Miesięczne
Autor: Kornel Kot

Miesiąc w gospodarce - kwiecień 2017

Dodatkową dawkę rozczarowania zapewnił przemysł farmaceutyczny, którego wolumen produkcji był niższy o 14,1 proc. względem lutego ubiegłego roku. Przyjacielem lepszych wskazań za marzec są występujące efekty sezonowe, które naszym zdaniem mogą tym razem nieco rozczarować. Fenomen silniejszej stopy zatrudnienia względem dynamiki wynagrodzeń trwa już drugi miesiąc. Dobrą kondycję rynku pracy potwierdza coraz niższa wrażliwość na ujemne efekty kalendarzowe. W lutym stopa bezrobocia rejestrowanego wyniosła 8,5 proc., wypychając tym samym wskaźnik odsezonowany do poziomu 7,9 proc. Optymizmem napawa lutowa stopa bezrobocia szacowana przez Eurostat, która stawia Polskę w absolutnej czołówce. Wskazaniem niższym niż opublikowane 5,3 proc. mogą pochwalić się jedynie Czechy, Niemcy, Malta, Węgry oraz Wielka Brytania.

W trakcie marcowego posiedzenia na pierwszy plan wysunęły się coraz bardziej jastrzębie głosy, których intensyfikacja była wypadkową stromej trajektorii inflacji. Po stronie podwyżek wyraźnie opowiedział się Eugeniusz Gatnar, aczkolwiek utożsamił on zmianę parametrów polityki pieniężnej z odnotowaniem wyższego tempa wzrostu przez polską gospodarkę. Publikacja wstępnych szacunków inflacji CPI za marzec pomogła Adamowi Glapińskiemu uspokoić tych, którzy od Rady Polityki Pieniężnej spodziewali się szybkich działań w walce z inflacją. Po stronie bardziej zachowawczych członków opowiedział się Rafał Sura, który odejście od wait-and-see utożsamia z obecnością szoków asymetrycznych w polskiej gospodarce.

Rozczarowująca dynamika PKB nie okazała się być przeszkodą dla finansów publicznych. Zgodnie z finalnymi szacunkami Głównego Urzędu Statystycznego deficyt utrzymał się na rekordowo niskim poziomie 2,4 proc. PKB. Wybicie do wyższych wartości powinno nastąpić jeszcze w tym roku z racji na szeroko zakrojony plan wydatków publicznych. Obecny sukces Mateusza Morawieckiego, bieżącego szefa resortów odpowiedzialnych za rozwój oraz finanse, to pokłosie decyzji Pawła Szałamachy w zakresie uszczelnienia systemu podatkowego. Na powyższe wskazanie istotnie wpłynęły nadwyżki samorządów. Niska stopa absorpcji środków unijnych, rzutujących na dynamikę inwestycji, wywołała wstrzymanie aż 7,7 mld PLN nadwyżki w kasach instytucji lokalnych. Zgodnie z szacunkami Ministerstwa Finansów deficyt mógł być jeszcze niższy. Według wiceministra Leszka Skiby zakwalifikowanie pełnych przychodów z aukcji LTE przyczyniłoby się do osunięcia relacji długu o kolejne 0,4 pp.

Bez eskalacji ryzyka politycznego w Europie i agresywniejszej postawy Fed pierwszy kwartał był wyjątkowo przyjazny dla aktywów ryzykownych i rynków wschodzących. W tym klimacie złoty był piątą najsilniejszą walutą Emerging Markets (zmiana od początku roku). W ciągu ostatniego miesiąca umocnienie złotego odbywało się w parze z wzrostem cen obligacji i przy utrzymaniu generalnie pozytywnego klimatu na rynku akcji. Z kolei od strony fundamentów gospodarczych nie otrzymaliśmy impulsów wzmacniających sentyment względem Polski. Nieznacznie obniżamy prognozy EUR/PLN z 4,40 do 4,35 na koniec drugiego kwartału, ale podtrzymujemy ostrożne nastawienie z 4,30 na koniec roku.

Pliki do pobrania

Inwestuj teraz! Otwórz aplikację mobilną TMS Brokers.

Powrót
Zastrzeżenia prawne

Niniejsza publikacja została przygotowana przez Dom Maklerski TMS Brokers S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Złota 59, 00-120 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000204776, NIP 5262759131, kapitał w wysokości 3,537,560 PLN, w całości wpłacony (“TMS Brokers”) działającą zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, wyłącznie na potrzeby klientów TMS Brokers. TMS Brokers podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego na podstawie zezwolenia z dnia 26 kwietnia 2004 r. (KPWiG-4021-54-1/2004).

Niniejsza publikacja jest publikacją handlową w rozumieniu art. 36 ust. 2 Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy.

Odbiorcy tej publikacji przed podjęciem jakiekolwiek decyzji inwestycyjnej na podstawie niniejszej publikacji powinni zasięgnąć opinii niezależnego doradcy finansowego.

TMS Brokers przy sporządzaniu niniejszej publikacji nie uwzględniał indywidualnych potrzeb i sytuacji danego inwestora. Inwestycje oraz usługi przedstawione lub zawarte w niniejszym dokumencie mogą nie być dla konkretnego inwestora odpowiednie, dlatego w razie wątpliwości dotyczących takich inwestycji bądź usług inwestycyjnych zaleca się konsultację z niezależnym doradcą inwestycyjnym.

Odbiorca niniejszego raportu musi dokonać własnej oceny, czy inwestycja w jakikolwiek instrument, do którego niniejsza publikacja się odnosi, jest dla niego odpowiednia w oparciu o korzyści i ryzyka w nim zawarte, biorąc pod uwagę jego własną strategię oraz sytuację prawną i finansową.

Żadna z informacji przedstawionych w niniejszej publikacji nie stanowi porady inwestycyjnej, prawnej, księgowej czy podatkowej lub oświadczenia, że jakakolwiek strategia inwestycyjna jest adekwatna lub odpowiednia z względu na indywidualne okoliczności dotyczące odbiorcy, jak również nie stanowi w żaden inny sposób osobistej rekomendacji. TMS Brokers nie świadczy usług doradztwa podatkowego związanych z inwestowaniem w instrumenty finansowe i zaleca skontaktowanie się z niezależnym doradcą podatkowym.

TMS Brokers informuje, że w przypadku usługi sporządzania rekomendacji o charakterze ogólnym, istnieje konflikt interesów polegający na wydaniu przez TMS Brokers rekomendacji o charakterze ogólnym przy jednoczesnym zawieraniu transakcji na portfelu handlowym TMS Brokers.

Niniejsza publikacja ma jedynie informacyjny charakter i: (i) nie stanowi ani nie tworzy części oferty sprzedaży, subskrypcji lub zaproszenia do nabycia lub subskrypcji jakichkolwiek instrumentów finansowych, (ii) nie ma na celu oferowania nabycia lub zapisu ani nakłaniania do nabycia lub zapisu na jakiekolwiek instrumenty finansowe, (iii) nie stanowi reklamy jakichkolwiek instrumentów finansowych.

Niniejsza publikacja została sporządzona z zachowaniem należytej staranności, rzetelności oraz zasad obiektywizmu w oparciu o ogólnodostępne informacje. Informacje i opinie zawarte w niniejszym dokumencie zostały zebrane lub opracowane przez TMS Brokers w oparciu o źródła uznawane za wiarygodne, jednakże TMS Brokers oraz podmioty z nim powiązane nie ponoszą odpowiedzialności za wszelkie niedokładności lub pominięcia. Niniejszy dokument wyraża wiedzę oraz poglądy jego autorów, według stanu na dzień sporządzenia.

Wyniki osiągnięte w przeszłości nie powinny być traktowane jako wskazanie czy gwarancja przyszłych wyników. TMS Brokers nie ponosi odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie niniejszej publikacji ani za szkody poniesione w wyniku decyzji inwestycyjnych na podstawie niniejszej publikacji. Data na pierwszej stronie niniejszej publikacji jest datą sporządzenia i jej opublikowania.

Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 81% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.

Szczegółowe informacje dotyczące TMS Brokers, zasad sporządzania i rozpowszechniania rekomendacji, źródeł informacji, określenia odbiorców rekomendacji, terminologii fachowej, konfliktów interesów, jak również częstotliwości wydawania i ważności rekomendacji, wskazane zostały na stronie internetowej www.tms.pl w części https://www.tms.pl/disclaimer/