Opinie
Źródło: TMS Brokers

Bitcoin: stabilniejszy niż argentyńskie peso

BTC/USD - wykres 1D; Źródło: TMS Connect

Dla optymistów jest to dowodem dojrzałego rynku. Pesymiści trzymają się opinii, że inwestorzy tracą zainteresowanie Bitcoinem i przenoszą pieniądze na inne instrumenty, w tym mniejsze kryptowaluty (np. XRP). Eksperci twierdzą, że zmienność na kryptowalutach wciąż będzie spadać, wraz z malejącym obrotem. W ten sposób Bitcoin stawałby się coraz bardziej cyfrowym złotem, używanym głównie do przechowywania wartości, a nie codziennych transakcji.

Powyższy pogląd podzielają amerykańskie firmy, Athena Bitcoin i Odyssey Group, rozwijające analogiczne do bankomatów maszyny ATM, pozwalające na wymianę gotówki i Bitcoina. Aktualnie ich oczy skierowane są na argentyński rynek – kryptowaluta zachowuje się stabilniej niż krajowe peso. W obliczu szalejącej inflacji obywatele desperacko poszukują sposobu zachowania wartości swoich oszczędności. Na skutek powyższych problemów Argentyńczycy nie widzą w cyfrowej walucie ryzykownego instrumentu spekulacyjnego, ale narzędzie pozwalające rozwiązać dotychczasowe problemy. Naprzeciw im oczekiwaniom wychodzi Athena Bitcoin – dotychczas umieściła dwie maszyny Bitcoin ATM, a w planach ma 30 ATM’s do końca 2018, 150 na początku 2019 i 1500 do końca 2019. Ekspansję na ten rynek planuje również Odyssey Group, dostarczając w ciągu najbliższego roku 150 maszyn, które oprócz wymiany umożliwią także transakcje, ułatwiając Argentyńczykom codzienne płatności. 

Wielu spekulantów postrzega spadek zmienności jako wadę, uniemożliwiającą osiąganie wielocyfrowych stóp zwrotu w krótkim terminie. Warto jednak podejść do zagadnienia z innej strony – wielu inwestorów trzymało się z daleka od kryptowalut ze względu na ich krótkoterminową zmienność, w tym również inwestorzy instytucjonalni. W przypadku stabilizacji notowań rozsądne wydaje się oczekiwanie na strumień gotówki płynący z ogromnych funduszy inwestycyjnych. To daje nadzieję dla dotychczasowych posiadaczy bitcoina, powtarzających sobie wzajemnie „HODL”.

 

Inwestuj teraz! Otwórz aplikację mobilną TMS Brokers.

Powrót
Zastrzeżenia prawne

Niniejsza publikacja została przygotowana przez Dom Maklerski TMS Brokers S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Złota 59, 00-120 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000204776, NIP 5262759131, kapitał w wysokości 3,537,560 PLN, w całości wpłacony (“TMS Brokers”) działającą zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, wyłącznie na potrzeby klientów TMS Brokers. TMS Brokers podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego na podstawie zezwolenia z dnia 26 kwietnia 2004 r. (KPWiG-4021-54-1/2004).

Niniejsza publikacja jest publikacją handlową w rozumieniu art. 36 ust. 2 Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy.

Odbiorcy tej publikacji przed podjęciem jakiekolwiek decyzji inwestycyjnej na podstawie niniejszej publikacji powinni zasięgnąć opinii niezależnego doradcy finansowego.

TMS Brokers przy sporządzaniu niniejszej publikacji nie uwzględniał indywidualnych potrzeb i sytuacji danego inwestora. Inwestycje oraz usługi przedstawione lub zawarte w niniejszym dokumencie mogą nie być dla konkretnego inwestora odpowiednie, dlatego w razie wątpliwości dotyczących takich inwestycji bądź usług inwestycyjnych zaleca się konsultację z niezależnym doradcą inwestycyjnym.

Odbiorca niniejszego raportu musi dokonać własnej oceny, czy inwestycja w jakikolwiek instrument, do którego niniejsza publikacja się odnosi, jest dla niego odpowiednia w oparciu o korzyści i ryzyka w nim zawarte, biorąc pod uwagę jego własną strategię oraz sytuację prawną i finansową.

Żadna z informacji przedstawionych w niniejszej publikacji nie stanowi porady inwestycyjnej, prawnej, księgowej czy podatkowej lub oświadczenia, że jakakolwiek strategia inwestycyjna jest adekwatna lub odpowiednia z względu na indywidualne okoliczności dotyczące odbiorcy, jak również nie stanowi w żaden inny sposób osobistej rekomendacji. TMS Brokers nie świadczy usług doradztwa podatkowego związanych z inwestowaniem w instrumenty finansowe i zaleca skontaktowanie się z niezależnym doradcą podatkowym.

TMS Brokers informuje, że w przypadku usługi sporządzania rekomendacji o charakterze ogólnym, istnieje konflikt interesów polegający na wydaniu przez TMS Brokers rekomendacji o charakterze ogólnym przy jednoczesnym zawieraniu transakcji na portfelu handlowym TMS Brokers.

Niniejsza publikacja ma jedynie informacyjny charakter i: (i) nie stanowi ani nie tworzy części oferty sprzedaży, subskrypcji lub zaproszenia do nabycia lub subskrypcji jakichkolwiek instrumentów finansowych, (ii) nie ma na celu oferowania nabycia lub zapisu ani nakłaniania do nabycia lub zapisu na jakiekolwiek instrumenty finansowe, (iii) nie stanowi reklamy jakichkolwiek instrumentów finansowych.

Niniejsza publikacja została sporządzona z zachowaniem należytej staranności, rzetelności oraz zasad obiektywizmu w oparciu o ogólnodostępne informacje. Informacje i opinie zawarte w niniejszym dokumencie zostały zebrane lub opracowane przez TMS Brokers w oparciu o źródła uznawane za wiarygodne, jednakże TMS Brokers oraz podmioty z nim powiązane nie ponoszą odpowiedzialności za wszelkie niedokładności lub pominięcia. Niniejszy dokument wyraża wiedzę oraz poglądy jego autorów, według stanu na dzień sporządzenia.

Wyniki osiągnięte w przeszłości nie powinny być traktowane jako wskazanie czy gwarancja przyszłych wyników. TMS Brokers nie ponosi odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie niniejszej publikacji ani za szkody poniesione w wyniku decyzji inwestycyjnych na podstawie niniejszej publikacji. Data na pierwszej stronie niniejszej publikacji jest datą sporządzenia i jej opublikowania.

Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 81% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.

Szczegółowe informacje dotyczące TMS Brokers, zasad sporządzania i rozpowszechniania rekomendacji, źródeł informacji, określenia odbiorców rekomendacji, terminologii fachowej, konfliktów interesów, jak również częstotliwości wydawania i ważności rekomendacji, wskazane zostały na stronie internetowej www.tms.pl w części https://www.tms.pl/disclaimer/