Miesięczne
Autor: Kornel Kot

Miesiąc w gospodarce - maj 2017

Kwietniowa publikacja inflacji CPI nie zaskoczyła bacznych uczestników rynku. Przed podaniem wstępnego szacunku spodziewaliśmy się komunikatu, w którym dynamika cen konsumenta znajduje się równo 2,0 proc. nad kreską. Czynnikiem najsilniej wpływającym na trajektorię inflacji pozostają dynamicznie kształtujące się ceny ropy naftowej na światowych rynkach, które względem końca marca zapewniły 13-groszowy skok benzyny bezołowiowej. Zestawiając ze sobą ceny średniomiesięczne można zauważyć, że kierunek ich zmian jest zgoła przeciwny.

Publikacja przez GUS rozczarowujących wskazań produkcji przemysłowej za luty (1,2 proc. r/r) nie napawała ponadprzeciętnym optymizmem przed szacunkami za marzec. Uczestnicy rynku mieli z tyłu głowy fakt, że tegoroczny marzec będzie zdecydowanie bardziej pracowity niż ten z 2016 roku, gdy ilość rzeczywiście przepracowanych godzin w gospodarce zredukowały święta Wielkiej Nocy. Z miesiąca na miesiąc produkcja przemysłowa odnotowała skok rzędu 17,6 proc., gwarantując tym samym najwyższą roczną dynamikę od ponad sześciu lat, tj. na poziomie 11,1 proc.

Obecnie należy mówić o szczytowej formie polskiego rynku pracy, na którym została przełamana passa dodatniej różnicy pomiędzy dynamiką zatrudnienia oraz przyrostem płac. Wśród danych z rynku pracy prawdziwą gwiazdą jest stopa bezrobocia, która według naszych prognoz powinna pierwszy raz od 26 lat uplasować się poniżej progu 8,0 proc., tj. na poziomie 7,7 proc. Nasze wstępne prognozy potwierdziło Ministerstwo Pracy, Rodziny i Polityki Społecznej, według którego notuje się intensyfikację procesów związanych z aktywizacją zawodową. Z czysto statystycznego punktu widzenia można stwierdzić, że na polskim rynku pracy obserwuje się wyraźne osłabienie niekorzystnych efektów sezonowych.

W trakcie kwietniowego posiedzenia Rady Polityki Pieniężnej nastąpiło lekkie przebudzenie jastrzębich głosów. Nasilenie się procesów inflacyjnych w polskiej gospodarce będzie skutkowało sprzeciwem bardziej konserwatywnych członków w sprawie utrzymania bieżących parametrów na niezmienionym poziomie. Zwolennicy dość restrykcyjnej polityki nie dysponują swego rodzaju asem w rękawie, którym mogłaby być obecność dostatecznie silnej trajektorii inflacji bazowej.

Zaskakująco silny przyrost marcowej produkcji przemysłowej skłonił większość ekonomistów do rewizji swoich prognoz wzrostu na nadchodzące kwartały. Zgodnie z nowym konsensusem uczestnicy rynku spodziewają się wyższej dynamiki PKB niż jest to przewidziane w ustawie budżetowej. Z punktu widzenia obecnej realizacji planu, tj. wykonania wydatków w 22,7 proc., możliwym jest utrzymanie stosunkowo niskiej relacji deficytu do PKB.

Na przełomie kwietnia i maja złoty korzystał z poprawy apetytu na ryzyko na rynkach globalnych, ale uważamy, że jego umocnienie było za silne i zbyt szybkie i teraz nachodzi zwrot. W odróżnieniu od sytuacji w ubiegłym roku polityka gospodarcza polskiego rządu przestała skupiać uwagę inwestorów, ale to za mało, by wyprowadzić złotego do miana najatrakcyjniejszej waluty rynków wschodzących. Problemem pozostają relatywnie niskie stopy procentowe, a niechęć RPP do podwyżek stóp procentowych oddziałuje dodatkowo negatywnie na złotego. Już teraz widać załamanie cen ropy naftowej i metali przemysłowych, a korekta szybko może „rozlać się” na rynek akcji, ciągnąc za sobą inne ryzykowne aktywa, w tym waluty rynków wschodzących.

Pliki do pobrania

Inwestuj teraz! Otwórz aplikację mobilną TMS Brokers.

Powrót
Zastrzeżenia prawne

Niniejsza publikacja została przygotowana przez Dom Maklerski TMS Brokers S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Złota 59, 00-120 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000204776, NIP 5262759131, kapitał w wysokości 3,537,560 PLN, w całości wpłacony (“TMS Brokers”) działającą zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, wyłącznie na potrzeby klientów TMS Brokers. TMS Brokers podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego na podstawie zezwolenia z dnia 26 kwietnia 2004 r. (KPWiG-4021-54-1/2004).

Niniejsza publikacja jest publikacją handlową w rozumieniu art. 36 ust. 2 Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy.

Odbiorcy tej publikacji przed podjęciem jakiekolwiek decyzji inwestycyjnej na podstawie niniejszej publikacji powinni zasięgnąć opinii niezależnego doradcy finansowego.

TMS Brokers przy sporządzaniu niniejszej publikacji nie uwzględniał indywidualnych potrzeb i sytuacji danego inwestora. Inwestycje oraz usługi przedstawione lub zawarte w niniejszym dokumencie mogą nie być dla konkretnego inwestora odpowiednie, dlatego w razie wątpliwości dotyczących takich inwestycji bądź usług inwestycyjnych zaleca się konsultację z niezależnym doradcą inwestycyjnym.

Odbiorca niniejszego raportu musi dokonać własnej oceny, czy inwestycja w jakikolwiek instrument, do którego niniejsza publikacja się odnosi, jest dla niego odpowiednia w oparciu o korzyści i ryzyka w nim zawarte, biorąc pod uwagę jego własną strategię oraz sytuację prawną i finansową.

Żadna z informacji przedstawionych w niniejszej publikacji nie stanowi porady inwestycyjnej, prawnej, księgowej czy podatkowej lub oświadczenia, że jakakolwiek strategia inwestycyjna jest adekwatna lub odpowiednia z względu na indywidualne okoliczności dotyczące odbiorcy, jak również nie stanowi w żaden inny sposób osobistej rekomendacji. TMS Brokers nie świadczy usług doradztwa podatkowego związanych z inwestowaniem w instrumenty finansowe i zaleca skontaktowanie się z niezależnym doradcą podatkowym.

TMS Brokers informuje, że w przypadku usługi sporządzania rekomendacji o charakterze ogólnym, istnieje konflikt interesów polegający na wydaniu przez TMS Brokers rekomendacji o charakterze ogólnym przy jednoczesnym zawieraniu transakcji na portfelu handlowym TMS Brokers.

Niniejsza publikacja ma jedynie informacyjny charakter i: (i) nie stanowi ani nie tworzy części oferty sprzedaży, subskrypcji lub zaproszenia do nabycia lub subskrypcji jakichkolwiek instrumentów finansowych, (ii) nie ma na celu oferowania nabycia lub zapisu ani nakłaniania do nabycia lub zapisu na jakiekolwiek instrumenty finansowe, (iii) nie stanowi reklamy jakichkolwiek instrumentów finansowych.

Niniejsza publikacja została sporządzona z zachowaniem należytej staranności, rzetelności oraz zasad obiektywizmu w oparciu o ogólnodostępne informacje. Informacje i opinie zawarte w niniejszym dokumencie zostały zebrane lub opracowane przez TMS Brokers w oparciu o źródła uznawane za wiarygodne, jednakże TMS Brokers oraz podmioty z nim powiązane nie ponoszą odpowiedzialności za wszelkie niedokładności lub pominięcia. Niniejszy dokument wyraża wiedzę oraz poglądy jego autorów, według stanu na dzień sporządzenia.

Wyniki osiągnięte w przeszłości nie powinny być traktowane jako wskazanie czy gwarancja przyszłych wyników. TMS Brokers nie ponosi odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie niniejszej publikacji ani za szkody poniesione w wyniku decyzji inwestycyjnych na podstawie niniejszej publikacji. Data na pierwszej stronie niniejszej publikacji jest datą sporządzenia i jej opublikowania.

Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 81% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.

Szczegółowe informacje dotyczące TMS Brokers, zasad sporządzania i rozpowszechniania rekomendacji, źródeł informacji, określenia odbiorców rekomendacji, terminologii fachowej, konfliktów interesów, jak również częstotliwości wydawania i ważności rekomendacji, wskazane zostały na stronie internetowej www.tms.pl w części https://www.tms.pl/disclaimer/