Opinie
Źródło: TMS Brokers

Brexit: dreptanie nad przepaścią

Ponadto wpływ na przebieg debaty ma również opinia rzecznika generalnego Trybunału Sprawiedliwości UE (Manuel Sanchez-Bordon). Stwierdził on, że UK może odwołać Artykuł 50 bez potrzeby zwracania się o zgodę do innych państw członkowskich. Warto jednak pamiętać, że opinia ta nie jest wiążąca, ale tak naprawdę nie jest to informacja, która istotnie zmienia równowagę sił między Londynem i Brukselą. Jest mało prawdopodobne, aby UE miała stawać na drodze Wielkiej Brytanii, jeśli ta zmieniłaby zdanie i chciała pozostać w UE. Stąd decyzja zawsze była w pełnej gestii Londynu.

W międzyczasie poza salą obrad parlamentu toczą się dyskusje o tym, jak dotkliwa będzie porażka May w przyszłotygodniowym głosowaniu. The Times donosi, że ministrowie Gabinetu zachęcają May do przełożenia w czasie kluczowego głosowania zaplanowanego na przyszły wtorek, obawiając się jej katastrofalnej porażki, która może doprowadzić do upadku rządu. Według Williamsona, sekretarza obrony, możliwa jest przegrana o ponad 100 głosów. Inni ministrowie (Rudd, Javid, Cairns) optują za dalszym lobbowaniem za porozumieniem, ale są za odwołaniem głosowania, jeśli do poniedziałku przewaga głosów za odrzuceniem projektu umowy nie spadnie poniżej 70.

Pojawiły się też doniesienia, że premier May rozważa nową poprawkę do tzw. „Meaningful Vote”, która zapewni „blokadę parlamentarną” na backstopie, co oznacza, że nie będzie mogła wejść w życie bez zgody posłów. Ma nadzieję, że to pozwoli jej wygrać z opozycją. Opiera się to jednak na założeniu, że zgodzą się na to kraje członkowskie UE oraz parlamentarzyści, co wydaje się wątpliwe.

The Guardian podaje, że Len McCluskey, szef niezwykle wpływowego związku zawodowego „Unite”, będącego największym wsparciem finansowym Partii Pracy, prywatnie przekazał posłom, żeby nie popierali drugiego referendum. Ostrzegał, że ogromna część wyborców partii potraktowałaby to jako zdradę i ruch ten kosztowałby ich przegraną w kolejnych wyborach.

Wydarzenia ostatnich dni mają swoje dobre i złe strony. Poprzez wprowadzenie „Grieve Amendment” rośnie zaangażowanie parlamentu w prace nad projektem porozumienia, więc powinno to osłabić ślepą krytykę rządu May, a wina za ewentualny „no-deal brexit” spadłaby na wszystkich polityków. W takim wypadku ryzyko chaotycznego brexitu (bez umowy) wyraźnie spada. Efekt dla GBP jest jednak tylko marginalnie pozytywny. Wizja umożliwienia dodatkowych prac nad projektem w Izbie Gmin oznacza, że parlamentarzyści widzą mniejszy koszt w odrzuceniu projektu w przyszłym tygodniu (aczkolwiek przegrana May jest już zdyskontowana). Przez „Grieve Amendment” upada też alternatywny plan May wprowadzenia niewielkich poprawek do projektu, akceptacji na szczycie UE 13-14 grudnia i powtórnego głosowania w Izbie jeszcze przed świętami. Niepewność o finał negocjacji brexitu rozciągnie się na początek przyszłego roku i GBP będzie musiał dalej być handlowany z wysoką premią za ryzyko fiaska prac. Jednocześnie zwiększa się prawdopodobieństwo nowych wyborów (w tym możliwość nowego rządu utworzonego przez Partię Pracy, Corbyna) oraz większego chaosu.

Inwestuj teraz! Otwórz aplikację mobilną TMS Brokers.

Powrót
Zastrzeżenia prawne

Niniejsza publikacja została przygotowana przez Dom Maklerski TMS Brokers S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Złota 59, 00-120 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000204776, NIP 5262759131, kapitał w wysokości 3,537,560 PLN, w całości wpłacony (“TMS Brokers”) działającą zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, wyłącznie na potrzeby klientów TMS Brokers. TMS Brokers podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego na podstawie zezwolenia z dnia 26 kwietnia 2004 r. (KPWiG-4021-54-1/2004).

Niniejsza publikacja jest publikacją handlową w rozumieniu art. 36 ust. 2 Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy.

Odbiorcy tej publikacji przed podjęciem jakiekolwiek decyzji inwestycyjnej na podstawie niniejszej publikacji powinni zasięgnąć opinii niezależnego doradcy finansowego.

TMS Brokers przy sporządzaniu niniejszej publikacji nie uwzględniał indywidualnych potrzeb i sytuacji danego inwestora. Inwestycje oraz usługi przedstawione lub zawarte w niniejszym dokumencie mogą nie być dla konkretnego inwestora odpowiednie, dlatego w razie wątpliwości dotyczących takich inwestycji bądź usług inwestycyjnych zaleca się konsultację z niezależnym doradcą inwestycyjnym.

Odbiorca niniejszego raportu musi dokonać własnej oceny, czy inwestycja w jakikolwiek instrument, do którego niniejsza publikacja się odnosi, jest dla niego odpowiednia w oparciu o korzyści i ryzyka w nim zawarte, biorąc pod uwagę jego własną strategię oraz sytuację prawną i finansową.

Żadna z informacji przedstawionych w niniejszej publikacji nie stanowi porady inwestycyjnej, prawnej, księgowej czy podatkowej lub oświadczenia, że jakakolwiek strategia inwestycyjna jest adekwatna lub odpowiednia z względu na indywidualne okoliczności dotyczące odbiorcy, jak również nie stanowi w żaden inny sposób osobistej rekomendacji. TMS Brokers nie świadczy usług doradztwa podatkowego związanych z inwestowaniem w instrumenty finansowe i zaleca skontaktowanie się z niezależnym doradcą podatkowym.

TMS Brokers informuje, że w przypadku usługi sporządzania rekomendacji o charakterze ogólnym, istnieje konflikt interesów polegający na wydaniu przez TMS Brokers rekomendacji o charakterze ogólnym przy jednoczesnym zawieraniu transakcji na portfelu handlowym TMS Brokers.

Niniejsza publikacja ma jedynie informacyjny charakter i: (i) nie stanowi ani nie tworzy części oferty sprzedaży, subskrypcji lub zaproszenia do nabycia lub subskrypcji jakichkolwiek instrumentów finansowych, (ii) nie ma na celu oferowania nabycia lub zapisu ani nakłaniania do nabycia lub zapisu na jakiekolwiek instrumenty finansowe, (iii) nie stanowi reklamy jakichkolwiek instrumentów finansowych.

Niniejsza publikacja została sporządzona z zachowaniem należytej staranności, rzetelności oraz zasad obiektywizmu w oparciu o ogólnodostępne informacje. Informacje i opinie zawarte w niniejszym dokumencie zostały zebrane lub opracowane przez TMS Brokers w oparciu o źródła uznawane za wiarygodne, jednakże TMS Brokers oraz podmioty z nim powiązane nie ponoszą odpowiedzialności za wszelkie niedokładności lub pominięcia. Niniejszy dokument wyraża wiedzę oraz poglądy jego autorów, według stanu na dzień sporządzenia.

Wyniki osiągnięte w przeszłości nie powinny być traktowane jako wskazanie czy gwarancja przyszłych wyników. TMS Brokers nie ponosi odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie niniejszej publikacji ani za szkody poniesione w wyniku decyzji inwestycyjnych na podstawie niniejszej publikacji. Data na pierwszej stronie niniejszej publikacji jest datą sporządzenia i jej opublikowania.

Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 81% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.

Szczegółowe informacje dotyczące TMS Brokers, zasad sporządzania i rozpowszechniania rekomendacji, źródeł informacji, określenia odbiorców rekomendacji, terminologii fachowej, konfliktów interesów, jak również częstotliwości wydawania i ważności rekomendacji, wskazane zostały na stronie internetowej www.tms.pl w części https://www.tms.pl/disclaimer/