Opinie
Autor: autor: Marcin Pietrzak

Akcja kredytowa będzie sprzyjać sferze realnej

Niewielki wzrost należności od przedsiębiorstw jest spowodowany niepewnością co do przyszłej sytuacji ekonomicznej w kraju. Po dobrym pierwszym kwartale aktywność gospodarcza ustabilizowała się a nowe zamówienia spadły. Najlepiej obrazują to wskaźniki koniunktury, które na początku tego roku oderwały się od danych twardych dając tym samym fałszywy sygnał poprawy koniunktury – poprawiły się tylko oczekiwania. Zarówno wskaźnik bieżącej produkcji jak i indeks PMI zaczęły rosnąć, natomiast trend produkcji przemysłowej spowolnił. Spadła również zmienna publikowana przez GUS mierząca produkcję zapasów towarów gotowych – najlepszego miernika oczekiwań.

Dlasze łagodzenie kryteriów

Sytuacja na rynku kredytowym jest pochodną nie tylko oczekiwań co do przyszłej koniunktury wg przedsiębiorstw czy gospodarstw domowych, ale również przez politykę kredytową sektora bankowego. Wyniki ankiety NBP do przewodniczących komitetów kredytowych pokazują, że w trzecim kwartale banki spodziewają się dalszego łagodzenia kryteriów przyznawania kredytów dla przedsiębiorstw oraz kontynuacji wzrostu popytu na nie. W przypadku kredytów mieszkaniowych oczekuje się niewielkiego zaostrzenia polityki kredytowej, co będzie negatywnie oddziaływać na sektor budowlano-montażowy. Ostatnim segmentem są kredyty konsumpcyjne, których otrzymanie powinno stać się prostsze. Dodatkowo banki zakładają istotny wzrost popytu w tej kategorii.

Złagodzenie kryteriów kredytowych dla przedsiębiorstw jest bardzo dobrym sygnałem dla rynku pracy. Nowe inwestycje oznaczają, że wzrośnie zapotrzebowanie na pracowników, co doprowadzi do dalszego spadku dynamiki przyrostu liczby bezrobotnych.

Dobrym sygnałem są również zapowiedzi łagodzenia kryteriów dla gospodarstw domowych. Od dłuższego czasu obserwujemy poprawę wskaźników ufności konsumenckiej, jednak nie idzie to w parze ze wzrostem sprzedaży detalicznej. Łatwiejszy dostęp do kredytów wesprze odbudowę koniunktury konsumenckiej.

Powrót
Zastrzeżenia prawne

Ostrzeżenie o ryzyku: Transakcje Forex i kontrakty oparte na dźwigni finansowej są wysoce ryzykowne dla Twojego kapitału, ponieważ straty mogą przewyższyć depozyt. Dlatego też, kontrakty na różnicę oraz Forex mogą nie być odpowiednie dla wszystkich inwestorów. Upewnij się, że rozumiesz związane z nimi ryzyka i jeśli jest to konieczne zasięgnij niezależnej porady. Informacje zawarte na tej witrynie internetowej nie są skierowane do odbiorców konkretnego kraju i nie są przeznaczone do dystrybucji do państw, w których dystrybucja albo użytkowanie tych informacji byłyby niezgodne z lokalnym prawem, wymogami i regulacjami.

Dom Maklerski TMS Brokers SA z siedzibą w Warszawie przy ulicy Złotej 59, zarejestrowany przez Sad Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS 0000204776, NIP 526.27.59.131, Kapitał zakładowy: 3,537,560 zł opłacony w całości. Dom Maklerski TMS Brokers SA podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego na podstawie zezwolenia z dnia 26 kwietnia 2004 r. (KPWiG-4021-54-1/2004).

Kontrakty na różnicę są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 82% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami na różnicę u niniejszego dostawcy. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty na różnicę, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.