Depozyt zabezpieczający

Niezwykle ważne jest zrozumienie zasad dotyczących wymaganego depozytu zabezpieczającego znajdującego się na Twoim rachunku i umiejętność czytania zestawienia pozycji na rachunku.

 

Informacje, które znajdziesz w zestawieniu pozycji na rachunku (zakładka „Handel” w oknie „Terminal” platformy MT4) zawierają:

 • Wykorzystany depozyt (Margin)
 • Dostępny depozyt (Free Margin)
 • Niezrealizowane zyski i straty
 • Zrealizowane zyski i straty

 

Te wartości informują Cię, czy depozyt na Twoim rachunku jest prawidłowo zarządzany  i czy pozwala Ci na otworzenie kolejnych pozycji.

 

Wymagany depozyt

Platforma GO4X automatycznie oblicza wartość depozytu wymaganego dla aktualnie otwartych na Twoim rachunku pozycji.  Dla większości par walutowych wymagany depozyt stanowi 0,5% wartości otwartej pozycji. Depozyt 0,5% oznacza dźwignię finansową na poziomie 1:200.

By sprawdzić wymagany depozyt dla wszystkich instrumentów, przejdź do Specyfikacji Instrumentów Finansowych.

 

By świadomie kontrolować depozyt na Twoim rachunku, niezbędna jest znajomość poniższych definicji:

 • Equity – equity odzwierciedla całkowitą wartość Twojego rachunku. Zawiera:
  • (i) wszystkie wpłaty pomniejszone o wypłaty
  • (ii) zrealizowane zyski i straty z zamkniętych pozycji
  • (iii) niezrealizowane zyski i straty z otwartych pozycji
 • Margin - wykorzystany depozyt, czyli część wartości Twojego rachunku (Equity), która wykorzystana jest aktualnie w celu zabezpieczenia otwartych pozycji
 • Free Margin – dostępny depozyt, czyli wartość o jaką wycena Twojego rachunku przekracza wykorzystany depozyt (Margin). Stanowi on wartość depozytu dostępnego do zabezpieczenia kolejnych pozycji, które zechcesz otworzyć

 

Jeśli Equity na Twoim rachunku spadnie poniżej 100% wartości wymaganego depozytu dla otwartych obecnie pozycji, na pltaformie GO4X MT4 pasek stanu Twojego rachunku zaznaczony będzie na czerwono.

Jeśli proporcja Equity/Margin spadnie poniżej 50%, platforma zacznie zamykać Twoje pozycje, aż współczynnik ten wzrośnie do minimum 100%. Proces ten jest zautomatyzowany i chroni Cię przed stratami przekraczającymi kwotę, jaką zdecydowałeś się wpłacić.

Dlatego ważne jest, byś na bieżąco kontrolował stan swojego rachunku i używał rozsądnej polityki zarządzania ryzykiem, by mieć pewność, że zawsze masz wystarczające środki na rachunku, by zabezpieczyć otwarte pozycje. Pamiętaj ponadto, by dla każdej otwieranej pozycji ustawić zlecenie oczekujące Stop-Loss.

 

Niezrealizowane zyski i straty

Niezrealizowane zyski i straty wynikają z różnicy między wyceną Twoich otwartych pozycji w bieżących cenach rynkowych i w cenach po jakich zostały otwarte.

Jeśli masz otwartą długą pozycję, do obliczenia niezrealizowanych zysków i strat używana jest bieżąca rynkowa cena bid (czyli cena, po której możesz zamknąć długą pozycję). Jeśli masz otwartą krótką pozycję, używana jest bieżąca rynkowa cena ask (czyli cena po jakiej możesz zamknąć krótką pozycję).

Taki sposób obliczania wartości nazywamy wyceną rynkową i służy on do określenia potencjalnych zysków i strat, gdyby wszystkie Twoje pozycje zostały zamknięte w danym momencie po bieżących cenach rynkowych.

 

Zrealizowane zyski i straty

Zrealizowane zyski i straty są rzeczywistymi zyskami i stratami z pozycji, które zostały już zamknięte.

 

Equity

Equity rachunku lub całkowita wartość depozytu, jest sumą: (i) wszystkich wpłat pomniejszonych o wypłaty, (ii) zrealizowanych zysków i strat z zamkniętych pozycji, (iii) niezrealizowanych zysków i strat z otwartych pozycji.

Wartość ta bywa również określana jako Liquidating value, czyli kwota dostępna do wypłaty z rachunku, gdyby wszystkie otwarte pozycje zostały nagle zamknięte po aktualnych cenach.Powiadomienia przeglądarkowe są włączone.

Powiadomienia przeglądarkowe są wyłączone, włącz je ponownie w ustawieniach swojej przeglądarki.