Flesz
Źródło: TMS Brokers

Komunikat po posiedzeniu RPP [TREŚĆ DOKUMENTU]

Rada postanowiła utrzymać stopy procentowe NBP na niezmienionym poziomie:

▪stopa referencyjna 1,50%;
▪stopa lombardowa 2,50%;
▪stopa depozytowa 0,50%;
▪stopa redyskonta weksli 1,75%.

Napływające dane wskazują, że tempo wzrostu w gospodarce światowej pozostaje relatywnie niskie, a perspektywy globalnej koniunktury pogorszyły się. W strefie euro w II  kw.  wzrost  PKB utrzymał się na niskim poziomie. Mimo nadal  dobrej  sytuacji  w sektorze usługw  tej  strefie,aktywność w sektorze przemysłowym pozostaje słaba. W Stanach  Zjednoczonychkoniunktura  pozostaje  dobra, choć dynamika PKB w II kw. się obniżyła, a odczyty wskaźników koniunktury sygnalizują możliwe osłabienie aktywności w kolejnych kwartałach. W Chinach wzrost PKB także spowolnił w II kw.br.W   ostatnim   okresieobniżyły  sięcenyropynaftowejna  rynkach  światowych. Jednocześnie inflacja w wielu krajach utrzymuje się na umiarkowanym poziomie. Europejski Bank Centralny utrzymuje stopy procentowe na poziomie bliskim zera, w tym stopę depozytową poniżej zera, oraz reinwestuje zapadające papiery wartościowe zakupione w ramach programu skupu aktywów. EBC sygnalizuje także możliwość poluzowania  polityki  pieniężnej  w  najbliższym  czasie. Rezerwa  Federalna Stanów Zjednoczonychobniżyła stopy procentowe oraz zaprzestała zmniejszania swojej sumy bilansowej.W Polsce –mimo osłabienia wzrostu gospodarczego za granicą – utrzymuje się dobra koniunktura, a tempo wzrostu PKB w II kw. br. wyniosło 4,5% r/r.

Wzrostowi aktywności gospodarczej sprzyja rosnąca konsumpcja wspierana przez zwiększające się zatrudnienie i płace, bardzo dobre nastroje konsumentóworaz wypłaty świadczeń społecznych. W II kw. rosły także –mimo pewnego obniżenia dynamiki –inwestycje. Jednocześnie obniżyło się tempo wzrostu eksportui importu.Inflacja  w  sierpniu  br. –według szybkiego szacunku GUS –wyniosła 2,8% r/r. W kierunku  wyższej dynamiki   cen oddziałuje  głównie  istotny wzrost   cen żywności. Ograniczająco na dynamikę cen wpływają natomiast niższe niż przed rokiem ceny energii, w tym paliw. Jednocześnie inflacja bazowa utrzymuje się na umiarkowanym poziomie.W ocenie Radyperspektywy krajowej koniunkturypozostają korzystne, a dynamika PKB utrzyma się w najbliższych latach na relatywnie wysokim poziomie. Wzrosła jednak niepewność dotycząca skali i trwałości osłabienia koniunktury za granicą i jego wpływu na krajową aktywnośćgospodarczą. Inflacja –po przejściowym wzroście w I kw. 2020 r. –w horyzoncie oddziaływania polityki pieniężnej będzie się kształtować w pobliżu celu inflacyjnego.Rada ocenia, że obecny poziom stóp procentowych sprzyjautrzymaniu  polskiej gospodarki na ścieżce zrównoważonego wzrostu oraz pozwala zachować równowagę makroekonomiczną.Rada przyjęła Założenia polityki pieniężnej na rok 2020.

Inwestuj teraz! Otwórz aplikację mobilną TMS Brokers.

Powrót
Zastrzeżenia prawne

Ostrzeżenie o ryzyku: Transakcje Forex i kontrakty oparte na dźwigni finansowej są wysoce ryzykowne dla Twojego kapitału, ponieważ straty mogą przewyższyć depozyt. Dlatego też, kontrakty na różnicę oraz Forex mogą nie być odpowiednie dla wszystkich inwestorów. Upewnij się, że rozumiesz związane z nimi ryzyka i jeśli jest to konieczne zasięgnij niezależnej porady. Informacje zawarte na tej witrynie internetowej nie są skierowane do odbiorców konkretnego kraju i nie są przeznaczone do dystrybucji do państw, w których dystrybucja albo użytkowanie tych informacji byłyby niezgodne z lokalnym prawem, wymogami i regulacjami.

Dom Maklerski TMS Brokers SA z siedzibą w Warszawie przy ulicy Złotej 59, zarejestrowany przez Sad Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS 0000204776, NIP 526.27.59.131, Kapitał zakładowy: 3,537,560 zł opłacony w całości. Dom Maklerski TMS Brokers SA podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego na podstawie zezwolenia z dnia 26 kwietnia 2004 r. (KPWiG-4021-54-1/2004).

Kontrakty na różnicę są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 82% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami na różnicę u niniejszego dostawcy. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty na różnicę, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.