikacji nie stanowi porady inwestycyjnej, prawnej, księgowej czy podatkowej lub oświadczenia, że jakakolwiek strategia inwestycyjna jest adekwatna lub odpowiednia z względu na indywidualne okoliczności dotyczące odbiorcy, jak również nie stanowi w żaden inny sposób osobistej rekomendacji. TMS Brokers nie świadczy usług doradztwa podatkowego związanych z inwestowaniem w instrumenty finansowe i zaleca skontaktowanie się z niezależnym doradcą podatkowym.

TMS Brokers informuje, że w przypadku usługi sporządzania rekomendacji o charakterze ogólnym, istnieje konflikt interesów polegający na wydaniu przez TMS Brokers rekomendacji o charakterze ogólnym przy jednoczesnym zawieraniu transakcji na portfelu handlowym TMS Brokers.

Niniejsza publikacja ma jedynie informacyjny charakter i: (i) nie stanowi ani nie tworzy części oferty sprzedaży, subskrypcji lub zaproszenia do nabycia lub subskrypcji jakichkolwiek instrumentów finansowych, (ii) nie ma na celu oferowania nabycia lub zapisu ani nakłaniania do nabycia lub zapisu na jakiekolwiek instrumenty finansowe, (iii) nie stanowi reklamy jakichkolwiek instrumentów finansowych.

Niniejsza publikacja została sporządzona z zachowaniem należytej staranności, rzetelności oraz zasad obiektywizmu w oparciu o ogólnodostępne informacje. Informacje i opinie zawarte w niniejszym dokumencie zostały zebrane lub opracowane przez TMS Brokers w oparciu o źródła uznawane za wiarygodne, jednakże TMS Brokers oraz podmioty z nim powiązane nie ponoszą odpowiedzialności za wszelkie niedokładności lub pominięcia. Niniejszy dokument wyraża wiedzę oraz poglądy jego autorów, według stanu na dzień sporządzenia.

Wyniki osiągnięte w przeszłości nie powinny być traktowane jako wskazanie czy gwarancja przyszłych wyników. TMS Brokers nie ponosi odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie niniejszej publikacji ani za szkody poniesione w wyniku decyzji inwestycyjnych na podstawie niniejszej publikacji. Data na pierwszej stronie niniejszej publikacji jest datą sporządzenia i jej opublikowania.

Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 81% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.

Szczegółowe informacje dotyczące TMS Brokers, zasad sporządzania i rozpowszechniania rekomendacji, źródeł informacji, określenia odbiorców rekomendacji, terminologii fachowej, konfliktów interesów, jak również częstotliwości wydawania i ważności rekomendacji, wskazane zostały na stronie internetowej www.tms.pl w części https://www.tms.pl/disclaimer/