Opinie
Źródło: TMS Brokers

Dezinflacja postępuje w całym regionie

Ponadto należy pamiętać o źródłach dezinflacji w Polsce. Dekompozycja wskazuje na obniżenie się kontrybucji wszystkich kategorii koszyka inflacyjnego, jednak co istotne analiza ta pokazuje, że za spowolnienie wzrostu odpowiadają czynniki zewnętrzne, czyli np. ceny surowców energetycznych i ceny żywności. To właśnie te ostatnie powodują, że inflacja od dwóch miesięcy mocno odchyla się od krótkookresowych oczekiwań rynku. W maju żywność odjęła 0,2 pkt. proc. od wzrostu CPI podczas gdy jeszcze pół roku temu jej kontrybucja była dodatnia i wynosiła przeciętnie 0,6 pkt. proc. Od lipca przed 2-3 miesiące roczny wskaźnik inflacji znajdzie się poniżej zera, jednak nie będzie to trwały proces związany z zapaścią gospodarczą a efekt wpływu opisywanych wcześniej czynników.

Dezinflacja postępuje również w pozostałych krajach regionu Europy Środkowo-Wschodniej. Inflacja HICP we wszystkich 7 analizowanych krajach regionu znajduje się w trendzie spadkowym i jedynie w dwóch krajach (Estonia i Łotwa) dynamika HICP jest wyższa od wartości tego wskaźnika dla Polski. Na Węgrzech i Słowacji ceny maleją a zmiana cen wynosi -0,2 proc. r/r. To kolejny dowód na to, że dezinflacja nie jest charakterystyczna tylko dla Polski, ale dotyczy to innych krajów regionu i całej strefy euro. Powrót inflacji (zarówno HICP i CPI) na poziom akceptowalny, co w przypadku Polski oznacza 2,5 proc. odbędzie się za sprawą wzrostu inflacji bazowej, która jest powiązana z koniunkturą w kraju. W przypadku pozostałych komponentów ważne jest zwiększenie popytu ze strony największych importerów surowców jak np. Chiny. Niestety pesymistyczne prognozy MFW i innych instytucji międzynarodowych poddają w wątpliwość to czy w najbliższych latach wzrost gospodarczy w Państwie Środka powróci do poziomu sprzed kryzysu.

Powrót
Zastrzeżenia prawne

Ostrzeżenie o ryzyku: Transakcje Forex i kontrakty oparte na dźwigni finansowej są wysoce ryzykowne dla Twojego kapitału, ponieważ straty mogą przewyższyć depozyt. Dlatego też, kontrakty na różnicę oraz Forex mogą nie być odpowiednie dla wszystkich inwestorów. Upewnij się, że rozumiesz związane z nimi ryzyka i jeśli jest to konieczne zasięgnij niezależnej porady. Informacje zawarte na tej witrynie internetowej nie są skierowane do odbiorców konkretnego kraju i nie są przeznaczone do dystrybucji do państw, w których dystrybucja albo użytkowanie tych informacji byłyby niezgodne z lokalnym prawem, wymogami i regulacjami.

Dom Maklerski TMS Brokers SA z siedzibą w Warszawie przy ulicy Złotej 59, zarejestrowany przez Sad Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS 0000204776, NIP 526.27.59.131, Kapitał zakładowy: 3,537,560 zł opłacony w całości. Dom Maklerski TMS Brokers SA podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego na podstawie zezwolenia z dnia 26 kwietnia 2004 r. (KPWiG-4021-54-1/2004).

Kontrakty na różnicę są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 82% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami na różnicę u niniejszego dostawcy. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty na różnicę, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.