Flesz
Autor: Bartosz Sawicki

Komunikat po posiedzeniu RPP [TREŚĆ DOKUMENTU]

Rada postanowiła utrzymać na niezmienionym poziomie:

  • stopa referencyjna 1,50%;
  • stopa lombardowa 2,50%;
  • stopa depozytowa 0,50%;
  • stopa redyskonta weksli 1,75%.

Napływające dane wskazują, że tempo wzrostu w gospodarce światowej pozostaje relatywnie niskie, przy podwyższonej niepewności dotyczącej kształtowania się globalnej koniunktury w kolejnych kwartałach. Jednocześnie wciąż słabe są nastroje w sektorze przemysłowym, przy korzystniejszych sygnałach z sektora usług. W strefie euro – mimo wyższej kwartalnej dynamiki PKB – tempo wzrostu aktywności gospodarczej utrzymuje się na relatywnie niskim poziomie. W Stanach Zjednoczonych koniunktura pozostaje dobra, a kwartalna dynamika PKB w I kw. była wyższa niż w poprzednim kwartale. W Chinach w I kw. wzrost PKB ustabilizował się, jednak ostatnie dane wskazują na ryzyko osłabienia koniunktury w bieżącym kwartale.

Po wyraźnym wzroście od początku roku, ceny ropy naftowej obniżyły się. Jednocześnie w ostatnim okresie zdrożały niektóre produkty żywnościowe na rynkach światowych. W efekcie inflacja w wielu krajach nieco wzrosła. Również inflacja bazowa w otoczeniu polskiej gospodarki, w tym w strefie euro, zwiększyła się w ostatnim okresie.

Europejski Bank Centralny utrzymuje stopy procentowe na poziomie bliskim zera, w tym stopę depozytową poniżej zera, oraz reinwestuje zapadające papiery wartościowe zakupione w ramach programu skupu aktywów. Rezerwa Federalna Stanów Zjednoczonych utrzymuje stopy procentowe na niezmienionym poziomie. Jednocześnie Fed stopniowo ogranicza zmniejszanie swojej sumy bilansowej.

W Polsce utrzymuje się dobra koniunktura, a w I kw. br. roczne tempo wzrostu PKB wyniosło 4,7%. Wzrostowi aktywności gospodarczej sprzyja rosnąca – choć nieco wolniej niż w poprzednich kwartałach – konsumpcja wspierana przez zwiększające się zatrudnienie i płace oraz bardzo dobre nastroje konsumentów. Towarzyszy temu wyraźny wzrost inwestycji, w tym istotne ożywienie nakładów inwestycyjnych przedsiębiorstw. W I kw. br. dodatni wkład do wzrostu PKB – mimo osłabienia koniunktury w otoczeniu gospodarczym Polski – miał także eksport netto.

W ostatnich miesiącach wzrosła dynamika cen konsumpcyjnych, do czego przyczynił się wzrost cen paliw i żywności, a także wyższa inflacja bazowa. Mimo to inflacja utrzymuje się na umiarkowanym poziomie.

W ocenie Rady perspektywy krajowej koniunktury pozostają korzystne, a dynamika PKB w bieżącym roku może być nieco wyższa niż oczekiwano w marcowej projekcji.

Jednocześnie inflacja utrzyma się na umiarkowanym poziomie i w horyzoncie oddziaływania polityki pieniężnej będzie się kształtować w pobliżu celu inflacyjnego.

Rada ocenia, że obecny poziom stóp procentowych sprzyja utrzymaniu polskiej gospodarki na ścieżce zrównoważonego wzrostu oraz pozwala zachować równowagę makroekonomiczną.

Inwestuj teraz! Otwórz aplikację mobilną TMS Brokers.

Zastrzeżenia prawne

Ostrzeżenie o ryzyku: Transakcje Forex i kontrakty oparte na dźwigni finansowej są wysoce ryzykowne dla Twojego kapitału, ponieważ straty mogą przewyższyć depozyt. Dlatego też, kontrakty na różnicę oraz Forex mogą nie być odpowiednie dla wszystkich inwestorów. Upewnij się, że rozumiesz związane z nimi ryzyka i jeśli jest to konieczne zasięgnij niezależnej porady. Informacje zawarte na tej witrynie internetowej nie są skierowane do odbiorców konkretnego kraju i nie są przeznaczone do dystrybucji do państw, w których dystrybucja albo użytkowanie tych informacji byłyby niezgodne z lokalnym prawem, wymogami i regulacjami.

Dom Maklerski TMS Brokers SA z siedzibą w Warszawie przy ulicy Złotej 59, zarejestrowany przez Sad Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS 0000204776, NIP 526.27.59.131, Kapitał zakładowy: 3,537,560 zł opłacony w całości. Dom Maklerski TMS Brokers SA podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego na podstawie zezwolenia z dnia 26 kwietnia 2004 r. (KPWiG-4021-54-1/2004).

Kontrakty na różnicę są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 82% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami na różnicę u niniejszego dostawcy. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty na różnicę, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.

Powrót