Opinie
Autor: Bartosz Sawicki

Chińskie władze na wojnie z bessą

Indeksy Shanghai i Shenzen Composite. Źródło: Bloomberg

Pierwsza reakcja jest potężna. Shanghai Composite przejściowo rósł dziś niemal 5 proc. Po ostatnim dzwonku indeks był 4,09 proc. nad kreską.  To najsilniejsza zwyżka od 2016 roku. Shenzen Composite ostatecznie zwyżkował 4,9 proc. Pozytywne nastroje rozlewają się także na parkiet w Hong Kongu, gdzie Hang Seng wzrósł ponad 2 proc. Za tak entuzjastyczną reakcją uczestników rynku stoi kombinacja śmiałych i zdecydowanych kroków ze strony władz Państwa Środka, które coraz wyraźniej akcentują odchodzenie od dążenia do delewarowania systemu finansowego na rzecz aktywnego wspierania wzrostu.

Reforma systemu podatkowego

Zaledwie kilkadziesiąt godzin po opublikowaniu informacji mówiących o najwolniejszym tempie wzrostu chińskiej gospodarki od globalnego kryzysu (6,5 proc. rok do roku), Ministerstwo Finansów przedstawiło dość szczegółowy plan reformy systemu podatkowego, która ma wejść w życie od 1 stycznia 2019 roku. Zmiany mają przybliżyć strategiczny cel na froncie gospodarczym, czyli wzmocnienie konsumpcji  prywatnej.

Zgodnie z przedstawionymi założeniami obywatele przy obliczaniu podatku dochodowego będą mieli możliwość odliczenia wydatków na ochronę zdrowia, czynsz najmu lub koszty kredytu hipoteczny oraz pomoc starszym członkom rodziny. Odliczenia w każdej z tych kategorii mogą sięgać nawet 1000 lub 2000 juanów na miesiąc. To kolejne zmniejszenie obciążeń fiskalnych – wcześniej w tym roku kwota wolna od podatku została podniesiona z 3,5 do 5 tys. juanów na miesiąc. Łączną wartość cięć można szacować na ok. 1 proc. PKB. 

Wsparcie dla prywatnych firm

Słabnięcie tempa wzrostu sprowokowało też prezydenta Xi Jinpinga do zapowiedzi silnego wsparcia sektora prywatnego w liście skierowanym do przedsiębiorstw. Prezydent podkreślał w nim kluczową rolę prywatnych firm w przyjętym modelu rozwoju gospodarczego. Władze zapowiedziały też wdrożenie ułatwień w zakładaniu i prowadzeniu przedsiębiorstw. Deklaracje te wpisują się w piątkowe słowa przedstawicieli banku centralnego i regulatorów. W ich myśl firmy prywatne mogą liczyć na łatwiejszy dostęp do kredytu bankowego oraz rynku obligacji korporacyjnych. Planowane są również inicjatywy zwiększające ułatwiające uzyskiwanie gwarancji od lokalnych władz oraz wprowadzenie nowych produktów ubezpieczeniowych.

Łatwiejsze fuzje i przejęcia

Chińska Komisja Regulacyjna ds. papierów wartościowych ogłosiła, że zamierza poluzować regulacje w celu umożliwienia spółkom notowanym na zagranicznych giełdach udziału w fuzjach i przejęciach firm notowanych w Szanghaju i Shenzen, których akcje denominowane są w CNY (tzw. A – shares). Zostały również uproszczone procedury przy transakcjach M&A o niższych wartościach. Jednocześnie regulator zapowiedział poluzowanie ograniczeń, które ma pozwolić wykorzystywać kapitał z nowych emisji w celu zasilenia kapitału obrotowego lub spłatę zobowiązań.

CNY pozostanie słaby, PLN obojętny

USD/CNY na fixingu Ludowego Banku Chin wyniósł 6,9236. Kurs cały czas pozostaje zatem blisko sierpniowych szczytów. Słabość juana jest nie tylko pochodną obaw o hamowanie koniunktury, ale też elementem polityki PBOC i skutkiem luzowania monetarnego - jest w naszych oczach uzasadniona i będzie podtrzymana. Choć odbicie na parkietach w Szanghaju i Shenzen jest czynnikiem pozytywnym dla juana,  to nie spodziewamy się ani jego silnego umocnienia, ani dynamicznego osłabienia.

To właśnie silne zwyżki, które podsycają strach o silny odpływ kapitału, najmocniej uderzały w tym roku w rynkowy sentyment. Rynek walutowy nie reaguje na rozwój wypadków na chińskich giełdach. Najbardziej wrażliwe na „czynnik chiński” waluty G-10, czyli dolar australijski i nowozelandzki są dziś stabilne względem dolara. Dla koszyka emerging markets kontynuacja odbicia w Szanghaju i Shenzen byłaby pozytywna, ale dotyczy to zwłaszcza walut azjatyckich i jego najbardziej ryzykownych przedstawicieli takich jak rand czy lira turecka. Złoty nie będzie wyraźnie korzystał na tym czynniku. Spodziewamy się stabilizacji EUR/PLN wokół 4,30.

Inwestuj teraz! Otwórz aplikację mobilną TMS Brokers.

Powrót
Zastrzeżenia prawne

Niniejsza publikacja została przygotowana przez Dom Maklerski TMS Brokers S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Złota 59, 00-120 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000204776, NIP 5262759131, kapitał w wysokości 3,537,560 PLN, w całości wpłacony (“TMS Brokers”) działającą zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, wyłącznie na potrzeby klientów TMS Brokers. TMS Brokers podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego na podstawie zezwolenia z dnia 26 kwietnia 2004 r. (KPWiG-4021-54-1/2004).

Niniejsza publikacja jest publikacją handlową w rozumieniu art. 36 ust. 2 Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy.

Odbiorcy tej publikacji przed podjęciem jakiekolwiek decyzji inwestycyjnej na podstawie niniejszej publikacji powinni zasięgnąć opinii niezależnego doradcy finansowego.

TMS Brokers przy sporządzaniu niniejszej publikacji nie uwzględniał indywidualnych potrzeb i sytuacji danego inwestora. Inwestycje oraz usługi przedstawione lub zawarte w niniejszym dokumencie mogą nie być dla konkretnego inwestora odpowiednie, dlatego w razie wątpliwości dotyczących takich inwestycji bądź usług inwestycyjnych zaleca się konsultację z niezależnym doradcą inwestycyjnym.

Odbiorca niniejszego raportu musi dokonać własnej oceny, czy inwestycja w jakikolwiek instrument, do którego niniejsza publikacja się odnosi, jest dla niego odpowiednia w oparciu o korzyści i ryzyka w nim zawarte, biorąc pod uwagę jego własną strategię oraz sytuację prawną i finansową.

Żadna z informacji przedstawionych w niniejszej publikacji nie stanowi porady inwestycyjnej, prawnej, księgowej czy podatkowej lub oświadczenia, że jakakolwiek strategia inwestycyjna jest adekwatna lub odpowiednia z względu na indywidualne okoliczności dotyczące odbiorcy, jak również nie stanowi w żaden inny sposób osobistej rekomendacji. TMS Brokers nie świadczy usług doradztwa podatkowego związanych z inwestowaniem w instrumenty finansowe i zaleca skontaktowanie się z niezależnym doradcą podatkowym.

TMS Brokers informuje, że w przypadku usługi sporządzania rekomendacji o charakterze ogólnym, istnieje konflikt interesów polegający na wydaniu przez TMS Brokers rekomendacji o charakterze ogólnym przy jednoczesnym zawieraniu transakcji na portfelu handlowym TMS Brokers.

Niniejsza publikacja ma jedynie informacyjny charakter i: (i) nie stanowi ani nie tworzy części oferty sprzedaży, subskrypcji lub zaproszenia do nabycia lub subskrypcji jakichkolwiek instrumentów finansowych, (ii) nie ma na celu oferowania nabycia lub zapisu ani nakłaniania do nabycia lub zapisu na jakiekolwiek instrumenty finansowe, (iii) nie stanowi reklamy jakichkolwiek instrumentów finansowych.

Niniejsza publikacja została sporządzona z zachowaniem należytej staranności, rzetelności oraz zasad obiektywizmu w oparciu o ogólnodostępne informacje. Informacje i opinie zawarte w niniejszym dokumencie zostały zebrane lub opracowane przez TMS Brokers w oparciu o źródła uznawane za wiarygodne, jednakże TMS Brokers oraz podmioty z nim powiązane nie ponoszą odpowiedzialności za wszelkie niedokładności lub pominięcia. Niniejszy dokument wyraża wiedzę oraz poglądy jego autorów, według stanu na dzień sporządzenia.

Wyniki osiągnięte w przeszłości nie powinny być traktowane jako wskazanie czy gwarancja przyszłych wyników. TMS Brokers nie ponosi odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie niniejszej publikacji ani za szkody poniesione w wyniku decyzji inwestycyjnych na podstawie niniejszej publikacji. Data na pierwszej stronie niniejszej publikacji jest datą sporządzenia i jej opublikowania.

Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 81% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.

Szczegółowe informacje dotyczące TMS Brokers, zasad sporządzania i rozpowszechniania rekomendacji, źródeł informacji, określenia odbiorców rekomendacji, terminologii fachowej, konfliktów interesów, jak również częstotliwości wydawania i ważności rekomendacji, wskazane zostały na stronie internetowej www.tms.pl w części https://www.tms.pl/disclaimer/